|
Image
Afbeelding
Andrea Posthuma
Role
Advisor MEDIA - Creative Europe
Email
a.posthuma [at] creativeeuropedesk.nl

|
Image
Afbeelding
Emma O'hare
Role
Advisor MEDIA - Creative Europe
Email
e.ohare [at] dutchculture.nl

Ontwikkeling - Individuele Audiovisuele Projecten

Ontwikkeling - Individuele Audiovisuele Projecten

De oproep voor ontwikkeling van projecten is opgesplitst in twee aparte oproepen: Steun voor Individuele Audiovisuele Projecten en Steun voor Slate Funding (een pakket van projecten). Echter, de aanvrager kan slechts één aanvraag voor ontwikkeling indienen per begrotingsjaar. Dat betekent dat er een keuze moet worden gemaakt tussen de twee oproepen, maar ook tussen de twee deadlines voor Individuele Projecten. Mocht u een lopend contract hebben voor Slate Funding, dan kunt u geen nieuwe Slate aanvraag indienen als er nog geen contractjaar tussen de aanvragen zit. Gedurende de gehele looptijd van het contract voor Slate Funding, kunt u geen aanvraag indienen voor een Individueel Project.

Met Steun voor de Ontwikkeling van Individuele Audiovisuele Projecten wil de Europese Commissie de ontwikkeling bevorderen van audiovisuele projecten die bestemd zijn voor de Europese en internationale markt. ‘Ontwikkeling' staat voor alle activiteiten voorafgaande aan de productiefase van een audiovisueel project.
Alle benodigde documenten met richtlijnen en bijlagen zijn te vinden op de website van het Uitvoerend Agentschap in Brussel (EACEA).

De deadlines voor het indienen van een aanvraag voor de oproep EACEA/17/2019 Steun voor Individuele Audiovisuele Projecten zijn:
13 november 2019 (17.00 uur) en 12 mei 2020 (17.00 uur)

Wie komt in aanmerking?


• De regeling staat open voor onafhankelijke Europese audiovisuele productiebedrijven uit landen die deelnemen aan het Creative Europe MEDIA programma.

- Met onafhankelijk wordt bedoeld dat de productiebedrijven onafhankelijk zijn van enige omroeporganisatie.

- Een bedrijf is Europees als de meerderheid van de aandelen in Europese handen is en het bedrijf ook in Europa is gevestigd.

• De oproep richt zich voornamelijk op productiebedrijven met een beperkte financiële capaciteit.

• Het bedrijf moet minstens twaalf maanden geregistreerd zijn als (audiovisueel) productiebedrijf.

Hoeveel kan ik aanvragen?


Het totale beschikbare budget voor deze oproep (twee deadlines) is 5.4 miljoen euro.

De financiële bijdrage per individueel project is een forfaitair bedrag van:

• 60.000 EUR voor animatiefilms
• 25.000 EUR voor creatieve documentaires
• 50.000 EUR voor fictieprojecten indien het geschatte productiebudget gelijk aan of meer dan 1,5 miljoen EUR is
• 30.000 EUR voor fictieprojecten indien het geschatte productiebudget lager dan 1,5 miljoen EUR is

Vereisten


• Track record: de producent moet in de vijf kalenderjaren voorafgaand aan de publicatie van de oproep een project hebben geproduceerd dat commercieel werd gedistribueerd of uitgezonden in minstens één ander land (dan het land van herkomst) tussen 1 januari 2017 en de datum van indiening van de aanvraag;

Wanneer het productiebedrijf niet kan aantonen dat een eerder geproduceerd werk is gedistribueerd, dan mag het persoonlijke track record van de producent in aanmerking worden genomen. De producent moet dan:

- aandeelhouder of directeur zijn van het productiebedrijf
- het project moet aan dezelfde vereisten voldoen als de in aanmerking komende type projecten (zie hieronder).


• De producent moet substantieel aan het gedistribueerde werk hebben meegewerkt. Alleen de volgende credits worden geaccepteerd en moeten on screen worden aangetoond: producent en delegate producer. Let op: De credit ‘coproducent' en 'executive producer' wordt NIET geaccepteerd.

Welke projecten komen in aanmerking?


• speelfilms, animaties en creatieve documentaires met een minimumlengte van 60 minuten die hoofdzakelijk voor vertoning in de bioscoop zijn bestemd.

• fictie projecten (al dan niet in de vorm van een serie) met een totale duur van minimaal 90 minuten, animaties (al dan niet in de vorm van een serie) met een totale duur van minimaal 24 minuten, creatieve documentaires (al dan niet in de vorm van een serie) met een minimumduur van 50 minuten die hoofdzakelijk zijn bestemd voor exploitatie via televisie.

• fictie projecten met een totale duur of gebruikerservaring van minimaal 90 minuten, animatie met een totale duur of gebruikerservaring van minimaal 24 minuten en creatieve documentaires met een totale duur of gebruikerservaring van minimaal 50 minuten, hoofdzakelijk bestemd voor exploitatie op een digitaal platform*.


NB: de minimale duur geldt niet voor non-lineaire projecten, zoals Virtual Reality projecten.

*Een digitaal platform voor de volgende type projecten: animatie, creative documentaires en fictie bedoeld voor multiple screen-based applicaties, interactieve projecten, linear en non-linear web-series en narratieve virtual reality projecten.

• projecten hebben een hoge creatieve/artistieke waarde en getuigen van culturele diversiteit;

• projecten hebben het potentieel om over de eigen nationale grenzen heen een publiek te bereiken op Europees en internationaal niveau, door middel van innovatieve marketing- en distributiestrategieën;

• projecten getuigen van een duidelijke samenwerking tussen partijen van verschillende Europese landen;

Let op:
- De meerderheid van de rechten gerelateerd aan het project dient in handen te zijn van de aanvrager. In geval van een coproductie tussen twee producenten is 50-50% ook mogelijk.

- De eerste dag van principal photography van het project (start productie) mag pas 8 maanden na de datum van indienen gepland zijn;

- De maximumduur van het project (ontwikkelingsfase waarvoor MEDIA-steun kan worden aangevraagd) bedraagt 30 maanden, te rekenen vanaf de datum van indiening.
Selectiecriteria

Op basis van de volgende criteria worden in totaal 100 punten toegekend:

Criteria Punten

Relevantie en Europese meerwaarde
• Kwaliteit van het project en mogelijkheden voor Europese distributie

55

Kwaliteit van de inhoud en activiteiten
• Kwaliteit van de ontwikkelingsstrategie

10

Verspreiding van de projectresultaten
• Kwaliteit van de Europese en de internationale distributie- en marketingstrategie

25

Effect en duurzaamheid
• Kwaliteit van de financieringsstrategie en haalbaarheid van het project

10


Extra "automatische" punten voor:

• projecten die zijn gericht op een jong publiek (5 extra punten). Dit geldt niet voor animatieprojecten.

Wijzigingen ten opzichte van eerdere oproepen


De richtlijnen zijn onderverdeeld in:
Deel A "Algemene informatie" en deel B "Specifieke informatie ".
De informatie over de oproep tot het indienen van voorstellen voor oproep EACEA/17/2019 "Ontwikkeling van audiovisuele projecten - individueel project" is te vinden in deel B.

Er zijn geen grote wijzigingen ten opzichte van de vorige oproep, maar er zijn wel enkele punten waar u op moet letten:

1. De hoeveelheid artistiek materiaal dat bij de aanvraag kan worden gevoegd is beperkt. Er mogen maximaal 20 pagina's aan script (inclusief voorbeelden van dialogen) worden toegevoegd aan de aanvraag. Aangeraden wordt om de 'Guide for Applicants' goed door te lezen.

2. De deadline voor indiening is gewijzigd van 12.00 uur (Brusselse tijd) in 17.00 uur (Brusselse tijd). Uiteraard geldt dat u liever niet tot het laatste moment moet wachten met indienen!

Tijdlijn

 

  Eerste deadline Tweede deadline
Deadline indienen 13 november 2019 17.00 uur 12 mei 2020 17.00 uur
Evaluatieperiode december 2019 - april 2020 mei - oktober 2020
Uitslag bekend gemaakt mei 2020 november 2020
Tekenen subsidieovereenkomst juni - juli 2020 november - december 2020
Start van de actie vanaf het tekenen van de overeenkomst of, wanneer gemotiveerd, vanaf het moment van indienen* vanaf het tekenen van de overeenkomst of, wanneer gemotiveerd, vanaf het moment van indienen*
Duur van de actie 30 maanden. Als het project in productie gaat voor het einde van deze periode, dan komt de actie ten einde vanaf de datum dat het project in productie gaat. 30 maanden. Als het project in productie gaat voor het einde van deze periode, dan komt de actie ten einde vanaf de datum dat het project in productie gaat.


*Als de aanvrager zich in een situatie bevindt waarin zij/hij het project niet kan uitstellen voor de duur van de selectieprocedure vanwege de aard van het project kan de subsidiabiliteitsperiode beginnen op de datum van indiening indien de aanvrager dit heeft aangegeven in het aanvraagformulier.

Voordat u met uw aanvraag begint

 

1. Kijk op de website van het Agentschap om te zien of er een openstaande oproep is: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en

2. Lees de richtlijnen en de oproep zorgvuldig door. (zie tabbladen links op de website van het Agentschap)

3. De aanvragers moeten in het bezit zijn van een EULogin (European Commission Authentication Service) account. Als u al een EULogin-account hebt, kunt u deze gebruiken. Zo niet, maak dan een EULogin-account aan. Wanneer u uw EULogin-account hebt aangemaakt, keert u terug naar deze pagina.

4. Lees de Guide for Applicants en de eForm gebruikershandleiding zorgvuldig door.

U bent nu klaar om te starten met de aanvraag:

1. U moet zich registreren in het Participant Portal en een Participant Identification Code (PIC) ontvangen. De PIC is nodig om het aanvraagformulier te genereren. Om toegang te krijgen tot het Participant Portal heeft u uw EULogin (zie hierboven) gebruikersnaam en wachtwoord nodig.
http://ec.europa.eu/education/participants/portal.

Klik hier voor uitleg bij het aanmaken van een Participant Identification Code.
Of bekijk de instructievideo op YouTube.

2. Maak uw officiële elektronische aanvraagformulier, ook wel het eForm genoemd. Om uw eForm te maken, moet u de volgende stappen zonder onderbreking doorlopen:

a. selecteer de financieringsmogelijkheid

b. selecteer een taaloptie

c. selectie van de organisatie die deelneemt aan de door u voorgestelde activiteit

d. creëer eForm

e. sla het eForm op uw lokale computer of netwerkstation op

f. vul het eForm in en sla regelmatig op.

Voltooiing van uw aanvraag:

1. Vergeet niet ook de verplichte bijlagen (zie tabblad links op de website van het Agentschap) bij het eForm in te vullen. Raadpleeg de Guide for Applicants aangezien er nieuwe instructies zijn met betrekking tot de bijlagen.

2. Zodra u het eForm heeft ingevuld en de bijlagen bijgevoegd, valideert u het eFormulier. Dit leidt tot een automatische controle die u informeert of uw aanvraag volledig is of niet. Als dat wel het geval is, kunt u het online indienen. Controleer de beveiligingsinstellingen van uw computer. Uw eForm kan gevalideerd zijn, maar is mogelijk niet verzonden als u uw beveiligingsinstellingen niet hebt uitgeschakeld. Lees a.u.b. aandachtig de 'Handleiding voor aanvragers' door.

3. Wanneer u uw eForm online heeft ingediend, dient u een bevestigingsmail en referentienummer te ontvangen. Zo niet, neem dan contact op met de helpdesk: eacea-helpdesk@ec.europa.eu

Meer informatie + FAQ's

 

U kunt alle formulieren downloaden van de website van het Agentschap. Of zie het blokje RELATED, rechts op deze pagina.

Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020 - 61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl

Voor specifieke vragen, email naar EACEA-MEDIA-DEVELOPMENT@ec.europa.eu 

Voor technische problemen met u aanvraag, contacteer de helpdesk van EACEA via mail of via telefoon +32 2 299 0705.

COVID-19 updates

 

De producent moet in de vijf kalenderjaren voorafgaand aan de publicatie van de oproep een project hebben geproduceerd dat commercieel werd gedistribueerd of uitgezonden in minstens één ander land (dan het land van herkomst) tussen 1 januari 2017 en de datum van indiening van de aanvraag. De huidige crisis en de lockdown kan echter gevolgen hebben voor de bioscooprelease.

Producenten die kunnen aantonen dat de geplande bioscooprelease zou plaatsvinden voor 12 mei 2020 en derhalve geannuleerd door de lockdown, kunnen alsnog een aanvraag indienen. Het evaluatiecomité zal vervolgens beoordelen en nagaan of deze bewijsstukkken voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen.

In toekomstige calls zal rekening worden gehouden met de langdurige gevolgen van de crisis en zullen de subsidiabiliteitscriteria dienovereenkomstig worden aangepast.

 
Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020-61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl