Europese samenwerkings-projecten

Europese samenwerkings-projecten

Subsidieregeling Creative Europe Cultuur voor Europese samenwerkingsprojecten
Date(s)
dinsdag 7 september 2021 17:00
Cultuur

Oproepnummers:
CREA-CULT-2021-COOP-1 (kleinschalig)
CREA-CULT-2021-COOP-2 (middelgroot)
CREA-CULT-2021-COOP-3 (grootschalig)
Totale budget: 60.942.906 euro
Deadline: 7 september 2021, 17.00 uur (Brussel tijd)

Deze actie ondersteunt projecten waarbij een groep van organisaties uit de culturele en creatieve Sector een samenwerkingsverband aangaat om een breed spectrum aan activiteiten en initiatieven te ontplooien. De actie is onderdeel van het subprogramma Cultuur en onderschrijft daarmee de zogenaamde cross-cutting issues (inclusie, ecologische impact en gendergelijkheid) van het Creative Europe programma. Europese samenwerkingsprojecten zouden ook bij kunnen dragen aan de implementatie van nieuwe EU beleidsinitiatieven zoals het New European Bauhaus.

Er wordt steun gegeven aan samenwerkingsprojecten met de volgende doelen:

Doel 1 - Transnationale creatie en circulatie: het versterken van de transnationale creatie en circulatie van Europese werken en artiesten.

Doel 2 - Innovatie: het vergroten van de capaciteit van Europese culturele en creatieve sectoren op gebied van talentontwikkeling, innovatie en het genereren van banen en groei.

Aanvragers selecteren (in deel C van het aanmeldingsformulier) één van deze twee doelen die het meest wordt aangesproken in het voorgestelde project. Dit gebeurt ook bij projecten die relevant zouden kunnen zijn voor beide doelen. In hoeverre een project bijdraagt aan het doel wordt geëvalueerd onder het criterium ‘Relevantie’.

Daarnaast zijn de volgende prioriteiten geformuleerd, waarvan aanvragers minstens één (en niet meer dan twee) prioriteiten uitkiezen:

1.   Publiek: het vergroten van toegankelijkheid en cultuurparticipatie en het betrekken en ontwikkelen van publiek, zowel fysiek als digitaal;
2.    Sociale inclusie: het bevorderen van maatschappelijke weerbaarheid en het vergroten van sociale inclusie in cultuur en door middel van cultuur, in het bijzonder van en voor mensen met een handicap, minderheden en sociaal gemarginaliseerde groepen. Ook de bevordering van een interculturele dialogen valt hieronder;
3.   Duurzaamheid: het bijdragen aan de European Green Deal en/of de New European Bauhaus, door het aanmoedigen van Europese culturele en creatieve sectoren om milieuvriendelijke werkwijzen te co-creëren, in gebruik te nemen en verder te verspreiden. Ook het creëren van bewustzijn van duurzame ontwikkelingen door culturele activiteiten;
4.   Nieuwe technologie: het helpen van de Europese culturele en creatieve sectoren om optimaal te profiteren van nieuwe technologieën om op die manier het concurrentievermogen te vergroten en ook de digitale transformatie te versnellen, in reactie op de COVID-19 crisis;
5.    Internationale dimensie: het opbouwen van capaciteit binnen de Europese culturele en creatieve sectoren, inclusief grass-roots en micro-organisaties, om actief te worden op internationale schaal – in Europa, en daarbuiten;

Voor de sectoren literatuur, muziek, architectuur en cultureel erfgoed geldt dat aanvragers uit deze vijf bovenstaande prioriteiten kunnen kiezen, maar ook een sector-specifieke prioriteit kunnen kiezen (dit geldt niet voor de andere sectoren). 10% van het gehele budget van deze oproep wordt geoormerkt voor deze sector-specifieke prioriteiten:

6.  Sector-specifieke prioriteiten: Voor 2021 zijn deze prioriteiten tot stand gekomen door dialoog met politiek en stakeholder. Het gaat hierbij om het ondersteunen van capaciteit-opbouwende activiteiten – zoals trainingen, netwerken of activiteiten met betrekking tot markttoegankelijkheid– en het opbouwen van weerbaarheid.

Projecten moeten voldoen aan de volgende sectorale doelen:

- Voor de boekensector: het versterken van de capaciteit van professionals in de boekensector in de verkoop van vertaling- of bewerkingsrechten met het oog op het vergroten van de circulatie van Europese literaire werken, en in het bijzonder werken in kleine talen, in Europa en daarbuiten.

- Voor de muzieksector: voortbouwend op de voorbereidende acties van 2018-2020 voor Music Moves Europe, en met het oog op de specifieke omstandigheden van de pandemie en haar impact: het versterken van de capaciteit van muziekprofessionals in:
1. Het creëren, promoten, distribueren en het winstgevend maken van muziek; het ondersteunen van de sector met de nieuwe digitale, wettelijke en technische trends die afkomstig zijn uit de innovaties van de markt en nieuwe business-modellen te gebruiken
2. het transnationale circuleren van Europese muziek en muziekexport buiten de EU

- voor de architectuursector: het versterken van de capaciteit van Europese architecten in:
1. Communicatie met, co-creatie met en bemiddeling tussen de sector en burgers en relevante stakeholders in ontwerp-, plannings- en bouwprocessen;
2. De integratie van de European Green Deal en in het bijzonder de New European Bauhaus principes in hun praktijk;
3. Het internationaliseren van carrières in Europa en daarbuiten

- voor de cultureel erfgoedsector: het versterken van de capaciteit van cultureel erfgoedprofessionals in:
1. Het betrekken van burgers en bemiddelen tussen de sector en burgers in de interpretatie, communicatie en presentatie van cultureel erfgoed om relaties met publiek en stakeholders op te bouwen, daarbij gebruik makend van de evolutie van technologische en digitale methoden van contentcreatie en presentatie van archiefmateriaal, en ook van de geleerde lessen van de pandemie;
2. Digitalisering van cultureel erfgoedmateriaal, sites en historische gebouwen, inclusief het gebruik van 3D en AI technologieën.
3. Risicomanagement voor cultureel erfgoed – met een focus op preventie en voorbereiding op risico’s in relatie tot natuurlijke en niet-natuurlijke bedreigingen, waaronder aanpassingen aan en inperking van klimaatverandering zoals beschreven in de principes van de European Green Deal.

