1 juni 2018

Nieuw Commissievoorstel Creative Europe 2021-2027

1,85 miljard euro voor 7 jaar

Voor de volgende lange termijnbegroting van de EU 2021-2027 stelt de Europese Commissie voor om de financiering voor Creative Europe te verhogen van 1,46 miljard euro (2014-2020) naar 1,85 miljard euro.

Het Creative Europe programma blijft als ‘merk’ bestaan. Een aantal accenten verschuiven, zo komt er meer aandacht voor mobiliteit, samenwerking met andere sectoren en de zogenaamde cross-over. Schaalvergroting en mondiale concurrentie van de Europese culturele en creatieve sector blijft een belangrijk aandachtspunt.

De huidige drie subprogramma’s van het Creative Europe programma blijven voortbestaan: MEDIA (het programma ter ondersteuning van de Europese audiovisuele industrie), Cultuur en Cross-sectoraal:

1. MEDIA: de commissie stelt een bedrag voor van 1,08 miljard euro voor de financiering van audiovisuele projecten en stimulering van het concurrentievermogen van de audiovisuele sector in Europa. Voor de periode 2014-2020 was er 756 miljoen euro beschikbaar. Dat betekent een stijging van meer dan 40% voor de volgende periode. Het MEDIA programma blijft de ontwikkeling, distributie en promotie van Europese films, tv-programma's en videogames ondersteunen. De komende jaren zal meer geld worden geïnvesteerd in de internationale promotie en distributie van Europese producties en innovatieve wijze van storytelling, waaronder VR. Verder wordt een online catalogus van Europese films ontwikkeld om Europese audiovisuele werken toegankelijker en zichtbaarder te maken. 

2. CULTUUR: 609 miljoen euro van de nieuwe begroting wordt in het nieuwe voorstel toegewezen aan het bevorderen van de culturele en creatieve sector in Europa. In 2014-2020 was dat 430 miljoen euro. Ook hier dus een stijging van meer dan 40%. Samenwerkingsprojecten, netwerken en platforms worden opgezet om getalenteerde kunstenaars uit heel Europa met elkaar in contact te brengen en maken het makkelijker voor makers om over de grenzen heen met elkaar samen te werken. Ook is er budget gereserveerd voor muziekprojecten (zie Music Moves Europe). CULTUUR zal steun blijven verlenen aan grensoverschrijdende partnerschappen, netwerken en platforms en zal sectorspecifieke initiatieven ontwikkelen waarbij publieksbereik centraal staat. Speciale acties zoals de Culturele Hoofdstad van Europa en het Europees erfgoedlabel blijven voortbestaan. 

3. Cross-sectoraal: 
160 miljoen euro wordt in het voorstel uitgetrokken voor het financieren van kleine en middelgrote ondernemingen en andere organisaties die actief zijn in de culturele en creatieve sector. Dit ter stimulering van culturele samenwerking in de gehele EU en ter bevordering van een vrij, gevarieerd en pluriform mediaklimaat en ter ondersteuning van kwaliteitsjournalistiek en mediageletterdheid. Cultuur speelt een positieve rol in de vergroting van de veerkracht van de Europese samenleving en economie. Als gevolg van de digitalisering en de mondiale concurrentie is meer steun nodig voor de Europese culturele en creatieve sector. Er kan meer worden gedaan om grensoverschrijdende producties te stimuleren en ervoor te zorgen dat Europese producties op grotere schaal worden verspreid. Ook ligt de nadruk op optimaal gebruik maken van digitale technologie, met behoud van de culturele en taalkundige verscheidenheid van Europa. De Commissie acht vrijheid en pluriformiteit van media cruciaal voor het in standhouden van een open en creatieve samenleving.

Voorstel
De lidstaten en het Europees Parlement moeten nog akkoord gaan met bovenstaand voorstel. De discussie rond het budget van het nieuwe Creative Europe programma hangt nauw samen met de discussie over de gehele Europese langetermijnbegroting. Hoe sneller er een akkoord is, hoe vlotter de overgang zal gaan tussen het nieuwe en het oude programma.

De besprekingen binnen de Raad van Europa en met de Europese lidstaten zijn in volle gang. We houden u op de hoogte.

Downloads