|
Image
Afbeelding
Albert Meijer
Role
Advisor Culture - Creative Europe
Email
a.meijer [at] dutchculture.nl

|
Image
Afbeelding
Andrea Posthuma
Role
Advisor MEDIA - Creative Europe
Email
a.posthuma [at] creativeeuropedesk.nl

|
Image
Afbeelding
Emma O'hare
Role
Advisor MEDIA - Creative Europe
Email
e.ohare [at] dutchculture.nl
 

Corona dossier

Image
Afbeelding

Corona dossier

De gevolgen van het COVID-19-virus voor de culturele en creatieve sector. Het overzicht wordt voortdurend bijgewerkt.
Cross-sectoraal

De ingrijpende, doch noodzakelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben grote gevolgen voor de culturele en creatieve sector (waaronder ook de audiovisuele sector). Zowel landelijk als wereldwijd worden op dit moment filmproducties, exposities, optredens, festivals en andere culturele evenementen afgelast en sluiten musea hun deuren. De Creative Europe Desk NL uit medeleven aan iedereen die getroffen is door deze wereldwijde gezondheidscrisis en toont zich solidair naar de mensen in de zorg en andere cruciale beroepen. Solidariteit is meer dan ooit van cruciaal belang.

Verschillende fondsen als het Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Fonds Podiumkunsten hebben al laten weten dat ze coulant zullen optreden bij het evalueren van de verantwoording van gesubsidieerde projecten. Dit geldt ook voor het Letterenfonds,  Fonds voor Cultuurparticipatie, het Mondriaanfonds en diverse private fondsen.

Creative Europe en het coronavirus
Wat Creative Europe betreft, wordt momenteel per regeling gekeken naar de impact van de huidige maatregelen. Om beneficiënten tijdens deze crisis te helpen is het uitvoerend agentschap (EACEA) met man en macht bezig oplossingen te bedenken om, binnen de wettelijke kaders, de reglementen flexibeler te maken. Beneficiënten wordt geadviseerd om contact op te nemen met het agentschap wanneer de maatregelen een direct gevolg hebben op gesteunde projectactiviteiten en mobilitieit. EACEA heeft op haar website de volgende mededeling geplaatst (update: 25 maart 2020):

Als de uitvoering van het project of de contracten worden belemmerd door de verspreiding van het coronavirus, moeten de begunstigden/contractanten/experts ten eerste het agentschap per e-mail (de projectverantwoordelijke waarmee gewoonlijk contact is) op de hoogte stellen. Beschrijf in deze email de actie en in detail de gevolgen van de coronacrisis voor de uitvoering van het project. Lees meer ...

Voor veelgestelde vragen over corona en Creative Europe, klik hier. Dit document wordt regelmatig bijgewerkt.

Uitgestelde deadlines Creative Europe
Deadlines van openstaande calls worden wellicht uitgesteld. Houd voor updates onze communicatiekanalen in de gaten: website Creative Europe Desk NL, Facebook, Twitter Creative Europe Cultuur en Twitter Creative Europe MEDIA
Update 26 maart: het subprogramma Cultuur heeft vier calls uitgesteld, lees meer...)
Update 1 april: Ook MEDIA heeft twee deadlines verschoven voor Online Promotie van Europese audiovisuele werken en Steun voor Festivals, lees meer...

Neem contact op met de Creative Europe Desk bij specifieke vragen over uw project. Wij proberen u zo goed mogelijk (op afstand) te helpen. Ook gaat uiteraard ons advieswerk voor toekomstige aanvragen onverminderd door. Wij zijn het beste per email te bereiken via MEDIA@creativeeuropedesk.nl of Culture@creativeeuropedesk.nl. Indien gewenst maken we dan een telefonische afspraak.
Meer informatie over het coronavirus en Creative Europe is te vinden op de website van de Europese Commissie en op de website van het European Centre for Disease Prevention and Control (zie ook deze Q&A).

Disclaimer: De Europese Commissie komt regelmatig met nieuwe updates en besluiten. Aan de hand daarvan zullen wij ook onze instructies aanpassen indien nodig.

Rijksoverheid
Het kabinet besloot op 17 maart om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. Zie de Kamerbrief over het noodpakket.

Op 20 maart zijn coulance maatregelen getroffen voor instellingen die subsidie ontvangen in het kader van de culturele basisinfrastructuur (BIS) 2017-2020 of de Erfgoedwet. Zie hiervoor ook de veelgestelde vragen over het coronavirus en cultuur van de Rijksoverheid.

Minister Van Engelshoven informeerde op 27 maart de Tweede Kamer over de maatregelen voor de korte termijn om de crisis in de culturele en creatieve sector door te komen, waaronder:

  • de werktijdverkorting voor werknemers en werkgevers
  • de extra ondersteuning voor zzp’ers
  • de belastingmaatregelen
  • verruiming en versoepeling van de borgstelling midden- en kleinbedrijf
  • financiële ondersteuning via Qredits
  • de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS)

Met deze maatregelen worden banen behouden, zzp’ers en kleine ondernemingen ondersteund en worden lasten verlaagd. Zo ontvangen ondernemers in sectoren die direct zijn getroffen door kabinetsmaatregelen ter bestrijding van het virus, een tegemoetkoming in de vorm van een gift van 4.000 euro. Deze maatregel geldt slechts voor een beperkte selectie waaronder bioscopen, eventcateraars, bepaalde culturele instellingen zoals musea, circussen, theaters, schouwburgen en muziekscholen en daarnaast o.m. eet- en drinkgelegenheden, De minister kondigt specifieke coulancemaatregelen aan voor instellingen uit de Basisinfrastructuur en Erfgoedwet, De zes rijkscultuurfondsen nemen deze coulancemaatregelen over. De vier grote private cultuurfondsen, te weten het Prins Bernhard Cultuurfonds, het VSBfonds, Fonds 21 en de VandenEndeFoundation hebben laten weten de coulancemaatregelen te onderschrijven. In de brief wordt expliciet verwezen naar de inventarisatie van de taskforce, geïnitieerd door Kunsten '92, de Federatie Creatieve Industrie, de Federatie Cultuur en de Creatieve Coalitie. Zie hier de kamerbrief van 27 maart

Op 15 april maakte het kabinet bekend dat het 300 miljoen euro extra beschikbaar stelt voor de culturele sector. Met deze steun wil het kabinet culturele instellingen die van vitaal belang zijn voor de sector, door de financieel zware eerste maanden van de coronacrisis heen helpen. Hiermee was de cultuursector gisteren de eerste sector waarvoor specifiek een pakket maatregelen met bijbehorend bedrag is opgezet.
Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheid.

Belangenbehartiging & lobby
Kunsten ’92 heeft direct na het aannemen van de motie Jetten in de Tweede Kamer, een taskforce opgericht met de koepels: Creatieve Coalitie, Federatie Creatieve Industrie, Federatie Cultuur, het Erfgoedplatform en Kunsten ’92. Daarnaast is een groot aantal organisaties aangesloten bij dit proces van uitwerken van een steunpakket. Het betreft de verschillende brancheorganisaties, beroepsverenigingen en ondersteunende instellingen, waaronder DutchCulture. De taskforce gaat in samenspraak met bovengenoemde partijen de sectorspecifieke problematiek beschrijven, de schade op de kortere en de langere termijn inventariseren en voorstellen ontwikkelen voor ondersteuning van de cultuursector.

Op 17 maart werd met en namens een groot aantal organisaties een brief verstuurd aan minister van Engelshoven over de gevolgen van COVID-19 voor de culturele en creatieve sector. Lees de gehele brief hier

Maandag 30 maart jl. heeft het gezamenlijke culturele en creatieve veld een noodoproep aan het kabinet gestuurd om robuust te investeren in een overbruggings- en garantiefonds voor de culturele en creatieve sector, dat zowel de liquiditeitsproblemen op korte termijn als de economische schade op middellange termijn kan opvangen, zowel voor freelancers als voor bedrijven en instellingen. Volgens de tasforce bieden de huidige maatregelen onvoldoende soelaas voor dreigende faillissementen van instellingen en bedrijven en het op grote schaal wegvallen van inkomen voor artiesten en zzp’ers.

Update 3 april: er wordt door de taskforce (al dan niet in werkgroepen met OCW) gewerkt aan een overbruggings- en garantiefonds, aan een regeling voor restitutie van tickets, uitbreiding van de SBI-codes. Daarnaast heeft Berenschot de opdracht gekregen om een inventarisatie te maken van sectorspecifieke knelpunten en maatregelen. Dit is gedaan op basis van de vele informatie die uit het veld is opgehaald, vanuit uiteenlopende branches in de culturele en creatieve sector inclusief erfgoed, amateurkunst, bibliotheken, etc. Lees hier de inventarisatie.

Op woensdag 8 april is er een openbaar webinar Van 15.00 tot 16.00 uur: 'De culturele en creatieve sector in coronatijd'
Georganiseerd door de Federatie Creatieve Industrie en Kunsten '92. Dit webinar is voor iedereen toegankelijk. Klik op deze link om hier meer over te lezen.

DutchCulture's Mobility Info Point
Bij DutchCulture's Mobility Info Point kunt u terecht voor informatie over de gevolgen van het COVID-19-virus voor internationale culturele samenwerking. Tevens vindt u een voorlopig overzicht van Q&A's, dat wij continu zullen updaten naar gelang er meer informatie bekend wordt of er specifieke vragen binnenkomen. Staat uw vraag er (nog) niet bij, neem dan contact op met het Mobility Info Point via infopoint@dutchculture.nl of telefonisch via +31 20 616 4225 (op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur).

Kunstenbond
Ook vanuit juridisch perspectief roept het coronavirus diverse vragen op. De Kunstenbond geeft tips en aanwijzingen.

ENCORE
Brancheverenigingen uit verschillende hoeken van het kunstenveld hebben zich verenigd in ENCORE, de Nederlandse Creatieve Industrie Alliantie. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij tienduizenden creatieven. De alliantie gaat in overleg met de overheid om te inventariseren wat specifiek nodig is om zonder faillissementen en ontslagen door de coronacrisis heen te komen.

Overige culturele instellingen en organisaties die een corona-dossier bijhouden
Cultuur + Ondernemen (inclusief helpdesk)
Boekmanstichting, kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid.
On the Move en Circostrada
NBF, Covid-19 informatie voor de film- en televisiebranche.
Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA)

AUDIOVISUEEL
Het Filmfonds
is het eerste aanspreekpunt voor vragen vanuit de filmsector, contactpersoon is Maarten Wijdenes: m.wijdenes@filmfonds.nl.
Het Fonds sluit zich aan bij de uitgangspunten die het ministerie van OCW aanhoudt en zal op korte termijn concreet actie ondernemen gericht op specifieke projecten en activiteiten die geraakt worden. Het Fonds betracht coulance in het nakomen van voorwaarden en verplichtingen, zodat projecten de ruimte krijgen om in te spelen op de veranderingen rond de productie, oplevering en uitbreng. Daarbij kijkt het Fonds ook naar versoepeling van subsidietermijnen en bevoorschotting. Lees meer ...

Op 1 april heeft de NBF, beroepsvereniging van film- en televisiemakers in Nederland, een brief geschreven naar de relevante kamerleden van alle partijen om de problemen van de filmwereld onder de aandacht te brengen. In het bijzonder de voorwaarden die gelden voor de TOGS-regeling, zoals het ontbreken van de in de film- en tv-sector meest gebruikte SBI-codes en de eis voor een externe vestiging. Lees hier de brief
Update 8 april: de TOGS-regeling wordt vanaf 15 april uitgebreid met de meest gebruikte SBI-codes voor de film- en tv-industrie (59111-59112-5912-5913-5920): link
De NBF heeft zich hier hard voor gemaakt, maar we zijn er nog niet. Advies voor ondernemers met andere SBI-codes: wijzig je code bij de KvK. Dit kan met terugwerkende kracht. Ook het issue van ‘bedrijf aan huis’ speelt nog. Lees verder: link

Steunfonds van Netflix & Filmfonds voor getroffen producties
Internationaal heeft Netflix een steunfonds ter waarde van bijna 90 miljoen euro opgericht om de audiovisuele sector te ondersteunen. Netflix stelt voor Nederland 1 miljoen euro beschikbaar voor getroffen producties. Lees meer ...

NPO-fonds
Het NPO-fonds maakte bekend dat de commissievergaderingen van de huidige aanvraagronde (sluitingsdatum 3 maart) een week worden uitgesteld; er zal worden vergaderd met een digitaal vergadersysteem. Dit betekent dat de uitslag van deze ronde ook een week later, op 21 april, verwacht wordt. De deadline voor de nieuwe ronde verschuift van 14 naar 21 april. Mochten er tussentijds ontwikkelingen zijn waardoor zij genoodzaakt zijn bovenstaande systematiek en planning aan te passen, dan wordt dat gemeld. Lees meer ...

Producentenalliantie
Op 20 maart hebben de Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA) en de Nederlandse Content Producenten (NCP), op verzoek van het ministerie van OCW, een notitie opgesteld met een eerste analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor de audiovisuele sector. Daarin worden de problemen aangekaart en onder meer gepleit voor versnelde uitkering van met name publiek geld, een solidaire opstelling van de publieke omroep(en) en faciliteiten die andere financiers stimuleren om soepel om te gaan met afgelaste producties en te investeren in nieuwe producties en de ontwikkeling daarvan. Lees meer...

Update 18 mei: voor de Nederlandse audiovisuele sector is een COVID-19-protocol opgesteld, bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de verschillende soorten audiovisuele producties. Het biedt de sector richtlijnen om het werk te vervolgen en te hervatten binnen de geldende voorschriften van de Rijksoverheid en het RIVM. Het protocol is opgesteld door een werkgroep onder leiding van Doreen Boonekamp, in opdracht van producentenverenigingen NCP en NAPA.

Extra steunmaatregelen filmsector
Minister Ingrid van Engelshoven van OCW heeft op 27 mei in een kamerbrief bekendgemaakt hoe het aanvullende steunpakket voor de culturele sector van 300 miljoen euro zal worden besteed. Als onderdeel hiervan zet het Nederlands Filmfonds extra steunmaatregelen in voor de filmsector, die zijn bedoeld om de middellange termijneffecten van de COVID-crisis te ondervangen. Lees meer ...

INITIATIEVEN
Tijdelijk steunfonds lokale omroepen

Minister Arie Slob van Onderwijs en Media trekt eenmalig elf miljoen euro uit voor huis-aan-huiskranten en lokale publieke omroepen die door de coronacrisis in nood zijn geraakt. Veel lokale media zijn voor een groot deel van hun inkomsten afhankelijk van reclame-inkomsten. Die lopen door de coronacrisis fors terug. Uit een inventarisatie van de lokale publieke omroepen-organisatie NLPO blijkt dat die omroepen per week samen zo’n 305.000 euro mislopen. Lees meer ...

CineCrowd coronacall voor Amsterdammers
Met steun van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst geeft CineCrowd aan drie Amsterdamse filmprofessionals de kans om een film te maken over deze actuele crisis. Voor de realisatie van je film moet je minimaal 10.000 euro crowdfunden. De helft van dit bedrag, te weten 5.000 euro, wordt ingelegd door het AFK. Lees meer ...

Snelloket kunstaanvragen voor Amsterdammers
Het
Amsterdamse Fonds voor de Kunst en gemeente Amsterdam openen een ‘snelloket’ voor Amsterdamse kunstprojecten die een reactie zijn op de coronacrisis, voor aanvragen van minimaal 1.500 euro en maximaal 5.000 euro. Lees meer ...

INTERNATIONAAL
Maatregelen in overige EU-lidstaten ter ondersteuning van de audiovisuele sector

Nationale film- en audiovisuele fondsen in heel Europa hebben zich gemobiliseerd en treffen momenteel alle nodige maatregelen om de negatieve gevolgen voor iedereen werkzaam is in de audiovisuele sector, te verzachten. De fondsen zijn bezig procedures en interne werkprocessen te reorganiseren en bestaande regelingen aan te passen om meer flexibiliteit te kunnen bieden of specifieke regelingen in het leven te roepen om de moeilijkheden waarmee de audiovisuele industrie te kampen heeft, aan te pakken. De EFAD (European Film Agency Directors association) heeft een overzicht gemaakt, dat regelmatig wordt bijgewerkt, klik hier voor het overzicht.

Ook het European Audiovisual Observatory houdt bij welke maatregelen er in 41 Europese landen getroffen worden alsook pan-Europese initiatieven. Op deze pagina staat een Excel document dat dagelijks wordt bijgewerkt en bevat maatregelen zoals nieuwe hulpfondsen, uitgestelde deadlines, werkgelegenheidsinitiatieven voor de AV-sector en meer.

Coronavirus Response Investment van de Europese Unie
Dit investerings­initiatief geeft de lidstaten toegang tot 37 miljard euro. Lees meer ...

Europese Producers Club
De European Producers Club (EPC) heeft tien maatregelen voorgesteld waarmee de Europese audiovisuele sector gebaat zou zijn. Lees meer ...

Filmfestivals
Op de website van Cineuropa vindt u een overzicht van filmfestivals die zijn afgelast of worden uitgesteld.

Netflix
Netflix heeft een steunfonds ter waarde van bijna 90 miljoen euro opgericht om de audiovisuele sector te ondersteunen. Lees meer...

Horizon2020
Op het European Research Area (ERA) corona platform vindt u alle informatie aangaande het Horzon2020 Programma. Op de genoemde pagina vindt u een overzicht van alle oproepen waarvan de deadline is uitgesteld en Veelgestelde Vragen. De website wordt regelmatig bijgewerkt.

 

Did you find this information useful?