Circulatie van Europese literaire werken

Image
Afbeelding
Creative Europe 2021 - 2027
Authors
Europese Commissie

Circulatie van Europese literaire werken

Subsidieregeling Creative Europe Cultuur voor vertaling, publicatie, distributie en promotie van literaire werken
Date(s)
Cultuur

Oproepnummer: CREA-CULT-2021-LIT
Totale budget: 5.000.000 euro  
Deadline:  30 september 2021, 17.00 (Brussel tijd)


Deze actie ondersteunt projecten in het bereik van vertaling, publicatie, distributie en promotie van fictie. Deze projecten dienen bij te dragen aan de volgende doelen:

- Het versterken van de transnationale circulatie en diversiteit van Europese literaire werken. Vooral het vertalen vanuit kleinere talen naar het Engels, Duits, Frans en Italiaans wordt aangemoedigd, waarbij ‘kleinere talen’ gedefinieerd wordt als alle Europese talen behalve deze vijf talen. - - Het bereiken van nieuw publiek voor Europese literaire werken in de EU en daarbuiten
- Het versterken van het concurrentievermogen van de boekensector door het aanmoedigen van samenwerking binnen de book value chain.

Binnen een project moeten er minsten vijf fictiewerken worden vertaald, waarbij rekening moet worden gehouden met de volgende elementen:

- Het voorgestelde pakket aan te vertalen werken moet bijdragen aan de literaire diversiteit in het land (of de landen) in kwestie door het opnemen van werken uit ondergerepresenteerde landen, en in kleinere talen
- De distributiestrategie is er op gericht om de werken breed en makkelijk toegankelijk te maken voor publiek
- De promotiestrategie draagt bij aan een vergroting en vernieuwing van de doelgroep voor Europese vertaalde werken van fictie
- Het project moedigt samenwerking tussen auteurs, vertalers, uitevers, distributeurs, verkopers, bibliotheken, festivals en literaire evenementen aan
- Het project draagt bij aan het vergroten van het aanzien van vertalers, en respecteert het principe van een eerlijke beloning voor vertalers
- Het project draagt bij aan de Europese cross-cutting issues (inclusie, gendergelijkheid en duurzaamheid)

Wat zijn de verwachte resultaten?

Van deze actie wordt verwacht dat er zo’n veertig projecten worden ondersteund. Deze projecten zijn gebaseerd op een stevige redactionele en promotie-strategie voor een pakket van minstens vijf werken van fictie vertaald vanuit en naar de talen die toelaatbaar zijn in het programma (zie hieronder voor een definitie). Hierbij wordt de samenwerking tussen auteurs, vertalers, uitgevers, distributeurs, boekverkopers, bibliotheken, festivals en evenementen aangemoedigd. Naast de vertaling, promotie en distributie van boeken naar publiek (importstrategie), kunnen aanvragers ook business-to-business exportactiviteiten ontwikkelen om de verkoop van vertalingsrechten in en buiten Europa te bevorderen.

Aan welke vereisten moet mijn project voldoen?

De aanvrager moet actief zijn als uitgever of anderszins in de boekensector en moet ten minste twee jaar wettelijk ingeschreven zijn in een deelnemend land op de datum van de deadline voor het indienen van aanvragen.

Daarnaast moet het project voldoen aan de volgende vereisten met betrekking tot de toelaatbaarheid van werken:

Toelaatbare talen

- De brontaal en doeltaal moet een officieel erkende taal zijn van de deelnemende landen. Deze erkenning is gedefinieerd in de Grondwet of andere relevante wetten van deze landen. Voor Nederland zijn dit het Nederlands en het Fries, en via de BES-eilanden ook het Papiaments en het Engels.
- Vertalingen vanuit het Latijn en oud-Grieks zijn ook toelaatbaar
- De doeltaal moet de moedertaal van de vertaler zijn (behalve in kleine talen als er genoeg onderbouwing vanuit de uitgever hiervoor gegeven wordt).
- Vertalingen moeten een cross-border dimensie hebben. De vertaling van nationale literatuur vanuit één nationale taal naar een andere van hetzelfde land is niet toegestaan als er niet ook een distributiestrategie buiten het land in kwestie plaatsvindt.

Toelaatbare werken 

- Werken in papier of digitale formaten (ook e-books en audio-boeken)
- Werken van fictie, ongeacht literair genre of format (dus een roman, kort verhaal, theatertekst, hoorspel, poëzie, stripverhaal, jeugdliteratuur, etc.)
- Non-fictie werken zijn niet toelaatbaar. Onder non-fictie vallen (auto-)biografieën, essays zonder fictionele elementen, toeristengidesn, werken in de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen (zoals geschiedenis, filosofie, economie, etc.) en werken gerelateerd aan andere wetenschappen (natuurkunde, wiskunde, etc.)
- De werken moeten eerder al uitgegeven zijn
- De werken moeten geschreven zijn door auteurs die burger of inwoner zijn van de deelnemende landen, of erkend zijn als een deel van het literaire erfgoed van dat land.
- De werken mogen nog niet eerder vertaald zijn in de doeltaal, behalve als er een duidelijk bewijsbare behoefte is om een nieuwe vertaling te maken

Wat zijn de toekenningscriteria?

Relevantie (max. 30 punten)
Kwaliteit van inhoud en activiteiten (max. 30 punten)
Project management (max. 20 punten)
Verspreiding (max. 20 punten)

Om geselecteerd te worden voor financiering, moet een project een totaal van tenminste 70 van de 100 punten krijgen in de beoordeling, en minstens 50% van de maximale score van elk criterium.

Hoeveel geld kan ik aanvragen?

Projecten hebben een maximale duur van drie jaar. Aanvragers kunnen kiezen tussen twee categorieën projecten, beide met een maximale co-financiering van 60%:

Categorie 1: individuele aanvrager
Categorie 2: consortium met minstens twee organisaties

Voor zowel categorie 1 als categorie 2 kun je maximaal €300.000 aanvragen met de volgende maximale toekenningen, afhankelijk van de grootte van het project:

Kleinschalige projecten: een pakket van 5 tot 10 verschillende boeken met een maximale toekenning van €100.000
Middelgrote projecten: een pakket van 11-20 verschillende boeken met een maximale toekenning van €200.000
Grootschalige projecten: een pakket van minstens 21 verschillende boeken met een maximale toekenning van €300.000

Het budget wordt als volgt verdeeld:

30% voor kleinschalige projecten
40% voor middelgrote projecten
30% voor grootschalige projecten

Wat is de tijdlijn?

Publicatie van de oproep: 15 juni 2021
Deadline voor indiening: 30 september 2021 17.00 (Brussel tijd)
Evaluatieperiode: oktober 2021 - december 2021
Bekendmaking uitslag: januari 2022
Ondertekenen grant agreement: februari 2022

Hoe kan ik een aanvraag doen?

Ga voor alle documenten van de oproep voor de circulatie van Europese literaire werken naar de Funding & Tending portal van de Europese Commissie:
Circulatie van Europese literaire werken

Klik hier voor algemene informatie over het doen van een aanvraag bij Creative Europe.

 


Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/Cultuur via 020-61 64 225 of via culture@creativeeuropedesk.nl