Creative Innovation Lab

Image
Afbeelding
campagne creative europe

Creative Innovation Lab

Subsidieregeling Creative Europe cross-sectoraal om innovatieve digitale oplossingen te ontwikkelen
Date(s)
Cross-sectoraal

Het Creative Innovation Lab stimuleert spelers uit verschillende culturele en creatieve sectoren om innovatieve digitale oplossingen te ontwerpen en te testen. Deze digitale oplossingen hebben een positieve impact op lange termijn voor meerdere culturele en creatieve sectoren in het vooruitzicht.


Oproepnummer: CREA-CROSS-2021-INNOVLAB
Totale budget: € 6.320.000
Deadline: 5 oktober 2021, 17.00 uur (Brusselse tijd)

De doelen van deze actie zijn:

 • Het concurrentievermogen, de samenwerking, de verspreiding, de zichtbaarheid, de beschikbaarheid, de diversiteit en de toename van het publiek in de verschillende sectoren ondersteunen.
 • Innovatieve benaderingen voor het creëren van, de toegang tot, de distributie en de promotie van inhoud in de culturele en de creatieve sector en met andere sectoren aanmoedigen, o.a. door rekening te houden met de digitale overgang, met zowel markt- als niet-marktdimensies.
 • Bijzondere aandacht gaat naar adequate strategieën voor
  • een duurzamere en milieuvriendelijkere industrie
  • genderevenwicht, inclusie, diversiteit en representativiteit.

Extra doelstellingen
In 2021 worden twee extra (niet-exclusieve) thematische beleidsdoelstellingen van Creative Europe, naast de algemene doelstellingen, toegevoegd en beloond. In het eerste jaar van het Creative Innovation Lab zijn dit:

 • vergroening in de creatieve en culturele sectoren
 • innovatieve onderwijsinstrumenten die gebruikmaken van creativiteit en creatieve sectoren om relevante maatschappelijke thema's zoals desinformatie aan te pakken.
Wat zijn de verwachte resultaten?
 • Dankzij sectoroverschrijdende samenwerking groeit het concurrentievermogen van de Europese audiovisuele en andere culturele en creatieve sectoren gegroeid.
 • De kennisoverdracht tussen verschillende sectoren van de creatieve industrie neemt toe.
 • De zichtbaarheid, beschikbaarheid en diversiteit van Europese content in het digitale tijdperk neemt toe.
 • De toepassing van bedrijfsmodellen verbetert, zo ook het gebruik van gegevens.
 • Het potentieel aan publiek voor Europese content in het digitale tijdperk groeit aan.

Welke activiteiten komen in aanmerking?

Aan welke vereisten moet mijn project voldoen?

VEREISTEN AANVRAGERS

Samenstelling van het consortium:
De voorstellen moeten worden ingediend door een consortium van ten minste 3 aanvragers (begunstigden; geen gelieerde entiteiten), dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

1. Drie rechtspersonen uit ten minste twee verschillende aan Creative Europe deelnemende landen;
2. het consortium moet beschikken over een uiteenlopende reeks expertises in verschillende culturele en creatieve sectoren, incl. de audiovisuele sector;
3. Algemeen

 • Wettelijke publieke of private entiteiten die gevestigd zijn in een van de Creative Europe in aanmerking komende landen;
 • en die rechtstreeks of door een meerderheidsdeelneming in handen zijn van onderdanen van die landen;
 • voor beursgenoteerde vennootschappen wordt de vestigingsplaats van de effectenbeurs in aanmerking genomen om de nationaliteit te bepalen.
 • Geen natuurlijke persoon (tenzij als zelf tewerkgestelde)
 • Voor specifieke gevallen zie Call document, p. 10;
 • Aanvragers moeten over stabiele en voldoende middelen beschikken om de projecten met succes uit te voeren en hun bijdrage te leveren.
 • Organisaties die aan meerdere projecten deelnemen, moeten over voldoende capaciteit beschikken om al deze projecten uit te voeren.
 • De organisatie moet zich registreren in het Participant Register 

VEREISTEN VAN DE ACTIVITEITEN

 • Ontwerpen, ontwikkelen en testen van innovatieve instrumenten, modellen en methodologieën die hun toepassing vinden in de audiovisuele sector en in ten minste 1 andere creatieve en/of culturele sector. De activiteiten zijn gericht op het ondersteunen van het concurrentievermogen, de samenwerking, de verspreiding, de zichtbaarheid, de beschikbaarheid, de diversiteit en het vergroten van het publiek in alle sectoren.
 • De oplossingen zijn gemakkelijk reproduceerbaar en hebben een potentieel aan marktpenetratie.
 • De projecten kunnen zich met name richten op:
  • beheer van rechten en verdienmodellen, met inbegrip van transparantie en eerlijke vergoeding
  • gegevensverzameling en -analyse, met bijzondere nadruk op het voorspellen in het creëren van inhoud en in publieksontwikkeling
  • vergroening van de waardeketen in de creatieve en culturele sector, met inbegrip van acties die bijdragen tot het Europese Bauhaus-project;
  • Innovatieve educatieve instrumenten en inhoud waarbij gebruik wordt gemaakt van creativiteit en creatieve sectoren om maatschappelijke problemen aan te pakken, zoals verkeerde informatie, nepnieuws, enz.
 • Financiële steun aan derde partijen is niet toegestaan.

VEREISTEN IN DE AANVRAAG
De projectactiviteiten moeten als volgt georganiseerd zijn:

 • Werkpakket WP 1 – Project management (verplicht)
 • Werkpakket WP 2 – Activiteiten in het 1ste jaar
 • Werkpakket WP 3 – Activiteiten in het 2de jaar.
 • Aanvullende Werkpakketten mogelijk.
Wat zijn de toekenningscriteria?

Ingediende projecten worden beoordeeld door externe experts en geselecteerd op basis van de volgende criteria, waarbij in totaal 100 punten kunnen worden toegekend. De kwaliteitsdrempel is 70 op 100 punten.

Relevantie (40 punten)

 • De relevantie van het project bij het inspelen op de nieuwe marktbehoeften en het vinden van oplossingen die toepasbaar zijn op alle sectoren (20 punten):
  • bevordering van de samenwerking,
  • verbetering van het concurrentievermogen van de Europese audiovisuele en andere culturele/creatieve sectoren,
  • verbetering van de verspreiding, zichtbaarheid, beschikbaarheid, diversiteit en het publiek van Europese inhoud in het digitale tijdperk
 • De Europese dimensie/het Europese potentieel van het project (15 punten):
  • inclusief de oorsprong van de inhoud en/of de aard van het partnerschap en/of
  • de grensoverschrijdende en taaloverschrijdende dimensie en/of het potentieel voor Europese expansie ...)
 • De geschiktheid van de strategieën voor genderevenwicht, integratie, diversiteit en representativiteit (5 punten):
  • in het project/inhoud, of
  • in de wijze waarop de activiteit wordt beheerd.

Kwaliteit van de inhoud en de activiteiten (30 punten)

 • De match tussen de methodologische en strategische keuzes en de nagestreefde projectdoelstellingen, o.a. (15 punten):
  • marktanalyse,
  • de aard en het tijdschema van de uit te voeren activiteiten,
  • de doelgroep, doelsegmenten, doelgebieden,
  • synergie en samenwerking met de verschillende sectoren,
  • uit te voeren strategieën (ontwikkelingsproces, marketing/promotiestrategie...),
  • de gebruikte instrumenten.
 • De samenhang van het bedrijfsmodel o.a. (15 punten):
  • de structuur van de cofinanciering
  • de haalbaarheid van het project
  • en de kostenefficiëntie van het project.

Het projectbeheer (10 punten)

 • De samenhang en complementariteit van het projectteam en/of de groepering, o.a. (5 punten):
  • de taakverdeling,
  • het besluitvormingsproces
  • de uitwisseling van kennis.
 • De toegevoegde waarde van het partnerschap (5 punten).

Disseminatie/Verspreiding (20 punten)

 • De voorgestelde methodologie voor het verzamelen, analyseren en verspreiden van gegevens, o.a. (10 punten):
  • delen van de resultaten
  • garanderen van de transparantie van het project
  • voorstellen van uitwisseling van kennis.
 • Het effect van het project op de waardeketen van de betrokken sectoren (10 punten).
Hoeveel geld kan ik aanvragen?

In totaal is er een bedrag van ruim 6 miljoen euro beschikbaar. EU-steun wordt berekend met een co-financieringstarief van 60% op basis van een gedetailleerd beoogd budget.

Wat is de tijdlijn?

Publicatie van de oproep: 8 juni 2021
Deadline voor indiening: 5 oktober, 17.00 uur (Brusselse tijd)
Evaluatieperiode: oktober - december 2021
Bekendmaking uitslag: januari 2022
Ondertekenen grant agreement: februari 2022

Hoe kan ik een aanvraag doen?

Bekijk hier de gehele call van Creative Innovation Lab op de portal van de Europese Commissie.

Klik hier voor algemene informatie over het doen van een aanvraag bij Creative Europe.

Wilt u meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/Cultuur via 020-61 64 225 of via culture@creativeeuropedesk.nl