|
Image
Afbeelding
Albert Meijer
Role
Advisor Culture - Creative Europe
Email
a.meijer [at] dutchculture.nl

Circulation of European literary works 2023

Image
Afbeelding

Circulation of European literary works 2023

Subsidieregeling ter bevordering van literaire vertalingen
Date(s)
Cultuur

Oproepnummer: CREA-CULT-2023-LIT
Totaalbudget: 5.000.000 euro
Openingsdatum: 15 november 2022
Deadline: 21 februari 7 maart 2023, 17.00 CET

Infosessie: 15 december 2022, 10.00 -12.00 uur (CET) meer info

De volledige Engelstalige subsidieoproep staat op de EU Funding & Tenders Portal. Bekijk hier het Call Document.

Deze regeling ondersteunt de vertaling, publicatie, distributie en promotie van literaire fictie. Ingediende projecten hebben een maximale duur van drie jaar en dragen bij aan:

 • het versterken van de transnationale circulatie en diversiteit van Europese literaire werken;
 • het vertalen vanuit kleinere talen naar het Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans, waarbij ‘kleinere talen’ gedefinieerd wordt als alle Europese talen behalve deze vijf talen;
 • het bereiken van nieuw publiek voor Europese literaire werken in Europa en daarbuiten;
 • het versterken van het concurrentievermogen van de boekensector door het aanmoedigen van samenwerking binnen de book value chain;
 • in de aanvraag dient rekening gehouden te worden met het principe van eerlijke vergoedingen voor schrijvers en vertalers zoals omschreven in het rapport “Translators on the cover”;
 • vanwege de huidige omstandigheden komen projecten die Europese of Oekraïense boeken vertalen naar of uitgeven in het Oekraïens met als doel het helpen van Oekraïense vluchtelingen ook in aanmerking voor subsidiëring vanuit deze call. Dit betreft het printen, distribueren en promoten van Europese of Oekraïense fictiewerken.

Binnen een project moeten er minsten vijf fictiewerken worden vertaald, waarbij rekening moet worden gehouden met de volgende elementen:

 • het voorgestelde pakket aan te vertalen werken moet bijdragen aan de literaire diversiteit in het land (of de landen) in kwestie, door het opnemen van werken uit ondervertegenwoordigde landen, en in 'kleinere talen';
 • de distributiestrategie is er op gericht om de werken breed en makkelijk toegankelijk te maken voor publiek;
 • de promotiestrategie draagt bij aan een vergroting en vernieuwing van de doelgroep voor Europese vertaalde werken van fictie;
 • het project moedigt samenwerking tussen auteurs, vertalers, uitgevers, distributeurs, verkopers, bibliotheken, festivals en literaire evenementen aan;
 • het project draagt bij aan het vergroten van het aanzien van vertalers, en respecteert het principe van een eerlijke beloning voor vertalers;
 • het project draagt bij aan de Europese cross-cutting issues (inclusie, gendergelijkheid en duurzaamheid).


Het rapport Translators on the cover verdient in deze context extra aandacht. Dat geldt ook voor de ontwikkelingen die genoemd worden onder het hoofdstuk ‘Background’ (pagina 6 van het call document), en in het bijzonder projecten die aanhaken op het Europees Jaar van de Jeugd 2022, dus projecten die actief jonge mensen meenemen in het schrijven, lezen, promoten en distribueren van werk.

Wat zijn de verwachte resultaten?

Naar verwachting worden met deze regeling zo’n veertig projecten ondersteund.

Deze projecten hebben een sterke promotiestrategie voor een pakket van minstens vijf literaire fictiewerken vertaald vanuit en naar de talen die toelaatbaar zijn in het subsidieprogramma. Hierbij wordt de samenwerking tussen auteurs, vertalers, uitgevers, distributeurs, boekverkopers, bibliotheken, festivals en evenementen versterkt.

Naast de vertaling, promotie en distributie van boeken naar publiek (importstrategie), kunnen aanvragers ook business-to-business exportactiviteiten ontwikkelen om de verkoop van vertalingsrechten in en buiten Europa te bevorderen.

Aan welke vereisten moet mijn project voldoen?

De aanvrager moet actief zijn als uitgever of anderszins in de boekensector en moet ten minste twee jaar wettelijk ingeschreven zijn in een deelnemend land op de datum van de deadline voor het indienen van aanvragen.

Daarnaast moet het project voldoen aan de volgende vereisten met betrekking tot de toelaatbaarheid van werken:

Toelaatbare talen
- De brontaal en doeltaal moet een officieel erkende taal zijn van de deelnemende landen. Deze erkenning is gedefinieerd in de Grondwet of andere relevante wetten van deze landen. Voor Nederland zijn dit het Nederlands en het Fries, en via de BES-eilanden ook het Papiaments en het Engels.
- Vertalingen vanuit het Latijn en oud-Grieks zijn ook toelaatbaar
- Vertalingen moeten een transnationale dimensie hebben. De vertaling van nationale literatuur vanuit één nationale taal naar een andere van hetzelfde land is niet toegestaan als er niet ook een distributiestrategie buiten het land in kwestie plaatsvindt.

Toelaatbare werken
- Werken op papier of digitale formaten (ook e-books en audio-boeken);
- Fictie, ongeacht literair genre of format (dus een roman, kort verhaal, theatertekst, hoorspel, poëzie, stripverhaal, jeugdliteratuur, etc.);
- Non-fictie werken zijn niet toelaatbaar. Onder non-fictie vallen (auto-)biografieën, essays zonder fictionele elementen, toeristengidsen, werken in de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen (zoals geschiedenis, filosofie, economie, etc.) en werken gerelateerd aan andere wetenschappen (natuurkunde, wiskunde, etc.);
- De werken moeten eerder al uitgegeven zijn;
- De werken moeten geschreven zijn door auteurs die burger of inwoner zijn van de deelnemende landen, of erkend zijn als een deel van het literaire erfgoed van dat land;
- De werken mogen nog niet eerder vertaald zijn in de doeltaal, behalve als er een duidelijk bewijsbare behoefte is om een nieuwe vertaling te maken.

Wat zijn de toekenningscriteria?

Relevantie (max. 30 punten)
Kwaliteit van inhoud en activiteiten (max. 30 punten)
Project management (max. 20 punten)
Verspreiding (max. 20 punten)

Om geselecteerd te worden voor financiering, moet een project een totaal van tenminste 70 van de 100 punten krijgen in de beoordeling, en minstens 50% van de maximale score van elk criterium.

Hoeveel geld kan ik aanvragen?

Er zijn twee verschillende categorieën:
1: individuele aanvrager
2: consortium met minstens twee organisaties

Voor beide categorieën geldt een maximale cofinanciering van 60% en een maximum aanvraagbedrag van €300.000,-

Verder gelden de volgende maximale toekenningen, afhankelijk van de grootte van het project:

 • Kleinschalige projecten: een pakket van 5 tot 10 verschillende boeken met een maximale toekenning van €100.000,-
 • Middelgrote projecten: een pakket van 11-20 verschillende boeken met een maximale toekenning van €200.000,-
 • Grootschalige projecten: een pakket van minstens 21 verschillende boeken met een maximale toekenning van €300.000,-
Wat is de tijdlijn?

Publicatie van de oproep: 15 november 2022
Deadline voor indiening: 21 februari 2023, 17.00 (CET)
Evaluatieperiode: maart- mei 2023
Bekendmaking uitslag: juni- juli 2023
Ondertekening subsidieovereenkomst: augustus- oktober 2023

Hoe kan ik een aanvraag doen?

De volledige versie van deze subsidieoproep staat op de EU Funding & Tenders Portal. Bekijk hier het Call Document.

Bekijk hier algemene informatie over het doen van een aanvraag bij Creative Europe.