Ontwikkeling - Slate Funding

Oproepnummer: 23-2018
Deadline: 20 februari 2019, 12:00 uur

De oproep voor ontwikkeling van projecten is opgesplitst in twee aparte oproepen: Steun voor Individuele Projecten en Steun voor Slate Funding (een pakket van projecten). Echter, de aanvrager kan slechts één aanvraag voor ontwikkeling indienen per begrotingsjaar. Dat betekent dat er een keuze moet worden gemaakt tussen de twee oproepen, maar ook tussen de twee deadlines voor Individuele Projecten. Mocht u een lopend contract hebben voor Slate Funding, dan kunt u geen nieuwe Slate aanvraag indienen als er nog geen contractjaar tussen de aanvragen zit. Gedurende de gehele looptijd van het contract voor Slate Funding, kunt u geen aanvraag indienen voor een Individueel Project.

Met steun voor ontwikkeling wil de Europese Commissie de ontwikkeling bevorderen van audiovisuele projecten die bestemd zijn voor de Europese en internationale markt. ‘Ontwikkeling' staat voor alle activiteiten voorafgaande aan de productiefase van een audiovisueel project. Alle benodigde documenten met richtlijnen en bijlagen zijn te vinden op de website van het Uitvoerend Agentschap in Brussel (EACEA).

Wie komt in aanmerking?

 
• De regeling staat open voor onafhankelijke Europese audiovisuele productiebedrijven uit de aan het Creative Europe MEDIA programma deelnemende landen.

- Met onafhankelijk wordt bedoeld dat de productiebedrijven onafhankelijk zijn van enige omroeporganisatie.

- Een bedrijf is Europees als de meerderheid van de aandelen in Europese handen is en het bedrijf ook in Europa is gevestigd.

 • De oproep richt zich voornamelijk op middelgrote productiebedrijven met internationale ervaring en de financiële capaciteit om meerdere projecten tegelijkertijd te ontwikkelen met een sterke focus op innovatie.

 • De aanvrager moet kunnen aantonen in staat te zijn om in een concurrerend en constant veranderend audiovisueel landschap zijn marktpositie te verbeteren.

 • Het bedrijf moet minstens 36 maanden geregistreerd staan als productiebedrijf.

Hoeveel kan ik aanvragen?


Het totale budget voor deze oproep bedraagt 12,5 miljoen euro. De financiële bijdrage wordt toegekend in de vorm van een subsidie. Indien het projectpakket geen korte film bevat, kan er maximaal een bijdrage van 200.000 euro worden toegekend. Indien het projectpakket alleen creatieve documentaires bevat en geen korte film, kan er maximaal 150.000 worden toegekend.

De maximale bijdrage per slate-aanvraag bedraagt:
- 200.000 euro voor een slate ZONDER korte film;
- 210.000 euro voor een slate MET korte film;
- 150.000 euro voor een slate met alleen creatieve documentaires (ZONDER korte film);
- 160.000 euro voor een slate met alleen creatieve documentaires (MET korte film).

De minimale financiële bijdrage die aan een project uit het projectpakket kan worden toegekend bedraagt 10.000 euro en deze bijdrage kan oplopen tot 60.000 euro, op voorwaarde dat het bedrag niet hoger is dan 50% van de subsidiabele kosten van het project. Indien er een korte film aan het projectpakket wordt toegevoegd, kan de financiële bijdrage voor de korte film oplopen tot een maximumbedrag van 10.000 euro, op voorwaarde dat de bijdrage niet hoger is dan 80% van de subsidiabele kosten voor de productie van dit project (inclusief kosten voor de ontwikkeling).

De toegekende financiële bijdrage kan nooit meer bedragen dan 50% van de in aanmerking komende ontwikkelingskosten waarvoor de producent financiering heeft aangevraagd.

Waarvoor kan ik aanvragen?


De oproep steunt ontwikkeling van projecten. ‘Ontwikkeling' staat voor alle activiteiten voorafgaande aan de productiefase van een audiovisueel project, zoals: het verwerven van auteursrechten en research. Andere activiteiten die hieronder vallen zijn:

 • archiefresearch; 

 • alle activiteiten met betrekking tot het schrijven van het scenario, inclusief het treatment tot en met het finale concept

 • vervaardigen van storyboards;

 • onderzoeken en bepalen van de sleutelposities in cast en crew;

 • ontwikkelen van een financieringsplan;

 • onderzoeken en bepalen van partners uit de industrie, coproducenten en financiers;

 • productieschema en -planning tot de uiteindelijke oplevering;

 • eerste marketing- en verkoopplannen (deelname aan markten en aantrekken van kopers, keuze met betrekking tot de eerste releases, festivals en markten die in aanmerking moeten worden genomen, etc.);

 • productie van een video treatment of een pilot.


De maximumduur van het project en derhalve de periode waarin de toegestane kosten opvoerbaar zijn, bedraagt 36 maanden, te rekenen vanaf de datum van indiening. Een uitzondering wordt gemaakt voor de kosten die gemaakt zijn voor het verwerven van de auteursrechten, deze mogen tot 12 maanden voorafgaand aan de indiening van het project gemaakt zijn en opgevoerd worden. Verder mag het project niet in productie gaan binnen acht maanden na indiening van het project.

Vereisten

 
• Het productiebedrijf moet een project hebben geproduceerd dat in de vijf jaar voorafgaand aan de publicatie van de oproep, officieel gereleased of uitgezonden is in minimaal drie andere landen gedurende uiterlijk twee kalenderjaren voorafgaand aan de publicatie van de oproep. Wanneer het productiebedrijf niet voldoet aan de voorwaarde van een eerder geproduceerd werk dat is gedistribueerd, dan mag het persoonlijke trackrecord van de producent in aanmerking worden genomen. De producent moet dan aandeelhouder óf directeur zijn van het productiebedrijf;

 • Aanvragers moeten kunnen aantonen dat zij de meerderheid van de rechten op alle projecten die ze willen ontwikkelen in eigendom hebben;

 • Wanneer een eerder werk een televisieproductie betreft, moet deze uitgezonden zijn door drie verschillende omroepen;

 • De producent moet substantieel aan het gedistribueerde werk hebben meegewerkt. Alleen de volgende credits worden geaccepteerd en moeten on screen worden aangetoond: producent; delegate producer. Let op: De credit ‘coproducent' wordt NIET geaccepteerd.

 

Welke projecten komen in aanmerking?


Aanvragers kunnen een pakket aanvragen van minimaal 3 tot maximaal 5 projecten plus een korte film. Projecten die in aanmerking komen zijn:

 • speelfilms, animaties en creatieve documentaires met een minimumlengte van 60 minuten die hoofdzakelijk voor vertoning in de bioscoop zijn bestemd.

 • fictieprojecten (al dan niet in de vorm van een serie) met een totale duur van minimaal 90 minuten, animaties (al dan niet in de vorm van een serie) met een totale duur van minimaal 24 minuten en creatieve documentaires (al dan niet in de vorm van een serie) met een minimumduur van 50 minuten (in geval van een serie is de minimumlengte per aflevering 25 minuten) die hoofdzakelijk zijn bestemd voor exploitatie via televisie of digitaal platform.

 • fictieprojecten met een totale duur of gebruikerservaring van minimaal 90 minuten, animatie met een totale duur of gebruikerservaring van minimaal 24 minuten en creatieve documentaires met een totale duur of gebruikerservaring van minimaal 50 minuten, hoofdzakelijk bestemd voor exploitatie op een digitaal platform*.

• De oproep schenkt ook aandacht aan aanstormend talent dat wordt gesteund door een ervaren productiehuis. De aanvragers kunnen optioneel een korte film (van max. 20 minuten) toevoegen aan hun Slate-aanvraag. Voor de productie van deze korte film kan maximaal 10.000 euro bovenop de reguliere Slate aangevraagd worden. Een gedetailleerde definitie van aanstormend talent en een korte film, vind je in de richtlijnen. 

*Met een digitaal platform wordt verwezen naar de volgende projecten: animatie, creatieve documentaires en fictieprojecten bedoeld voor multiple screen-based devices, interactieve projecten, lineaire en non-lineaire webseries en narratieve virtual reality projecten. Voor non-lineaire projecten, zoals bijvoorbeeld Virtual Reality, geldt de voorwaarde met betrekking tot de minimumduur niet.

 

Awardcriteria

 

De ingediende projectvoorstellen worden beoordeeld door experts aan de hand van evaluatiecriteria:

Criteria Punten

Relevantie en Europese meerwaarde
• Aanpak van de producent om op Europees en internationaal niveau een reeks van 3 tot 5 projecten te ontwikkelen en het vermogen om innovatief te zijn in haar activiteiten.

30

Kwaliteit van de inhoud en activiteiten
 • Kwaliteit van de reeks projecten, kwaliteit van de ontwikkelingsstrategie, kwaliteit van de financieringsstrategie en de Europese dimensie

15

Verspreiding van de projectresultaten
 • Het potentieel om een publiek op Europees en internationaal niveau te bereiken en de Europese en internationale distributie- en marketingstrategie

35

Impact en duurzaamheid
 • Kwaliteit van de financieringsstrategie en de Europese dimensie en de haalbaarheid van de planning van de projecten

20


Extra "automatische" punten voor:

1) een onderneming die een aanvraag indient en die is gevestigd in een in  MEDIA-participerend land met een medium productiecapaciteit (5 extra punten). Nederland wordt hieronder geschaard, naast Oostenrijk, Belgïe, Denemarken, Finland, Ierland, Noorwegen, Polen, Zweden en Zwitserland.

2) een onderneming die een aanvraag indient en die is gevestigd in een in  MEDIA-participerend land met een lage productiecapaciteit (10 extra punten). De landen die hieronder vallen zijn: Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, FYROM, Greece, Hungary, Iceland, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, Montenegro, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia. 

Voordat u begint met uw aanvraag


1. Kijk op de website van het Agentschap om te zien of er een openstaande oproep is: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en

2. Lees de richtlijnen en de oproep zorgvuldig door. (zie tabbladen links op de website van het Agentschap)

3. De aanvragers moeten in het bezit zijn van een EULogin (European Commission Authentication Service) account. Als u al een EULogin-account hebt, kunt u deze gebruiken. Zo niet, maak dan een EULogin-account aan. Wanneer u uw EULogin-account hebt aangemaakt, keert u terug naar deze pagina.

4. Lees de Guide for Applicants en de eForm gebruikershandleiding zorgvuldig door.
 

U bent nu klaar om te starten met de aanvraag:

1. U moet zich registreren in het Participant Portal en een Participant Identification Code (PIC) ontvangen. De PIC is nodig om het aanvraagformulier te genereren. Om toegang te krijgen tot het Participant Portal heeft u uw EULogin (zie hierboven) gebruikersnaam en wachtwoord nodig.
http://ec.europa.eu/education/participants/portal Klik hier voor uitleg bij het aanmaken van een Participant Identification Code.
Of bekijk de instructievideo op YouTube.

2. Maak uw officiële elektronische aanvraagformulier, ook wel het eForm genoemd. Om uw eForm te maken, moet u de volgende stappen zonder onderbreking doorlopen:

a. selecteer de financieringsmogelijkheid

b. selecteer een taaloptie

c. selectie van de organisatie die deelneemt aan de door u voorgestelde activiteit

d. creëer eForm

e. sla het eForm op uw lokale computer of netwerkstation op

f. vul het eForm in en sla regelmatig op.
 

Voltooiing van uw aanvraag:

1. Vergeet niet ook de verplichte bijlagen (zie tabblad links op de website van het Agentschap) bij het eForm in te vullen. Raadpleeg de Guide for Applicants aangezien er nieuwe instructies zijn met betrekking tot de bijlagen.

2. Zodra u het eForm heeft ingevuld en de bijlagen bijgevoegd, valideert u het eFormulier.  Dit leidt tot een automatische controle die u informeert of uw aanvraag volledig is of niet. Als dat wel het geval is, kunt u het online indienen. Controleer de beveiligingsinstellingen van uw computer. Uw eForm kan gevalideerd zijn, maar is mogelijk niet verzonden als u uw beveiligingsinstellingen niet hebt uitgeschakeld. Lees a.u.b. aandachtig de 'Handleiding voor aanvragers' door.

3. Wanneer u uw eForm online heeft ingediend, dient u een bevestigingsmail en referentienummer te ontvangen. Zo niet, neem dan contact op met de helpdesk: eacea-helpdesk@ec.europa.eu

Downloads & Vragen


U kunt alle formulieren downloaden van de website van het Agentschap. Of zie het blokje RELATED, rechts op deze pagina.

Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020 - 61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl

Voor specifieke vragen, email naar EACEA-MEDIA-DEVELOPMENT@ec.europa.eu 

Voor technische problemen met u aanvraag, contacteer de helpdesk van EACEA via mail of via telefoonnummer +32 2 299 0705.


Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020-61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl

 

Andrea Posthuma
Creative Europe - MEDIA
Emma O'hare
Creative Europe - MEDIA