Writing European

Image
Afbeelding

Writing European

Voorbereidende actie voor steun aan creatieve hubs gericht op schrijvers, scenaristen, producenten en showrunners
Date(s)
-
MEDIA

De Europese Commissie heeft voor het tweede jaar een oproep 'Writing European' gepubliceerd om de ontwikkeling van fictieseries te stimuleren die een Europees publiek kunnen aantrekken. Daarnaast wil de commissie met deze call een gemeenschap van Europese talenten koesteren die in staat zijn over (taal)grenzen heen te werken. Deze voorbereidende actie moet Europese bedrijven in staat stellen hun samenwerking uit te breiden en talenten gedurende hun hele carrière doorlopende kansen in Europa te bieden. Bij het project dienen creatieve talenten uit heel Europa betrokken te zijn. Uitwisseling op Europees niveau en deelname van creatieven van verschillende achtergronden wordt gestimuleerd om de diversiteit van de Europese samenlevingen terug te laten komen in de verhalen die verteld worden. Uiteindelijk zal dit een vector zijn om een nieuw transnationaal publiek te bereiken.

Om dit doel te bereiken, zal deze oproep projecten steunen die creatieve hubs, writing rooms of andere samenwerkingsinitiatieven faciliteren. Deze hubs zijn gericht op schrijvers, scenaristen, producenten en showrunners en dienen hen te begeleiden vanaf het concept tot het daadwerkelijke schrijven van fictiereeksprojecten en mogelijke matchmaking met kopers. De projecten moeten concreet zijn en gericht op het hands-on proces van co-creatie van series.

Oproep: PPPA-MEDIA-2022-WRITINGEU
Totale budget: € 3.000.000
Deadline: 8 november 2022

Doelstellingen

Het project moet de volgende doelstellingen verwezenlijken:

 • Vergroten van de competentie, kennis en capaciteit van creatieve talenten bij het maken van fictieseries en het bevorderen van het ontstaan van sterke en diverse excellente teams[/hubs van creatieve talenten (bijv. scenarioschrijvers, redacteuren, showrunners, uitvoerende producenten) met uiteenlopende achtergronden en nationaliteiten;

 • Meerdere concrete samenwerkingsverbanden faciliteren die een "al doende leren"-aanpak volgen, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de schrijfactiviteiten en creatieve talenten in staat worden gesteld om parallel aan een serie verschillende projecten te werken.

 • Identificeren en implementeren van werkmethoden voor co-writing, van de conceptualisering en vroege fase van storytelling tot matchmaking met potentiële kopers.

 • Samenwerkingsmodellen over de taalgrenzen heen bevorderen, in overeenstemming met de Europese beginselen en waarden, zoals gelijke behandeling, diversiteit en gendergelijkheid, eerlijke beloning van kunstenaars;

 • Zorgen voor regelmatige contacten met leiders uit de sector, producenten of opdrachtgevers van audiovisuele werken (bv. distributeurs, inkopers, platforms, omroepen) om het inzicht van de talenten in de markttrends en -dynamiek te verbeteren;

 • Talenten scouten en selecteren, bijvoorbeeld via open oproepen of prijzen;

 • De makers uitrusten met:

  • de noodzakelijke digitale vaardigheden en bekendheid met de nieuwste ontwikkelingen en/of marktintelligentie die van invloed kunnen zijn op het creatieve proces (bijv. cognitieve neurowetenschappen, kunstmatige intelligentie)

  • de vaardigheden die nodig zijn om intellectuele eigendom (IE) te beheren, aangezien dit bepalend is voor de financiering van creatie en de beloning van scheppende kunstenaars, en creatieve autonomie en culturele diversiteit waarborgt;

 • Bijdragen aan verduurzaming van de sector.

Wie en Welke activiteiten komen in aanmerking?

Potentiële begunstigden zijn onder meer productiemaatschappijen, filmfinanciers, netwerken van audiovisuele creatieven of entiteiten die creatief talent ondersteunen, zoals creatieve labs, opleidingen, omroepen, video-on-demand (VOD)-platforms en internationale markten.
Aanvragers moeten gevestigd zijn in een van de EU-lidstaten.

Een compleet overzicht van de in aanmerking komende activiteiten vindt u in het call document. Hieronder een samenvatting:

 • activiteiten in verband met het meeschrijven aan/het ontwikkelen van concepten/het voorschrijven van concepten voor de totstandbrenging van Europese fictieseries van hoog niveau (inclusief een billijke vergoeding voor scenarioschrijvers, auteurs, showrunners, producenten of andere leden van het creatieve team);
 • activiteiten zoals hubs en writers rooms, met name het organiseren van het proces van co-creatie van Europese fictieseries in de collaboratieve hub, inclusief coördinatietaken, mentoractiviteiten, bestuur of beheer en matchmaking met potentiële kopers;
 • reclame of promotie, met name voor het zoeken naar nieuwe talenten of het organiseren van een wedstrijd om te zorgen voor uitmuntendheid en diverse deelname aan het project;
 • datastudies, onderzoek, inclusief het gebruik van digitale technologieën die van invloed kunnen zijn op het creatieve proces (bijvoorbeeld cognitieve neurowetenschappen of instrumenten op het gebied van kunstmatige intelligentie) of marktinlichtingen en publieksmetingen die rechtstreeks verband houden met de behoeften van het project;
 • verspreidingsactiviteiten en promotie van de resultaten van het project.
Wat zijn de toekenningscriteria?

 

Award Criteria Min
Score

Max
Score

Relevatie 20 40
Kwaliteit 15 30
Impact 15 30
Totaal 70 100

 

Individuele drempels per criterium: 20/40, 15/30 en 15/30 punten.
Totale drempel: 70 punten.
Voorstellen die de individuele drempels EN de algemene drempel overschrijden, komen in aanmerking voor financiering mits binnen de grenzen van het beschikbare oproepbudget. Andere voorstellen zullen worden afgewezen.

Hoeveel geld kan ik aanvragen?

Het totale budget voor deze oproep is 3 miljoen euro. De maximale cofinanciering van de EU bedraagt 70% van de subsidiabele kosten.

Wat is de tijdlijn?

Deadline voor indiening

8 november 2022, 17.00 uur (Brusselse tijd)

Evaluatieperiode

November 2022 - januari 2023

Bekendmaking uitslag

Eerste kwartaal 2023

Ondertekening agreement

Tweede kwartaal 2023

Hoe kan ik een aanvraag doen?

Klik hier voor de gehele call Writing European op de Funding & Tending portal van de Europese Commissie. Klik hier voor algemene informatie over het doen van een aanvraag bij Creative Europe.

Bekijk het volledige call document van Writing European.

Bij specifieke, niet it-gerelateerde vragen over deze oproep kunt u contact opnemen met de Creative Europe Desk NL of rechtstreeks met EACEA-MEDIA-WRITINGEU@ec.europa.eu 

Bekijk het volledige call document van Writing European.

Deze oproep tot het indienen van voorstellen is de tweede oproep van de voorbereidende actie “Writing European”. Klik hier voor meer informatie over de projecten die in de eerste oproep werden geselecteerd.

Wilt u meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020-61 64 225 of via media@creativeeuropedesk.nl of rechtstreeks via het Agentschap EACEA-MEDIA-WRITINGEU@ec.europa.eu