Cross-cutting issues

Aanvragen dienen in het ontwerp en implementatie van het project ook rekening te houden met de cross-cutting issues van de Europese Commissie: inclusie, diversiteit, gendergelijkheid, milieu en het gevecht tegen klimaatverandering.
Een strategie voor het adresseren van deze issues in het project moet worden omschreven in het aanmeldingsformulier. In hoeverre deze issues worden in het project worden meegenomen, staat in de call onder het criterium ‘Relevantie’.

 

Wat zijn de verwachte resultaten?

Van deze actie wordt verwacht dat samenwerking tussen organisaties in het culturele veld versterkt wordt, dat de Europese dimensie van creatie en circulatie van Europese artistieke content vergroot wordt, en dat de ontwikkeling, verspreiding en toepassing van en het experimenteren met nieuwe en innovatieve werkwijzen worden aangemoedigd. De verwachting is dat er rond de 130 projecten worden gesteund binnen deze oproep.  

Aan welke vereisten moet mijn project voldoen?

Aanvragers moeten als rechtspersoon opgericht en officieel geregistreerd zijn in een land dat deelneemt aan het Creative Europe programma. Natuurlijke personen zijn komen niet in aanmerking, met uitzondering van zelfstandigen (bijvoorbeeld eenmanszaken, waarbij het bedrijf geen rechtspersoonlijkheid heeft behalve die van de natuurlijke persoon). De hoofdaanvrager (coördinator) moet ten minste twee jaar wettelijk ingeschreven zijn op de datum van de deadline voor indiening van de aanvraag.

De samenwerkingsprojecten staan open voor alle culturele en creatieve sectoren, maar omdat het een actie binnen het subprogramma Cultuur betreft, zijn projecten waarbij alleen organisaties uit de audiovisuele sector, of projecten met een puur audiovisuele inhoud uitgesloten van deelname.

Aanvragen moeten ingestuurd worden door een consortium dat voldoet aan de volgende voorwaarden:

Categorie 1: kleinschalige samenwerkingsprojecten: minimaal 3 entiteiten uit 3 verschillende deelnemende landen
Categorie 2: middelgrote samenwerkingsprojecten: minimaal 5 entiteiten uit 5 verschillende deelnemende landen
Categorie 3: grootschalige samenwerkingsprojecten: minimaal 10 entiteiten uit 10 verschillende deelnemende landen

Wat zijn de toekenningscriteria?

Relevantie (max. 30 punten)
Kwaliteit van inhoud en activiteiten (max. 30 punten)
Project management (max. 20 punten)
Verspreiding (max. 20 punten)

Om geselecteerd te worden voor financiering, moet een project een totaal van tenminste 70 van de 100 punten krijgen in de beoordeling, en minstens 50% van de maximale score van elk criterium.

Hoeveel geld kan ik aanvragen?

Om in aanmerking te komen voor de maximale EU cofinanciering moet de aanvraag voldoen aan de volgende eisen:

Categorie 1: kleinschalige samenwerkingsprojecten: €200.000, dat overeenkomt met 80% van de totale subsidiabele kosten voor projecten met deelname van minimaal 3 entiteiten uit 3 verschillende deelnemende landen en met een maximale duur van 48 maanden.

Categorie 2: middelgrote samenwerkingsprojecten: €1.000.000, dat overeenkomt met 70% van de totale subsidiabele kosten voor projecten met deelname van minimaal 5 entiteiten uit 5 verschillende deelnemende landen en met een maximale duur van 48 maanden.

Categorie 3: grootschalige samenwerkingsprojecten: €2.000.000, dat overeenkomt met 60% van de totale subsidiabele kosten voor projecten met deelname van minimaal 10 entiteiten uit 10 verschillende deelnemende landen en met een maximale duur van 48 maanden.

Het budget van de oproep – waarbij tenminste 10% geoormerkt is voor projecten die voldoen aan de sectorspecifieke prioriteiten – wordt indicatief verdeeld als volgt:

35% voor categorie 1 – budget EUR 21 330 017
35% voor categorie 2 – budget EUR 21 330 017
30% voor categorie 3 – budget EUR 18 282 871

Wat is de tijdlijn?


Publicatie van de oproep: 8 juni 2021
Deadline voor indiening: 7 september 2021 17.00 (Brussel tijd)
Evaluatieperiode: september 2021 - januari 2022
Bekendmaking uitslag: februari 2022
Ondertekenen grant agreement: maart-mei 2022

Hoe kan ik een aanvraag doen?


Ga voor alle documenten van de oproep voor Europese Samenwerkingsprojecten naar de Funding & Tending portal van de Europese Commissie:
Grootschalige samenwerkingsprojecten
Middelgrote samenwerkingsprojecten
Kleinschalige samenwerkingsprojecten
Klik hier voor algemene informatie over het doen van een aanvraag bij Creative Europe.


Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/Cultuur via 020-61 64 225 of via culture@creativeeuropedesk.nl