Distributie - Automatisch

Oproepnummer 27-2018
Deadline: 5 september 2019 (12.00 uur) - Voor de richtlijnen en documenten kunt u terecht op de website van het Agentschap. Hieronder vindt u een samenvatting.

U dient de bezoekersaantallen van de films die in aanmerking komen te verifiëren bij de Filmdistributeurs Nederland (FDN). Wij vragen u deze vóór 22 juli a.s. in te dienen bij Laura Franken.

OPROEP 27-2018:
Let op!
In augustus 2018 is de call voor Automatische Distributie gewijzigd ten opzichte van de oproepen ervoor. De berekening voor het op te bouwen fonds is gewijzigd (punt 9 van de richtlijnen). Een distributeur in Nederland kan 0,5 euro genereren voor iedere bezoeker van een Franse of Engelse film, 0,65 euro voor een Duitse, Spaanse, en Italiaanse film en 0,9 euro voor iedere bezoeker van een film uit één van de andere MEDIA-landen. Het maximaal aantal bezoekers dat in aanmerking komt voor het berekenen van deze coëfficiënt is voor Nederland 100.000 bezoekers per film.

Het doel van de regeling steun voor Automatische Distributie van niet-nationale films is het aanmoedigen en ondersteunen van transnationale distributie van recente Europese films. Distributeurs worden financieel ondersteund voor verdere herinvestering in de (online) promotie en distributie van nieuwe niet-nationale Europese films. Dit gebeurt op basis van hun marktprestaties. Daarnaast wordt de ontwikkeling van de link tussen de productie -en distributiesector gestimuleerd. Op deze manier wordt de concurrentiepositie van niet-nationale Europese films en Europese bedrijven verbeterd. Digitale distributie komt eveneens in aanmerking mits de films een resolutie van minimum 1.3K hebben (geen DVD, DVIX, Digital Beta of andere dragers met een resolutie van minder dan 1.3K).

De regeling werkt in twee fasen. In de eerste fase bouwt de aanvragende distributeur een fonds op basis van het aantal verkochte tickets. In de tweede fase, de zogenaamde herinvestering, dient de aanvrager een distributiestrategie in voor maximaal 10 niet-nationale films. Kosten die betrekking hebben op investeringen in coproductie en aankoop en/of uitbrenging van de in aanmerking komende films mogen geherinvesteerd worden.

Wie komt in aanmerking?


Europese filmdistributeurs, gevestigd in één van de deelnemende landen van het subprogramma MEDIA die voldoen aan de volgende voorwaarden:

• Een filmdistributeur is Europees wanneer het bedrijf gevestigd is in één van de deelnemende landen van het subprogramma MEDIA. Ofwel rechtstreeks, ofwel via een meerderheidsparticipatie.

• De commerciële activiteiten van de distributeur moeten ervoor zorgen dat de films onder de aandacht van een breed publiek worden gebracht voor de exploitatie in de filmzalen.

• De activiteiten van de distributeur mogen zowel technisch (ondertiteling, productie en verspreiding van posters) als marketing- en promotiegericht (productie van trailers, organisatie van promotie events) zijn. 

• De distributeur moet in het bezit zijn van de distributierechten voor het desbetreffende land.

• De distributeur staat in voor de distributiekosten. 

• De distributeur moet geregistreerd zijn in het land waarvoor de subsidie wordt aangevraagd en moet daar ook over de nodige distributiecapaciteit (o.a. operating staff) beschikken. 

Hoeveel kan ik aanvragen?


Het totale beschikbare budget voor oproep 27-2018 bedraagt 24.350.000 euro.

De subsidie wordt bepaald op basis van het volgende:

• Het potentiële fonds wordt bepaald op basis van het aantal verkochte toegangskaarten voor niet-nationale Europese films in het referentiejaar 2018 (voor de oproep 27-2018) met een maximum en minumum dat verschilt per land. Films met minder dan 200 verkochte tickets in 2018 worden niet in aanmerking genomen bij de berekening van het fonds. Nederlandse distributeurs kunnen een fonds opbouwen van minimaal 15.000 euro. Zo kan een distributeur in Nederland 0,5 euro genereren voor iedere bezoeker van een Franse of Engelse film, 0,65 euro voor een Duitse, Spaanse, en Italiaanse film en 0,9 euro voor iedere bezoeker van een film uit één van de andere MEDIA-landen. Het maximaal aantal bezoekers dat in aanmerking komt voor het berekenen van deze coëfficiënt is voor Nederland 100.000 bezoekers per film. (update 6 augustus 2018!)

•  Op basis van het subsidiebedrag dat de aanvrager heeft berekend (zie in de richtlijnen punt 9 - Awardcriteria), wordt de aanvrager verzocht een distributiestrategie in te dienen voor maximaal 10 niet-nationale films. Kosten die betrekking hebben op investeringen in coproductie en aankoop en/of uitbrenging van de in aanmerking komende films mogen geherinvesteerd worden. Herinvestering voor dezelfde film in verschillende modules is toegestaan. Een volledig overzicht van de in aanmerking komende kosten voor elke module zijn te vinden onder 11.2 Eligible Costs in de Richtlijnen.

Het daadwerkelijk bedrag dat wordt toegekend wordt vastgesteld na voltooiing van de actie op basis van:

•  de eindrapportage;
•  financiële staat van de daadwerkelijk gemaakte kosten;
•  getekende "Copy certified as true" coproductie- of distributieovereenkomst met de producent en/of sales-sagent;
•  financieringsplan van de film, getekend door de producent indien deze niet in de MEDIA Film Database is opgenomen.

De subsidie bedraagt maximaal 60% van de toegestande subsidieerbare kosten.
De duur van de activiteiten bedraagt in principe 24 maanden tenzij voor de deadline een verlenging van maximaal 6 maanden wordt aangevraagd.

Vereisten


1. Genereren van een fonds 
In deze eerste fase bouwt de aanvragende distributeur een fonds op. Dit gebeurt op basis van het aantal verkochte toegangstickets voor gedistribueerde niet-nationale Europese films in de deelnemende landen van het subprogramma MEDIA in het referentiejaar (2018). Hierbij is er een vastgesteld maximum per film en per land. Nederland kan een fonds opbouwen van minimaal 15.000 euro. Hiervoor dient de distributeur een overzicht (zie annexes) in met de bezoekersaantallen van de films die in aanmerking komen. Deze aantallen moeten worden geverifieerd met de nationale correspondenten. In Nederland is dat Filmdistributeurs Nederland (FDN).

Voor de 'subsidieerbare' films waardoor een fonds kan worden opgebouwd en de films waarin kan worden geïnvesteerd, gelden de volgende voorwaarden:
•  De films dienen geproduceerd te zijn door (een) producent(en) gevestigd in een van de landen die deelnemen aan het MEDIA-programma en gemaakt zijn met een aanzienlijke deelname van professionals uit de desbetreffende landen.
•  Moeten recente fictie-, animatie- of documentairefilms zijn van minimum 60 minuten.
•  Afkomstig zijn uit een ander land dan het land van distributie.
•  Ze mogen geen alternatieve inhoud (opera's, concerten, opvoeringen, enz.) of reclame bevatten.
•  Oorspronkelijke auteursrechten (first copyright) dient op zijn vroegst in 2015 te zijn verworven. 

Klik hier voor de MEDIA Film Database

2. Herinvesting
Het gegenereerde fonds moet vervolgens geïnvesteerd worden in:

• module 1: Film Financiering
- Investeren in coproductie
- Investeren in mininum guarantee

•  module 2: Releasekosten
- Advertentie en Promotiekosten
- Ondertiteling en Digitale kosten, dat wil zeggen kosten m.b.t. digitaliseren, ondertiteling (incl vertaling), dubbing, virtuele prints, transscriptie

•  module 3: Overige Kosten
- Accountantskosten
- Boekhoudkosten

Een volledig overzicht van de in aanmerking komende kosten voor elke subrubriek vindt u in de richtlijnen onder '11.2 Eligible costs'. Er kan in maximaal 10 verschillende films geherinvesteerd worden. Herinvesteringen in dezelfde film in verschillende kostencategorieën zijn toegestaan.

Selectiecriteria

 

Het genereren van een fonds dat kan worden herinvesteerd in nieuwe projecten wordt berekend door de vermenigvuldiging van de bezoekersaantallen van niet-nationale Europese films in het referentiejaar (2018) met een coëfficiënt dat wordt vastgesteld op basis van het distributiegebied en het land van herkomst van de film. (zie tabel hieronder)

Distributiegebied Bedrag per bezoekersaantal (in euro)
  Films uit UK, FR  Films uit ES, IT, DE  Overige Media-landen 
DE, FR, IT, ES 0,45 0,50 0,90
UK, AT, BE, NL, PL 0,50 0,65 0,90
CZ, DK, FI, GR, HU, NO, PT, SE 0,70 0,80 0,90
BG, CY, HR, EE, IS, IE, LV, LI, LT, LU, MT, RO, SK, SI en andere Media landen 0,80 0,90 0,90

 

Zo kan een distributeur in Nederland 0,50 euro genereren voor iedere bezoeker van een Franse of Engelse film, 0,65 euro voor een Duitse, Spaanse, en Italiaanse film en 0,90 euro voor iedere bezoeker van een film uit één van de andere MEDIA-landen (maar niet-Nederlands want de film moet niet-nationaal zijn).

Het maximaal aantal bezoekers dat in aanmerking komt voor het berekenen van deze coëfficiënt is voor Nederland 100.000 bezoekers per film. 

Distributiegebied Maximum treshold (bezoekersaantallen)
DE, FR, IT, ES 300.000
UK, AT, BE, NL, PL 100.000
CZ, DK, FI, GR, HU, NO, PT, SE 75.000
BG, CY, HR, EE, IS, IE, LV, LI, LT, LU, MT, RO, SK, SI en andere MEDIA-landen 16.000

 

Één van de belangrijkste doelstellingen van deze steunregeling is het versterken van de marketing van Europese films. Mede daarom werd er een minimumdrempel bepaald voor de op te bouwen fondsen. Voor distributeurs in Nederland is deze drempel 15.000 euro (zie tabel hieronder).

Distributiegebied Minimumdrempel fonds (in euro)
DE, FR, IT, ES 30.000
UK, AT, BE, NL, PL 15.000
CZ, DK, FI, GR, HU, NO, PT, SE 10.000
BG, CY, HR, EE, IS, IE, LV, LI, LT, LU, MT, RO, SK, SI en andere Media landen 5.000

 

Nieuw vanaf 2018!

 

Na de oproep van 2017 zijn een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd:

De belangrijkste wijzigingen op rij:

• De distributeur vult nu één subsidie aanvraag in voor beide fasen (het genereren van een fonds en het herinvesteren van het gegenereerde fonds).
•  Distributeurs moeten nu zelf hun bezoekersaantallen laten certificeren door de nationale correspondenten vóór de datum van indiening. Dit kan in Nederland bij Filmdistributeurs Nederland (FDN).
•  De minimumdrempels voor de op te bouwen fondsen zijn verhoogd. Voor distributeurs in Nederland ligt de drempel nu op €15.000.
•  Een distributeur in Nederland kan 0,5 euro genereren voor iedere bezoeker van een Franse of Engelse film, 0,65 euro voor een Duitse, Spaanse, en Italiaanse film en 0,9 euro voor iedere bezoeker van een film uit één van de andere MEDIA-landen.
•  Het maximaal aantal bezoekers dat in aanmerking komt voor het berekenen van bovenstaande coëfficiënt is voor Nederland 100.000 bezoekers per film.
•  Films met minder dan 200 verkochte tickets in 2018 worden niet in aanmerking genomen bij de berekening van het fonds.
•  Er moet nu ook een distributiestrategie en een budget bij de aanvraag worden ingediend.
• Men dient een projectvoorstel in dat bestaat uit een distributiestrategie van maximaal 10 films (fictieve titels, film 1,2 etc. ) company profile, type catalogus, herkomst van de film (op jaarbasis). Zie de annex voor de Distributiestrategie.
• Distributeurs kunnen maximaal in 10 verschillende films herinvesteren. Herinvestering in dezelfde film in verschillende kostencategorieën is wel toegestaan.
•  De toegestane periode van de kosten kan ingaan op de datum van indiening, u dient dit in het E-Form aan te geven.
•  Na selectie dient alle voortgang en artwork ge-upload te worden in de Creative Europe Resultaten Database.
• Let op!: de informatie die ingevuld wordt in het E-Form bij summary of the project zal na selectie automatisch gepubliceerd worden in de deze database.
•  Vergeet niet het geanimeerde MEDIA-logo te gebruiken op de aftiteling!
 

 

Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020-61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl

Andrea Posthuma
Creative Europe - MEDIA