Europese netwerken

Europese netwerken

Subsidieregeling Creative Europe Cultuur voor Europese netwerken
Date(s)
donderdag 26 augustus 2021 17:00
Cultuur

Oproepnummer:
CREA-CULT-2021-NET
Totale budget: 27.000.000 euro voor de periode 2021-2023, waarvan 9.000.000 voor 2021
Deadline: 26 augustus 2021, 17.00 uur (Brussel tijd)

Deze actie ondersteunt projecten van organisatienetwerken die in een hoge mate representatief zijn en leden in meerdere landen hebben. Deze netwerken hebben een gedeelde missie, bestuursregels, ledenrechten en -verplichtingen, die vastgelegd staan in statuten of een vergelijkbaar document, geaccordeerd door de leden. Netwerken bestaan uit een coördinerende entiteit en leden.

Projecten binnen de regeling Europese Netwerken staan open voor alle culturele en creatieve sectoren, maar omdat het een actie binnen het sub-programma Cultuur betreft, zijn projecten waarbij alleen organisaties uit de audiovisuele sector, of projecten met een puur audiovisuele inhoud uitgesloten van deelname.

Gesteunde projecten hebben als doel om de capaciteit te versterken van de Europese culturele en creatieve sectoren om talent te ontwikkelen, om gezamenlijke uitdagingen aan te gaan, om te innoveren, en om banen en groei te stimuleren. Binnen de huidige context staat ook het bevorderen van eerlijke, inclusieve en diverse frameworks voor het ondersteunen van kunstenaar en cultuurprofessionals. Ook de European Green Deal en het aanpassen van sectoren aan een duurzame aanpak staat centraal. Deze twee cross-cutting issues moeten terugkomen in het ontwerp en de implementatie van de projecten van aanvragers.

Naast deze doelen moeten aanvragen zich richten op tenminste één van de volgende prioriteiten:

- Het vergroten van de toegang tot en deelname in cultuur, alsmede publieksengagement en publieksontwikkeling;
- het opbouwen van capaciteit binnen de Europese culturele en creatieve sectoren, inclusief grass-roots en micro-organisaties, om actief te worden op internationale schaal – in Europa, en daarbuiten;
- het bijdragen aan de European Green Deal en/of de New European Bauhaus, door het aanmoedigen van Europese culturele en creatieve sectoren om milieuvriendelijke praktijken in gebruik te nemen en verder te verspreiden.
- het helpen van de Europese culturele en creatieve sectoren om optimaal te profiteren van nieuwe technologieën om hun concurrentievermogen te vergroten.

Wat zijn de verwachte resultaten?

Van deze actie wordt verwacht dat er zo’n dertig netwerken worden ondersteund, met inachtneming van een gebalanceerde verdeling tussen verschillende sectoren.

Aan welke vereisten moet mijn project voldoen?

De aanvrager moet ten minste twee jaar wettelijk ingeschreven zijn in een deelnemend land op de datum van de deadline voor het indienen van aanvragen.

Wat zijn de toekenningscriteria?

Toelaatbare aanvragen worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:

Relevantie (max. 40 punten)
Kwaliteit van inhoud en activiteiten (max. 25 punten)
Project management (max. 10 punten)
Verspreiding (max. 25 punten)

Om geselecteerd te worden voor financiering, moet een project een totaal van tenminste 70/100 punten krijgen in de beoordeling, en minstens 50% van de maximale score onder elk criterium (naar boven afgerond bij oneven getallen).

Hoeveel geld kan ik aanvragen?

Voor elk netwerk dat geselecteerd wordt, heeft de Commissie besloten een meerjarige contract aan te gaan met jaarlijkse betalingen voor de periode 2021-2023 (drie jaar), afhankelijk van het beschikbare budget

Kosten gemaakt door Europese Netwerken kunnen met terugwerkende worden gezien als toelaatbaar per 1 januari 2021, zelfs als deze kosten gemaakt zijn vóór de indiening van het activiteitenplan en het geschatte budget. De subsidies kunnen niet met terug werkende kracht uitgegeven worden aan acties die al afgerond zijn.
Deze retroactiviteit is nodig om de stabiliteit en functionaliteit van deze Europese Netwerken te waarborgen en om de stabiliteit die nodig is om de Europese culturele en creatieve sectoren te beschermen in het licht van de structurele uitdagingen voor deze sectoren, die alleen maar groter zijn geworden door de Covid-19 pandemie.

Het toegekende bedrag per project mag niet hoger zijn dan 825.000 euro voor de totale projectduur van 3 jaar en is beperkt tot een maximale co-financiering van 80% van de totale subsidiabele kosten.

Wat is de tijdlijn?

Publicatie van de oproep: 8 juni 2021
Deadline voor indiening: 26 augustus 2021 17.00 (Brussel tijd)
Evaluatieperiode: september 2021
Bekendmaking uitslag: oktober 2021
Ondertekenen grant agreement: oktober - december 2021

Hoe kan ik een aanvraag doen?

Ga voor alle documenten van de oproep voor Europese netwerken naar de Funding & Tending portal van de Europese Commissie:
Europese netwerken van culturele en creatieve organisaties
Klik hier voor algemene informatie over het doen van een aanvraag bij Creative Europe.

Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/Cultuur via 020-61 64 225 of via culture@creativeeuropedesk.nl