|
Image
Afbeelding
Andrea Posthuma
Role
Advisor Media - Creative Europe
Email
a.posthuma@creativeeuropedesk.nl

|
Image
Afbeelding
Emma O'hare
Role
Advisor Media - Creative Europe
Email
e.ohare@dutchculture.nl

Distributie & Sales Agents - Automatisch

Distributie & Sales Agents - Automatisch

Subsidieregeling Creative Europe MEDIA voor Automatische Distributie en Sales Agents
Date(s)
dinsdag 8 september 2020 17:00
donderdag 29 oktober 2020 17:00
MEDIA

Oproepnummer 22-2019
Deadline: 8 september 2020 (17.00 uur) (actie 1 - voor steun aan distributeurs) en 29 oktober 2020 (17.00 uur) (actie 2 - voor steun aan sales agents)

Update 6 oktober 2020:
De lijst van films die distributeurs hebben ingediend (admissions 2019) voor de automatische oproep EACEA/22/2019-Actie 1, is gepubliceerd. Klik hier voor de lijst. Met deze lijst kunnen sales-agents de calculatie maken voor het te genereren fonds. 

Aangezien het selectieproces van oproep EACEA/22/2019-Actie 1 nog gaande is, zijn deze gegevens nog niet door het Agentschap (EACEA) gevalideerd en is het slechts ter informatie en derhalve niet bindend. De nationaliteit van bepaalde films is nog niet definitief en kan nog veranderen op basis van de ingediende documenten. Aanvragers kunnen de MEDIA-Films Database raadplegen, deze wordt regelmatig bijgewerkt. 

Corrigendum 18 mei 2020
Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus ervaren distributeurs cashflowproblemen. Het Agentschap heeft daarom de betalingsregelingen aangepast voor de Creative Europe MEDIA call 22/2019. De voorfinanciering is verhoogd tot 80% (60% bij ondertekening van de subsidieovereenkomst, 20% bij goedkeuring van het voortgangsverslag).
Klik hier voor het corrigendum EACEA/22/2019

Corrigendum 14 juli 2020
De bedragen per bezoekersaantal (in euro) zijn aangepast. Nederlandse distributeurs kunnen een fonds opbouwen van minimaal 15.000 euro. Zo kan een distributeur in Nederland 0,75 euro genereren voor iedere bezoeker van een Franse of Engelse film, 0,98 euro voor een Duitse, Spaanse, en Italiaanse film en 1,35 euro voor iedere bezoeker van een film uit één van de andere MEDIA-landen. Sales agents kunnen een subsidiebedrag per ticket aanvragen van: 0,45 euro voor films uit Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië en VK en 0,6 euro voor films uit de andere deelnemende landen.
Klik hier voor het corrigendum: EACEA/22/2019-14 juli2020

U dient de bezoekersaantallen van de films die in aanmerking komen te verifiëren bij de Filmdistributeurs Nederland (FDN).

Let op!
In de 22-2019-oproep zijn de subsidieprogramma's voor automatische distributie en sales agents samengevoegd tot één enkele oproep met 2 afzonderlijke acties.

De ondersteuning vindt plaats in twee fasen:
1. De vorming van een potentieel kapitaalfonds dat wordt berekend op grond van de resultaten van het bedrijf op de Europese markt gedurende de referentieperiode;
2. Het door elk bedrijf gegenereerde potentiële kapitaalfonds moet opnieuw worden geïnvesteerd in:

In het geval van Actie 1 – Steun aan distributeurs:
• de coproductie van in aanmerking komende niet-nationale Europese films;
• de verwerving van distributierechten, bijvoorbeeld door middel van minimumgaranties, van in aanmerking komende niet-nationale Europese films; en/of
• de coproductie van in aanmerking komende niet-nationale Europese films.

In het geval van Actie 2 – Steun aan sales agents:
• minimumgaranties of voorschotten betaald voor de internationale verkooprechten op in aanmerking komende, niet-nationale Europese films;
• de promotie, marketing en reclame op de markt voor in aanmerking komende niet-nationale Europese films.
 

Wie komt in aanmerking?


Actie 1 - Steun aan distributeurs

Europese filmdistributeurs, gevestigd in één van de deelnemende landen van het subprogramma MEDIA die voldoen aan de volgende voorwaarden:

• Een filmdistributeur is Europees wanneer het bedrijf gevestigd is in één van de deelnemende landen van het subprogramma MEDIA. Ofwel rechtstreeks, ofwel via een meerderheidsparticipatie.

• De commerciële activiteiten van de distributeur moeten ervoor zorgen dat de films onder de aandacht van een breed publiek worden gebracht voor de exploitatie in de filmzalen.

• De activiteiten van de distributeur mogen zowel technisch (ondertiteling, productie en verspreiding van posters) als marketing- en promotiegericht (productie van trailers, organisatie van promotie events) zijn. 

• De distributeur moet in het bezit zijn van de distributierechten voor het desbetreffende land.

• De distributeur staat in voor de distributiekosten. 

• De distributeur moet geregistreerd zijn in het land waarvoor de subsidie wordt aangevraagd en moet daar ook over de nodige distributiecapaciteit (o.a. operating staff) beschikken. 

Actie 1 - Steun aan sales agents

• De aanvrager moet een Europese Sales Agent zijn: Een Europees bedrijf dat optreedt als intermediair voor de producent, die gespecialiseerd is in de commerciële exploitatie van een film d.m.v. marketing en het uitgeven van licenties aan distributeurs of andere kopers voor het buitenland.

• De sales agent moet zijn benoemd door de producent van elke film die wordt ondersteund door middel van een schriftelijke overeenkomst. Een contract of overeenkomst wordt alleen als een internationaal verkoopcontract beschouwd als het voorziet in het recht van de sales agent om de film te verkopen in ten minste 10 landen die deelnemen aan het MEDIA-subprogramma.

 

Hoeveel kan ik aanvragen?

 

Het totale budget voor deze oproep (22-19) in 2020 is 27,85 miljoen euro

• 24,35 miljoen euro wordt toegewezen aan actie 1 – Steun aan distributeurs (Deadline: 8 september 2020)
• 3,5 miljoen euro wordt toegewezen aan actie 2 – Steun aan sales agents (Deadline: 29 oktober 2020)

De financiële bijdrage van de EU mag niet meer bedragen dan 40% van de totale subsidiabele kosten van het project voor actie 1 en 60% voor actie 2.

 

Actie 1 - Steun aan distributeurs

De subsidie wordt bepaald op basis van het volgende:

• Het potentiële fonds wordt bepaald op basis van het aantal verkochte toegangskaarten voor niet-nationale Europese films in het referentiejaar 2019 (voor de oproep 22-2019) met een maximum en minumum dat verschilt per land. Films met minder dan 200 verkochte tickets in 2019 worden niet in aanmerking genomen bij de berekening van het fonds. Nederlandse distributeurs kunnen een fonds opbouwen van minimaal 15.000 euro. Zo kan een distributeur in Nederland 0,75 euro genereren voor iedere bezoeker van een Franse of Engelse film, 0,98 euro voor een Duitse, Spaanse, en Italiaanse film en 1,35 euro voor iedere bezoeker van een film uit één van de andere MEDIA-landen. Het maximaal aantal bezoekers dat in aanmerking komt voor het berekenen van deze coëfficiënt is voor Nederland 100.000 bezoekers per film.

•  Op basis van het subsidiebedrag dat de aanvrager heeft berekend (zie in de richtlijnen punt 9 - Awardcriteria), wordt de aanvrager verzocht een distributiestrategie in te dienen voor maximaal 10 niet-nationale films. Kosten die betrekking hebben op investeringen in coproductie en aankoop en/of uitbrenging van de in aanmerking komende films mogen geherinvesteerd worden. Herinvestering voor dezelfde film in verschillende modules is toegestaan. Een volledig overzicht van de in aanmerking komende kosten voor elke module zijn te vinden onder 11.2 Eligible Costs in de Richtlijnen.

