|
Image
Afbeelding
Andrea Posthuma
Role
Advisor MEDIA - Creative Europe
Email
a.posthuma [at] creativeeuropedesk.nl

|
Image
Afbeelding
Emma O'hare
Role
Advisor MEDIA - Creative Europe
Email
e.ohare [at] dutchculture.nl

Ontwikkeling - Slate Funding

Ontwikkeling - Slate Funding

Oproepnummer: 18-2019
Deadline: 4 februari 2020 - 17.00 uur

De oproep voor ontwikkeling van projecten is opgesplitst in twee aparte oproepen: Steun voor Individuele Projecten en Steun voor Slate Funding (een pakket van 3 -5 projecten). Echter, de aanvrager kan slechts één aanvraag voor ontwikkeling indienen per begrotingsjaar. Dat betekent dat er een keuze moet worden gemaakt tussen de twee oproepen, maar ook tussen de twee deadlines voor Individuele Projecten. Mocht u een lopend contract hebben voor Slate Funding, dan kunt u geen nieuwe Slate aanvraag indienen als er nog geen contractjaar tussen de aanvragen zit. Gedurende de gehele looptijd van het contract voor Slate Funding, kunt u geen aanvraag indienen voor een Individueel Project.

Met steun voor ontwikkeling wil de Europese Commissie de ontwikkeling bevorderen van audiovisuele projecten die bestemd zijn voor de Europese en internationale markt. ‘Ontwikkeling' staat voor alle activiteiten voorafgaande aan de productiefase van een audiovisueel project. Alle benodigde documenten met richtlijnen en bijlagen zijn te vinden op de website van het Uitvoerend Agentschap in Brussel (EACEA).

Slate funding staat open voor onafhankelijke productiebedrijven die 3 tot 5 producties willen ontwikkelen.

Wie komt in aanmerking?

 
• De regeling staat open voor onafhankelijke Europese audiovisuele productiebedrijven uit de aan het Creative Europe MEDIA programma deelnemende landen.

- Met onafhankelijk wordt bedoeld dat de productiebedrijven onafhankelijk zijn van enige omroeporganisatie.

- Een bedrijf is Europees als de meerderheid van de aandelen in Europese handen is en het bedrijf ook in Europa is gevestigd.

 • De oproep richt zich voornamelijk op middelgrote productiebedrijven met internationale ervaring en de financiële capaciteit om meerdere projecten tegelijkertijd te ontwikkelen met een sterke focus op innovatie.

 • De aanvrager moet kunnen aantonen in staat te zijn om in een concurrerend en constant veranderend audiovisueel landschap zijn marktpositie te verbeteren.

 • Het bedrijf moet minstens 36 maanden geregistreerd staan als productiebedrijf.

Hoeveel kan ik aanvragen?


Het totale budget voor deze oproep bedraagt 12,5 miljoen euro. De financiële bijdrage wordt toegekend in de vorm van een subsidie. Indien het projectpakket geen korte film bevat, kan er maximaal een bijdrage van 200.000 euro worden toegekend. Indien het projectpakket alleen creatieve documentaires bevat en geen korte film, kan er maximaal 150.000 worden toegekend.

De maximale bijdrage per slate-aanvraag bedraagt:
- 200.000 euro voor een slate ZONDER korte film;
- 210.000 euro voor een slate MET korte film;
- 150.000 euro voor een slate met alleen creatieve documentaires (ZONDER korte film);
- 160.000 euro voor een slate met alleen creatieve documentaires (MET korte film).

De minimale financiële bijdrage die aan een project uit het projectpakket kan worden toegekend bedraagt 10.000 euro en deze bijdrage kan oplopen tot 60.000 euro, op voorwaarde dat het bedrag niet hoger is dan 50% van de subsidiabele kosten van het project. Indien er een korte film aan het projectpakket wordt toegevoegd, kan de financiële bijdrage voor de korte film oplopen tot een maximumbedrag van 10.000 euro, op voorwaarde dat de bijdrage niet hoger is dan 80% van de subsidiabele kosten voor de productie van dit project (inclusief kosten voor de ontwikkeling).

De toegekende financiële bijdrage kan nooit meer bedragen dan 50% van de in aanmerking komende ontwikkelingskosten waarvoor de producent financiering heeft aangevraagd.

Waarvoor kan ik aanvragen?


De oproep steunt ontwikkeling van projecten. ‘Ontwikkeling' staat voor alle activiteiten voorafgaande aan de productiefase van een audiovisueel project, zoals: het verwerven van auteursrechten en research. Andere activiteiten die hieronder vallen zijn:

• archiefresearch;

 • alle activiteiten met betrekking tot het schrijven van het scenario, inclusief het treatment tot en met het finale concept

 • vervaardigen van storyboards;

 • onderzoeken en bepalen van de sleutelposities in cast en crew;

 • ontwikkelen van een financieringsplan;

 • onderzoeken en bepalen van partners uit de industrie, coproducenten en financiers;

 • productieschema en -planning tot de uiteindelijke oplevering;

 • eerste marketing- en verkoopplannen (deelname aan markten en aantrekken van kopers, keuze met betrekking tot de eerste releases, festivals en markten die in aanmerking moeten worden genomen, etc.);

 • productie van een video treatment of een pilot.


De maximumduur van het project en derhalve de periode waarin de toegestane kosten opvoerbaar zijn, bedraagt 36 maanden, te rekenen vanaf de datum van indiening of ondertekenen contract. Indien het auteursrechtencontract is ondertekend vóór het begin van de subsidiabiliteitsperiode, komen alleen die kosten in aanmerking die worden geleverd, geaccepteerd en betaald binnen de subsidiabiliteitsperiode.

Het project mag niet in productie gaan binnen acht maanden na indiening van het project.

Vereisten

 
• Het productiebedrijf moet een project hebben geproduceerd dat in de vijf jaar voorafgaand aan de publicatie van de oproep, officieel gereleased of uitgezonden is in minimaal drie andere landen gedurende uiterlijk twee kalenderjaren voorafgaand aan de publicatie van de oproep. Wanneer het productiebedrijf niet voldoet aan de voorwaarde van een eerder geproduceerd werk dat is gedistribueerd, dan mag het persoonlijke trackrecord van de producent in aanmerking worden genomen. De producent moet dan aandeelhouder óf directeur zijn van het productiebedrijf;

 • Aanvragers moeten kunnen aantonen dat zij de meerderheid van de rechten op alle projecten die ze willen ontwikkelen in eigendom hebben;

• Wanneer een eerder werk een televisieproductie betreft, moet deze uitgezonden zijn door drie verschillende omroepen;

• De producent moet substantieel aan het gedistribueerde werk hebben meegewerkt. Alleen de volgende credits worden geaccepteerd en moeten on screen worden aangetoond: producent; delegate producer. Let op: De credit ‘coproducent' wordt NIET geaccepteerd.

 

Welke projecten komen in aanmerking?

De volgende projecten komen in aanmerking:

• speelfilms, animaties en creatieve documentaires met een minimumlengte van 60 minuten die hoofdzakelijk voor vertoning in de bioscoop zijn bestemd.

• fictie projecten (al dan niet in de vorm van een serie) met een totale duur van minimaal 90 minuten, animaties (al dan niet in de vorm van een serie) met een totale duur van minimaal 24 minuten, creatieve documentaires (al dan niet in de vorm van een serie) met een totale minimumduur van 50 minuten die hoofdzakelijk zijn bestemd voor exploitatie via televisie.

• fictie projecten met een totale duur of gebruikerservaring van minimaal 90 minuten, animatie met een totale duur of gebruikerservaring van minimaal 24 minuten en creatieve documentaires met een totale duur of gebruikerservaring van minimaal 50 minuten, hoofdzakelijk bestemd voor exploitatie op een digitaal platform*.


NB: de minimale duur geldt niet voor non-lineaire projecten, zoals Virtual Reality projecten.

*Een digitaal platform voor de volgende type projecten: animatie, creative documentaires en fictie bedoeld voor multiple screen-based applicaties, interactieve projecten, linear en non-linear web-series en narratieve virtual reality projecten.


• projecten hebben een hoge creatieve/artistieke waarde en getuigen van culturele diversiteit;

• projecten hebben het potentieel om over de eigen nationale grenzen heen een publiek te bereiken op Europees en internationaal niveau, door middel van innovatieve marketing- en distributiestrategieën;

• projecten getuigen van een duidelijke samenwerking tussen partijen van verschillende Europese landen;

Let op:
- De meerderheid van de rechten gerelateerd aan het project dient in handen te zijn van de aanvrager. In geval van een coproductie tussen twee producenten is 50-50% ook mogelijk.

- De eerste dag van principal photography van het project (start productie) mag pas 8 maanden na de datum van indienen gepland zijn;


Indien een korte film wordt toegevoegd aan de slate aanvraag, moet de korte film een maximale duur van 20 minuten hebben en aanstormend talent aan zich verbinden.

• Een korte film wordt gedefinieerd als een compleet audiovisueel werk (animatie, creatieve documentaire of fictie) met een maximale lengte van 20 minuten. Previews en reclames, pilots, trailers, teasers en demo’s komen niet in aanmerking.

• Onder aanstormend talent verstaan we scenarioschrijvers, regisseurs of producenten die al enige professionele hebben opgedaan en werk van een bepaald niveau hebben gemaakt (bijvoorbeeld een afstudeerfilm of zelf gefinancierde films) die enige industrie, festival of publieke aandacht hebben getrokken, maar nog geen werk op hun naam hebben dat commerciële distributie had en die op zoek zijn naar begeleiding en ondersteuning bij het maken van een eerste commerciële audiovisuele werk.

- De eerste dag van principal photography van de korte film mag niet gestart zijn oop de datum van aanvragen

Selectiecriteria

 

De ingediende projectvoorstellen worden beoordeeld door experts aan de hand van evaluatiecriteria:

Criteria Punten

Relevantie en Europese meerwaarde
• Aanpak van de producent om op Europees en internationaal niveau een reeks van 3 tot 5 projecten te ontwikkelen en het vermogen om innovatief te zijn in haar activiteiten.

30

Kwaliteit van de inhoud en activiteiten
• Kwaliteit van de reeks projecten, kwaliteit van de ontwikkelingsstrategie, kwaliteit van de financieringsstrategie en de Europese dimensie

15

Verspreiding van de projectresultaten
• Het potentieel om een publiek op Europees en internationaal niveau te bereiken en de Europese en internationale distributie- en marketingstrategie

35

Impact en duurzaamheid
• Kwaliteit van de financieringsstrategie en de Europese dimensie en de haalbaarheid van de planning van de projecten

20


Extra "automatische" punten voor:

1) een onderneming die een aanvraag indient en die is gevestigd in een in MEDIA-participerend land met een medium productiecapaciteit (5 extra punten). Nederland wordt hieronder geschaard, naast Oostenrijk, Belgïe, Denemarken, Finland, Ierland, Noorwegen, Polen, Zweden en Zwitserland.

2) een onderneming die een aanvraag indient en die is gevestigd in een in MEDIA-participerend land met een lage productiecapaciteit (10 extra punten). De landen die hieronder vallen zijn: Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, FYROM, Greece, Hungary, Iceland, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, Montenegro, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia.

Tijdlijn


Deadline voor indienen 4 februari 2020 – 17:00
Evaluatieperiode februari - juni 2020
Aanvragers geïnformeerd over de uitslag augustus 2020
Tekenen van de subsidieovereenkomst september - oktober 2020
Startdatum van de actie vanaf het tekenen van de overeenkomst of, wanneer gemotiveerd, vanaf het moment van indienen*
Duur van de activiteit 36 maanden vanaf de start van de actie. Als het project in productie gaat voor het einde van deze periode, dan komt de actie ten einde vanaf de datum dat het project in productie gaat.

 

Voordat u begint met uw aanvraag


1. Kijk op de website van het Agentschap om te zien of er een openstaande oproep is: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en

2. Lees de richtlijnen en de oproep zorgvuldig door. (zie tabbladen links op de website van het Agentschap)

3. De aanvragers moeten in het bezit zijn van een EULogin (European Commission Authentication Service) account. Als u al een EULogin-account hebt, kunt u deze gebruiken. Zo niet, maak dan een EULogin-account aan. Wanneer u uw EULogin-account hebt aangemaakt, keert u terug naar deze pagina.

4. Lees de Guide for Applicants en de eForm gebruikershandleiding zorgvuldig door.

U bent nu klaar om te starten met de aanvraag:

1. U moet zich registreren in het Participant Portal en een Participant Identification Code (PIC) ontvangen. De PIC is nodig om het aanvraagformulier te genereren. Om toegang te krijgen tot het Participant Portal heeft u uw EULogin (zie hierboven) gebruikersnaam en wachtwoord nodig.
http://ec.europa.eu/education/participants/portal Klik hier voor uitleg bij het aanmaken van een Participant Identification Code.
Of bekijk de instructievideo op YouTube.

2. Maak uw officiële elektronische aanvraagformulier, ook wel het eForm genoemd. Om uw eForm te maken, moet u de volgende stappen zonder onderbreking doorlopen:

a. selecteer de financieringsmogelijkheid

b. selecteer een taaloptie

c. selectie van de organisatie die deelneemt aan de door u voorgestelde activiteit

d. creëer eForm

e. sla het eForm op uw lokale computer of netwerkstation op

f. vul het eForm in en sla regelmatig op.

Voltooiing van uw aanvraag:

1. Vergeet niet ook de verplichte bijlagen (zie tabblad links op de website van het Agentschap) bij het eForm in te vullen. Raadpleeg de Guide for Applicants aangezien er nieuwe instructies zijn met betrekking tot de bijlagen.

2. Zodra u het eForm heeft ingevuld en de bijlagen bijgevoegd, valideert u het eFormulier. Dit leidt tot een automatische controle die u informeert of uw aanvraag volledig is of niet. Als dat wel het geval is, kunt u het online indienen. Controleer de beveiligingsinstellingen van uw computer. Uw eForm kan gevalideerd zijn, maar is mogelijk niet verzonden als u uw beveiligingsinstellingen niet hebt uitgeschakeld. Lees a.u.b. aandachtig de 'Handleiding voor aanvragers' door.

3. Wanneer u uw eForm online heeft ingediend, dient u een bevestigingsmail en referentienummer te ontvangen. Zo niet, neem dan contact op met de helpdesk: eacea-helpdesk@ec.europa.eu

Downloads & Vragen


U kunt alle formulieren downloaden van de website van het Agentschap. Of zie het blokje RELATED, rechts op deze pagina.

Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020 - 61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl.

Voor specifieke vragen, email naar EACEA-MEDIA-DEVELOPMENT@ec.europa.eu 

Voor technische problemen met u aanvraag, contacteer de helpdesk van EACEA via mail of via telefoonnummer +32 2 299 0705.


Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020-61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl