|
Image
Afbeelding
Andrea Posthuma
Role
Advisor MEDIA - Creative Europe
Email
a.posthuma [at] creativeeuropedesk.nl

|
Image
Afbeelding
Albert Meijer
Role
Advisor Culture - Creative Europe
Email
a.meijer [at] dutchculture.nl

Media Literacy

Image
Afbeelding

Media Literacy

Subsidieregeling voor projecten die mediageletterdheid bevorderen
Date(s)
Cross-sectoraal

Oproepnummer: CREA-MEDIA-2023-DEVSLATE
Totaalbudget: € 2.000.000,-
Deadline: 30 maart 2023 | 17:00 uur
Infosessie: 20 januari 2023 | 10:30 - 12:00 uur | naar infosessie

De volledige Engelstalige subsidieoproep staat op de EU Funding & Tenders Portal.
Bekijk hier het Call Document.

Deze subsidie biedt steun aan samenwerkingsprojecten met duidelijke doelstellingen rond mediageletterdheid. De projecten behelzen minstens 2 van de volgende werkgebieden:
1.   Activiteiten bouwen verder op goede praktijkvoorbeelden uit de mediageletterdheid door verder te verspreiden en uit te breiden. Men werkt over de culturele, nationale en taalgrenzen heen, in het besef dat het (nieuws)media-ecosysteem continue én snel wijzigt.
2.   Het ontwikkelen van innovatieve en interactieve online toolkits – niet de tools zelf – om oplossingen te bieden aan bestaande/toekomstige uitdagingen in de digitale omgeving, inclusief desinformatie.
3.   Het ontwikkelen van toolkits die burgers in staat stellen een kritische houding aan te nemen ten opzichte van de media, en om desinformatie beter te herkennen en er correct op reageren.
4.   Het ontwikkelen van werkwijzen rond mediageletterdheid die aangepast zijn aan het veranderend mediaklimaat. Hierbij heeft men oog voor manipulatietechnieken en mediaproducties die gebruik maken van artificiële intelligentie.

Doelstellingen
•   Het doel is om burgers te helpen om media kritisch te benaderen en te gebruiken. Mediageletterdheid is ook een krachtig instrument om de impact van desinformatie te beperken. Acties binnen deze oproep moedigen uitwisseling van kennis en het delen van beleid en praktijken rond mediageletterdheid aan.
•   Het doel van de steun is verder om innovatieve, grensoverschrijdende initiatieven en gemeenschappen rond mediageletterdheid op te zetten, dit in het licht van een voortdurend veranderend digitaal medialandschap en met inbegrip van actueel gebruikersgedrag bij verschillende leeftijdsgroepen.

Wat is er nieuw?
Het totale budget is veranderd naar 2 miljoen euro. Ook is de puntenverdeling anders. Neem goed de huidige toekenningscriteria goed door in het Calldocument.

Wat zijn de verwachte resultaten?
 • Pan-Europese consortia breiden goede praktijkvoorbeelden uit over nationale, culturele en taalgrenzen heen. Zij ontwikkelen en breiden toolkits voor mediageletterdheid uit. Ze implementeren acties die de overdracht van de goede praktijkvoorbeelden naar een zo groot mogelijk publiek vertalen, via verschillende soorten mediakanalen en -publicatievormen;
 • fora voor uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden rond specifieke leeftijdsgroepen, groepen met beperkte vaardigheden in mediageletterdheid of, beperkte mediatoegang, en/of risicogroepen voor sociale uitsluiting;
 • ondersteuning aan professionelen in mediageletterdheid om hen de kans te bieden zich aan te passen aan de snel wijzigende media-formats en veranderende consumptiepatronen.
Welke activiteiten komen in aanmerking?
 • Creatie en/of distributie van meertalige en/of multiculturele ondersteunende hulpmiddelen, inclusief interactieve inhoud om de digitale vaardigheden bij de burgers te bevorderen, hun begrip van het medialandschap aan te scherpen en hun weerbaarheid tegen desinformatie te verhogen.
 • Ontwikkeling van hulpmiddelen voor burgers en training begeleiders met focus op alle of specifieke leeftijds- en sociale groepen.
 • Ontwikkeling van innovatieve oplossingen die de mediageletterdheid blijven bevorderen in het medialandschap van de toekomst (Het project kan prototypes bevatten, maar focust niet uitsluitend op technologieontwikkeling).
 • Trainingen voor burgers en training-begeleiders, inclusief het delen van goede praktijkvoorbeelden over culturele, nationale en taalgrenzen heen.
 • Organisatie van publieke evenementen en/of workshops om het bewustzijn te verhogen en goede praktijkvoorbeelden te delen.
 • Gemeenschapsgeleide activiteiten om de besproken tools en hulpmiddelen toegankelijk en op maat te maken.
Aan welke vereisten moet mijn project voldoen?

VEREISTEN AANVRAGERS
Consortia van minstens 3 aanvragers (coordinator + min. 2 partners) dienen hun aanvraag in, volgens deze regels:
Minstens 3 entiteiten van 3 verschillende in aanmerking komende Creative Europe landen
Consortia mogen bestaan uit profit- en non-profitorganisaties (privaat of publiek), publieke autoriteiten (nationaal, regionaal, lokaal), internationale organisaties, universiteiten en onderwijsinstellingen, mediaorganisaties, onderzoeks- en technologie-instituten of technologieleveranciers. Dit telkens met bewijs van expertise in mediageletterdheid en/of digitale media, het gebruik, creatie en verspreiding daarvan, media-effectenbeoordeling en/of relevante digitale technologieën.

Wat zijn de toekenningscriteria?

De beoordeling van de ingediende projecten gebeurt  door een evaluatiecomité (bijgestaan door externe experts).
De kwaliteitsdrempel is 70 op 100 punten. Dit is het minimum om in aanmerking te komen. De geselecteerde projecten, zijn de projecten met de hoogste evaluatiescore, dit in dalende lijn, tot dat de opgetelde gevraagde subsidiebedragen het totale budget van de actie hebben bereikt. Bijv. een aanvraag met 72 punten kan toch niet geselecteerd zijn omdat een project met een evaluatiescore van 75 punten het laatste geselecteerde project is alvorens het totale budget is uitgedeeld.


1. Relevantie (30 punten)

 • De relevantie van het project vis-à-vis de doelstelling van de oproep, inclusief het aantal betrokken landen en talen. Als ook de dekking ervan in elke regio opgenomen in de activiteitenbeschrijving (15 punten).
 • De relevantie van de voorgestelde acties vis-à-vis de verwachte resultaten en het doelpubliek. Dit is gemotiveerd door een analyse van de behoeften en de in kaart gebrachte bestaande initiatieven (10 punten).
 • Toereikende strategieën om de genderbalans, inclusie, diversiteit en vertegenwoordiging te verzekeren. Dit kan zowel op het niveau van het project/inhoud alsook op het niveau van het management (5 punten).


2. Kwaliteit van inhoud en activiteiten (30 punten)

 • Inzet van adequate methodologieën om het doel van de oproep te bereiken, inclusief methodes om goede praktijkvoorbeelden en nieuwe tools voor mediageletterdheid te selecteren (10 punten).
 • Mechanismen om innovatie, samenwerking, creativiteit en diversiteit te verzekeren (10 punten).
 • Kostenefficiëntie van de voorgestelde activiteiten in het gekozen domein (10 punten).

3. Projectmanagement (20 punten)

 • Ervaring van het projectteam (5 punten).
 • Efficiëntie van de teamsamenstelling om de doelstellingen te bereiken, duidelijkheid van de Werkpakketten en KPI’s (/Kern Prestatie Indicator/Key Performance Indicator) verantwoordelijkheden en corresponderende budgetten tussen de partners, kwaliteit van de voorgestelde coördinatiemechanismen en risicobeheer (15 punten).

4. Verspreiding (20 punten)

 • Kwaliteit van de strategieën om kennis te delen en duurzame uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden naar zo veel mogelijk Europese burgers te verzekeren (10 punten).
 • De impact op nationaal en/of Europees niveau voorbijgaand aan de partijen die rechtstreeks betrokken zijn in het project en voorbijgaand aan de levensduur van het project, inclusief methodes om dergelijke impact te verzekeren (10 punten).
Hoeveel geld kan ik aanvragen?

• Het totale beschikbare budget van de oproep is 2 miljoen euro.
• De maximale Europese cofinanciering is 70% van de totale subsidiabele kosten
• Richtinggevend bij de aanvraag is een projectbedrag van maximaal €500.000 euro.
• 70% prefinanciering na ondertekening contract.
• In aanmerking komende kosten: in principe de dag na het ondertekenen van de subsidieovereenkomst (GA of Grant Agreement). Mits onderbouwde argumentatie: vanaf de dag na het indienen van de aanvraag.

Wat is de tijdlijn?

•   Deadline voor indiening: 30 maart 2023 17.00 (CET)
•   Evaluatieperiode: april-juni 2023
•   Aanvragers geïnformeerd over uitslag: juli 2023
•   Tekenen van contract: september 2023
•   Startdatum actie: na contractondertekening
•   Duur van activiteit: 24 maanden
•   Voorziene eerstvolgende oproep: 2024

Hoe kan ik een aanvraag doen?

Ga voor alle documenten van de oproep Mediageletterdheid naar de Funding & Tenders Portal van de Europese Commissie.

Klik hier voor algemene informatie over het doen van een aanvraag bij Creative Europe.