Het daadwerkelijk bedrag dat wordt toegekend wordt vastgesteld na voltooiing van de actie op basis van:

•  de eindrapportage;
•  financiële staat van de daadwerkelijk gemaakte kosten;
•  getekende "Copy certified as true" coproductie- of distributieovereenkomst met de producent en/of sales-sagent;
•  financieringsplan van de film, getekend door de producent indien deze niet in de MEDIA Film Database is opgenomen.

De subsidie bedraagt maximaal 60% van de toegestane subsidieerbare kosten.
De duur van de activiteiten bedraagt in principe 24 maanden tenzij voor de deadline een verlenging van maximaal 6 maanden wordt aangevraagd.


Actie 2 - Steun aan sales agents

Het bedrag van het potentiële fonds wordt berekend door de activiteiten van de sales agent in het referentiejaar te valoriseren (stap 1) en het aantal goedgekeurde activiteiten onder actie 1 te vermenigvuldigen met een vast bedrag per opname (stap 2).

Stap 1: Een fonds van 10.000 euro wordt toegewezen als:

• de aanvrager in 2019 de rechten voor 2 films heeft verworven, EN
• in 2019 2 van zijn films zijn gereleased in 2 niet-nationale gebieden waarvoor hij de rechten heeft.

Stap 2:

• Als de aanvrager voldoet aan de voorwaarden van stap 1, krijgt hij een bijkomende subsidie die wordt berekend op basis van het aantal bezoekers, vermenigvuldigd met een vast bedrag per ticket.
• De maximale steun per film bedraag 75.000 euro.
Subsidiebedrag per ticket in euro is: 0,45 euro in het geval van films uit Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië en VK en 0,6 euro voor films uit de andere deelnemende landen.
 

Vereisten


1. Genereren van een fonds 
In deze eerste fase bouwt de aanvragende distributeur een fonds op. Dit gebeurt op basis van het aantal verkochte toegangstickets voor gedistribueerde niet-nationale Europese films in de deelnemende landen van het subprogramma MEDIA in het referentiejaar (2019). Hierbij is er een vastgesteld maximum per film en per land. Nederland kan een fonds opbouwen van minimaal 15.000 euro. Hiervoor dient de distributeur een overzicht in met de bezoekersaantallen van de films die in aanmerking komen. Deze aantallen moeten worden geverifieerd met de nationale correspondenten. In Nederland is dat Filmdistributeurs Nederland (FDN).

Voor de subsidiabele films waardoor een fonds kan worden opgebouwd en de films waarin kan worden geïnvesteerd, gelden de volgende voorwaarden:
•  De films dienen geproduceerd te zijn door (een) producent(en) gevestigd in een van de landen die deelnemen aan het MEDIA-programma en gemaakt zijn met een aanzienlijke deelname van professionals uit de desbetreffende landen.
•  Moeten recente fictie-, animatie- of documentairefilms zijn van minimum 60 minuten.
•  Afkomstig zijn uit een ander land dan het land van distributie.
•  Ze mogen geen alternatieve inhoud (opera's, concerten, opvoeringen, enz.) of reclame bevatten.
•  Oorspronkelijke auteursrechten (first copyright) dient op zijn vroegst in 2016 te zijn verworven. 

Voor actie 2 geldt dat alleen in aanmerking komende aanvragen ingediend door in aanmerking komende distributeurs in het kader van actie 1 worden in aanmerking genomen voor de berekening van het fonds.

Klik hier voor de MEDIA Film Database

2. Herinvesting

In het geval van Actie 1 - Distributeurs: het gegenereerde fonds moet vervolgens in het geval van geïnvesteerd worden in:

Filmfinanciering
- Investeren in coproductie
- Investeren in de verwerving van distributierechten bijvoorbeeld d.m.v. mininum guarantee

En/of

  Advertentie- en promotiekosten
- De release van in aanmerking komende niet-nationale Europese films (promotie en advertentie, digitalisering en transcoding).

Kosten in verband met filmfinanciering komen in aanmerking tot 75% van het totale directe herinvesteringsbudget en de investeringen in P&A moeten daarom minimaal 25% van het totale herinvesteringsbudget vertegenwoordigen.

Een volledig overzicht van de in aanmerking komende kosten voor elke subrubriek vindt u in de richtlijnen onder '11.2 Eligible costs'. Er kan in maximaal 10 verschillende films geherinvesteerd worden. Herinvesteringen in dezelfde film in verschillende kostencategorieën zijn toegestaan.


In het geval van Actie 2 - Sales agents:

• Voor elke opgegeven film moet de sales agent voldoen aan de vastgestelde subsidiabiliteitscriteria in de Richtlijnen.

• De aantallen verkochte bioscooptickets moeten worden gerealiseerd voor Europese niet-nationale films en moeten door de in aanmerking komende distributeurs in het kader van actie 1 worden opgegeven. (zie actie 1)

• Het bedrag van het potentiële kapitaalfonds wordt berekend op basis van de activiteiten van de sales agent in het referentiejaar (stap 1) en door het aantal verkochte bioscooptickets dat is goedgekeurd onder actie 1 te vermenigvuldigen met een vast bedrag per kaartje (stap 2).

• Een maximumbedrag van 75 000 euro zal worden toegekend per film. Overstijgt het bedrag aan gegenereerde middelen het beschikbare budget voor elke actie, dan wordt elk potentieel kapitaalfonds naar rato verlaagd. Deze verlaging heeft geen gevolgen voor de subsidiabiliteit van potentiële kapitaalfondsen waarvan het bedrag door de verlaging lager wordt dan de drempelwaarden voor beschikbaarheid.

Het gegenereerde fonds moet vervolgens geïnvesteerd worden in:

• minimumgaranties of voorschotten betaald voor de internationale verkooprechten op in aanmerking komende, niet-nationale Europese films;

• de promotie, marketing en reclame op de markt voor in aanmerking komende niet-nationale Europese films.

Het project moet binnen 18 maanden gerealiseerd zijn. 

Kosten in verband met filmfinanciering komen in aanmerking tot 75% van het totale directe herinvesteringsbudget.

Selectiecriteria

 

Actie 1 - Steun aan distributeurs

Het genereren van een fonds dat kan worden herinvesteerd in nieuwe projecten wordt berekend door de vermenigvuldiging van de bezoekersaantallen van niet-nationale Europese films in het referentiejaar (2019) met een coëfficiënt dat wordt vastgesteld op basis van het distributiegebied en het land van herkomst van de film. (zie tabel hieronder)

Distributiegebied Bedrag per bezoekersaantal (in euro)
  Films uit UK, FR  Films uit ES, IT, DE  Overige Media-landen 
DE, FR, IT, ES 0,7 0,75 1,35
UK, AT, BE, NL, PL 0,75 0,98 1,35
CZ, DK, FI, GR, HU, NO, PT, SE 1,05 1,2 1,35
BG, CY, HR, EE, IS, IE, LV, LI, LT, LU, MT, RO, SK, SI en andere Media landen 1,2 1,35 1,35

 

Zo kan een distributeur in Nederland 0,75 euro genereren voor iedere bezoeker van een Franse of Engelse film, 0,98 euro voor een Duitse, Spaanse, en Italiaanse film en 1,35 euro voor iedere bezoeker van een film uit één van de andere MEDIA-landen (maar niet-Nederlands want de film moet niet-nationaal zijn).

Het maximaal aantal bezoekers dat in aanmerking komt voor het berekenen van deze coëfficiënt is voor Nederland 100.000 bezoekers per film. 

Distributiegebied Maximum bezoekersaantallen
DE, FR, IT, ES 300.000
UK, AT, BE, NL, PL 100.000
CZ, DK, FI, GR, HU, NO, PT, SE 75.000
BG, CY, HR, EE, IS, IE, LV, LI, LT, LU, MT, RO, SK, SI en andere MEDIA-landen 16.000

 

Één van de belangrijkste doelstellingen van deze steunregeling is het versterken van de marketing van Europese films. Mede daarom werd er een minimumdrempel bepaald voor de op te bouwen fondsen. Voor distributeurs in Nederland is deze drempel 15.000 euro (zie tabel hieronder).

 

Distributiegebied Minimumdrempel fonds (in euro)
DE, FR, IT, ES 30.000
UK, AT, BE, NL, PL 15.000
CZ, DK, FI, GR, HU, NO, PT, SE 10.000
BG, CY, HR, EE, IS, IE, LV, LI, LT, LU, MT, RO, SK, SI en andere Media landen 5.000

 

Actie 2 - Steun aan sales agents

Het bedrag van het potentiële fonds wordt berekend door de activiteiten van de sales agent in het referentiejaar te valoriseren (stap 1) en het aantal goedgekeurde activiteiten onder actie 1 te vermenigvuldigen met een vast bedrag per ticket (stap 2).

Stap 1: Een fonds van 10.000 euro wordt toegewezen als:

• de aanvrager in 2019 de theatrale rechten voor 2 films heeft verworven, EN
• in 2019 2 van zijn films zijn gereleased in 2 niet-nationale gebieden waarvoor hij de rechten heeft.

Stap 2:

• Als de aanvrager voldoet aan de voorwaarden van stap 1, krijgt hij een bijkomende subsidie die wordt berekend op basis van het aantal bezoekers, vermenigvuldigd met een vast bedrag per ticket.
• De maximale steun per film bedraag 75.000 euro.
Subsidiebedrag per ticket in euro is: 0,45 euro in het geval van films uit Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië en VK en 0,60 euro voor films uit de andere deelnemende landen.
 

Wijzigingen t.o.v. eerdere oproepen


In de 22-2019-oproep zijn de subsidieprogramma's voor automatische distributie en sales agents samengevoegd tot één enkele oproep met 2 afzonderlijke acties.

De volgende vereiste is toegevoegd: kosten in verband met filmfinanciering komen in aanmerking tot 75% van het totale directe herinvesteringsbudget en de investeringen in P&A moeten daarom minimaal 25% van het totale herinvesteringsbudget vertegenwoordigen.

Wijzigingen voor sales agents:

• Stap 1 onder de selectiecriteria is als volgt aangepast:
Een fonds van EUR 10.000 wordt toegewezen als:
- de aanvrager in 2019 de theatrale rechten voor 2 films heeft verworven, en
- in 2019 zijn 2 films van zijn catalogus uitgebracht in 2 niet-nationale gebieden waarvoor het de theatrale rechten heeft, zoals verklaard door de distributeurs onder actie 1 van deze oproep.

• Om de wijziging in stap 1 te compenseren, wordt de ondersteuning per film als volgt verhoogd:
- 0,45 euro voor films uit FR, DE, ES, IT en UK.
- 0,6 euro voor films uit andere gebieden.
- Per film wordt maximaal 75.000 euro toegewezen

 

Eerder, na de oproep van 2017 zijn al een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd voor distributeurs:

De belangrijkste wijzigingen op rij:

• De distributeur vult nu één subsidie aanvraag in voor beide fasen (het genereren van een fonds en het herinvesteren van het gegenereerde fonds).
•  Distributeurs moeten nu zelf hun bezoekersaantallen laten certificeren door de nationale correspondenten vóór de datum van indiening. Dit kan in Nederland bij Filmdistributeurs Nederland (FDN).
•  De minimumdrempels voor de op te bouwen fondsen zijn verhoogd. Voor distributeurs in Nederland ligt de drempel nu op €15.000.
•  Een distributeur in Nederland kan 0,75 euro genereren voor iedere bezoeker van een Franse of Engelse film, 0,98 euro voor een Duitse, Spaanse, en Italiaanse film en 1,35 euro voor iedere bezoeker van een film uit één van de andere MEDIA-landen.
•  Het maximaal aantal bezoekers dat in aanmerking komt voor het berekenen van bovenstaande coëfficiënt is voor Nederland 100.000 bezoekers per film.
•  Films met minder dan 200 verkochte tickets in 2018 worden niet in aanmerking genomen bij de berekening van het fonds.
•  Er moet nu ook een distributiestrategie en een budget bij de aanvraag worden ingediend.
• Men dient een projectvoorstel in dat bestaat uit een distributiestrategie van maximaal 10 films (fictieve titels, film 1,2 etc. ) company profile, type catalogus, herkomst van de film (op jaarbasis). Zie de annex voor de Distributiestrategie.
• Distributeurs kunnen maximaal in 10 verschillende films herinvesteren. Herinvestering in dezelfde film in verschillende kostencategorieën is wel toegestaan.
•  De toegestane periode van de kosten kan ingaan op de datum van indiening, u dient dit in het E-Form aan te geven.
•  Na selectie dient alle voortgang en artwork ge-upload te worden in de Creative Europe Resultaten Database.
• Let op!: de informatie die ingevuld wordt in het E-Form bij summary of the project zal na selectie automatisch gepubliceerd worden in de deze database.
•  Vergeet niet het geanimeerde MEDIA-logo te gebruiken op de aftiteling!
 

Tijdlijn

 

  Actie 1 Actie 2
Deadline voor indienen 8 september 2020 17.00 uur 29 oktober 2020 17.00 uur
Evaluatie periode september 2020 - februari 2021 november 2020 - maart 2021
Aanvragers geinformeerd over uitslag maart 2021 april 2021
Tekenen subsidieovereenkomst april - juni 2021 mei - juli 2021
Start van de actie Vanaf tekenen* overeenkomst Vanaf tekenen* overeenkomst
Duur van de actie 18 maanden 18 maanden


*Als de aanvrager zich in een situatie bevindt waarin zij/hij het project niet kan uitstellen voor de duur van de selectieprocedure om geldige redenen, kan de subsidiabiliteitsperiode beginnen op de datum van indiening van de aanvraag op verzoek van de aanvrager in het aanvraagformulier.

Meer informatie


Voor de richtlijnen en documenten kunt u terecht op de website van het Agentschap (EACEA).

Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020-61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl

Covid-19 update

 

Herinvestering Automatische Distributie 05-2018
Voorziet u dat deadlines voor de uitbreng niet meer haalbaar zijn of dat bepaalde films helemaal niet meer uitgebracht worden? Dan kunt u de overeenkomst met het agentschap wijzigen.  Neem contact op met uw projectmanager en ga naar de Reporting guide: sectie 1. IMPLEMENTATION PERIOD OF THE AGREEMENT en 8. AMENDMENTS, te vinden op de website onder het tabblad Reporting: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/beneficiaries-space/distribution-automatic-support-2018_en

FAQ's
De Europese Commissie heeft op 14 april 2020 een document met veel gestelde vragen over Creative Europe in tijden van corona geplaatst op hun website. Klik hier voor het document. Dit document wordt regelmatig bijgewerkt.

Corrigendum 18 mei 2020
Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus ervaren distributeurs cashflowproblemen. Het Agentschap heeft daarom de betalingsregelingen aangepast voor de Creative Europe MEDIA call 22/2019. De voorfinanciering is verhoogd tot 80% (60% bij ondertekening van de subsidieovereenkomst, 20% bij goedkeuring van het voortgangsverslag).
Klik hier voor het corrigendum EACEA/22/2019

Corrigendum 14 juli 2020
Een distributeur in Nederland kan 0,75 euro genereren voor iedere bezoeker van een Franse of Engelse film, 0,98 euro voor een Duitse, Spaanse, en Italiaanse film en 1,35 euro voor iedere bezoeker van een film uit één van de andere MEDIA-landen.

Voor sales-agents geldt het volgende subsidiebedrag per ticket in euro: 0,45 euro voor films uit Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië en VK en 0,60 euro voor films uit de andere deelnemende landen.

 

Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020-61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl