Creative Europe 2021-2027 gaat bijna van start!

Creative Europe 2021-2027 gaat bijna van start!

Eerste oproepen eind mei van dit jaar verwacht
Cross-sectoraal

De Creative Europe Desken uit alle lidstaten werden onlangs door de Europese Commissie en het Uitvoerend Agentschap (EACEA) in een tweedaagse online meeting bijgepraat over het nieuwe Creative Europe programma.
Hieronder een aantal belangrijke zaken op een rij:

 • De procedures voor het in werking stellen van alle EU-programma’s 2021-2027, waaronder Creative Europe, worden in versneld tempo doorlopen sinds er op 14 december 2020 akkoord bereikt werd over de Europese meerjarenbegroting.
 • Het Creative Europe programma ontvangt extra budget voor het jaar 2022.
 • Er wordt hard gewerkt om de eerste oproepen van Creative Europe Cultuur eind mei 2021 te publiceren. De deadlines zullen vermoedelijk dan in augustus en september vallen. Voor MEDIA worden de eerste oproepen begin juni verwacht met tevens deadlines in augustus.
 • Volwaardige participatie van alle landen die deelnamen aan het vorige Creative Europe-programma 2014-2020, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, blijft (onder voorbehoud) mogelijk tot minstens 2022.

Extra middelen in 2022 - budgetverdeling 2021-2027Met ruim 2,4 miljard euro over zeven jaar is het totale budget voor Creative Europe 2021-2027 aanzienlijk verhoogd in vergelijking met het vorige programma. Doordat het programma echter later van start gaat dan de bedoeling was, is de verdeling van het budget herzien. Bovenstaande tabel geeft aan dat in 2022 extra veel middelen worden ingezet. In 2022 draait het programma op volle toeren en biedt het de culturele, creatieve en audiovisuele sector maximale kansen om internationale initiatieven te ontplooien. Naast de subprogramma’s Cultuur en MEDIA is ook in dit nieuwe programma een cross-sectoraal subprogramma opgenomen. De budgetverdeling is als volgt: MEDIA 58%, Cultuur 33%, Cross-sectoraal 9%.

Europese uitdagingen
De overkoepelende Europese doelstellingen bouwen verder op de doelstellingen van de vorige beleidsperiode (2014-2020). Thema’s als ‘innovatie', 'inclusie' en 'duurzame groei' blijven aanwezig in de drie actuele Europese doelstellingen, namelijk:

 • A European Green Deal: klimaat als focus voor economisch herstel, duurzaamheid, kwaliteit, flexibiliteit, cultureel erfgoed, toerisme
 • A Europe Fit for the Digital Age #digital for culture: digitale toepassingen, gezamenlijke mobiliteit en toegankelijkheid van culturele en creatieve beleving (blended mobility)
 • An Economy that Works for People: de rol van cultuur in de bevordering van sociale cohesie, gendergelijkheid, artistieke en journalistieke vrijheid, culturele en taalkundige diversiteit, mensenrechten en aandacht voor de samenwerking met de Westelijke Balkan

Naast bovengenoemde Europese doelstellingen heeft Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, een nieuwe Europese 'Bauhaus-beweging’ gelanceerd. Acties die onder andere welzijn, duurzaamheid, architectuur, verstedelijking en erfgoed verbinden, worden verder uitgewerkt en gesteund door het nieuwe Creative Europe programma.

Creative Europe (2021-2027)
De nieuwe Creative Europe doelstellingen bouwen voort op de bestaande Creative Europe doelstellingen van 2014-2020, in aansluiting op bovenstaande Europese thema's.

 • Het subprogramma Cultuur legt de focus opnieuw op cross-sectorale samenwerking, co-creatie en kennisdeling via projecten met onder andere aandacht voor artistieke, culturele, sociale en economische meerwaarde, technologische innovatie en publieksbereik.
 • Sectorspecifieke richtingen zoals architectuur, cultureel erfgoed, muziek, theater en literatuur komen via gerichte en beperkte acties aan bod binnen Creative Europe.
 • Het subprogramma MEDIA bestaat uit drie grote blokken: Creatie, Business en Publiek. MEDIA wil het concurrentievermogen en de omvang van de Europese audiovisuele sector vergroten en legt daarnaast nadruk op samenwerking en innovatie, creatie en productie van Europese audiovisuele werken. Verder ligt de focus op het stimuleren van talent en vaardigheden in de AV-sector. Via nieuwe businessmodellen en het gebruik van nieuwe technologieën zal MEDIA efficiëntere transnationale distributie van Europese audiovisuele werken bevorderen. Tenslotte staat de promotie van Europese audiovisuele werken en publieksontwikkeling in Europa en daarbuiten centraal.
 • Binnen de cross-sectorale strand zal transnationale en cross-sectorale beleidssamenwerking en sociale inclusie een grote rol gaan spelen. Er worden creatieve innovatielabs opgezet voor cross-sectorale initiatieven en er is aandacht voor eerlijke berichtgeving in de journalistieke media. Dat laatste zal onder andere terugkomen in verschillende acties ter bevordering van mediawijsheid en de vrijheid van media.

Voorbereiding - wat kunt u zelf al doen?
Concrete details over de oproepen zelf zijn nog niet bekend. Ook de planning blijft voorlopig ’onder voorbehoud’.
De eerste publicaties van oproepen voor het subprogramma Cultuur (Europese Samenwerkingsprojecten, Netwerken, Platforms en Literaire Vertalingen) worden voor eind mei 2021 verwacht. De deadlines van deze oproepen zullen waarschijnlijk in augustus en september vallen. De MEDIA-oproepen worden begin juni verwacht, behalve de oproep voor videogames, deze wordt pas in 2022 gepubliceerd.

Op dit moment kunt u al proactief een Europees initiatief ontwikkelen, rekening houdend met onderstaande aspecten:

 • Ontwikkel een origineel projectidee met Europese meerwaarde en/of zoek een oplossing voor een bestaand project.
 • Verwerk één of meerdere hier bovengenoemde Europese thema's in de projectactiviteiten. Houd zeker rekening met de Green Deal, gendergelijkheid en sociale inclusie bij de projectuitvoering.
 • Laat u inspireren door onze brochures van Cultuur en MEDIA van de afgelopen jaren. Voor gesteunde projecten kunt u ook eens kijken naar MEDIA testimonials en Cultuur testimonials op onze website.

Samenwerking

 • Alle landen die als volwaardige partner deelnamen aan het Creative Europe programma 2014-2020, kunnen minstens tot en met 2022 onder dezelfde voorwaarden aan het nieuwe Creative Europe-programma 2021-2027 deelnemen. Organisaties uit die landen zijn dus zoals voorheen te benaderen als potentiële partner, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk.
 • Deze overgangsregeling is een Europese tegemoetkoming om Europese samenwerking maximaal te laten doorgaan, ondanks de procedurele vertraging. Tegen eind 2022 zou de individuele ondertekeningprocedure met elk van de niet-Europese lidstaten voltooid moeten zijn.
 • Formeer een stevig partnerschap waarin de Europese ervaring alle deelnemers verrijkt.

Projectaanvraag en budget
Let op!
 Een aanvraag indienen bij het nieuwe Creative Europe programma gaat via de online Tender & Funding portal van de Europese Commissie.
Iedere deelnemende organisatie, zij het als partner of als projectleider, dient zich eenmalig te registreren via de aanmaak van een Participant Identification Code (PIC). Meer info vindt u hier. Als u al een code heeft, dan kan deze stap worden overgeslagen. Houdt de informatie over de PIC-code en de persoon die als LEAR is aangesteld steeds bij de hand.
De aanpak van de algemene projectbegroting gaat veranderen: er wordt alleen nog volgens het concept van 'werkpakketten’ (lump sums) begroot. Bij de afrekening en de eindrapportage ligt het accent op de realisatie van de concrete activiteiten en acties.

Voor samenwerkingsprojecten binnen de regeling Cultuur wordt naar verwachting een nieuwe medium scale categorie geïntroduceerd, en verschuiven de cofinancieringseisen als volgt (onder voorbehoud):

 • Kleinschalig: minimaal 3 partners in 3 landen – max. subsidie 200.000 euro – max. 80% van het gehele budget
 • Middelgroot: minimaal 5 partners in 5 landen – max. subsidie 1 miljoen euro – max. 70% van het gehele budget
 • Grootschalig: minimaal 10 partners in 10 landen – max. subsidie 2 miljoen euro – max. 60% van het gehele budget

Advies en begeleiding
Creative Europe Desk NL adviseert graag bij de voorbereidingen van uw Europese project. Zodra het Creative Europe programma (2021-2027) concreter wordt, organiseren wij een aantal webinars. Via onze nieuwsbrieven en onze website houden we u hiervan op de hoogte.
Ook onze jaarlijkse Europadag zal gaan over het nieuwe Creative Europe programma. Deze is (onder voorbehoud) gepland op 14 juni 2021.

Adviseurs
Creative Europe Cultuur: Klaartje Bult en Albert Meijer
Creative Europe MEDIA: Andrea Posthuma en Emma O'Hare
Creative Europe Cross-sectoraal: alle bovengenoemde personen

Did you find this information useful?