|
Image
Afbeelding
Albert Meijer
Role
Advisor Culture - Creative Europe
Email
a.meijer@dutchculture.nl

|
Image
Afbeelding
Klaartje Bult
Role
Advisor Culture - Creative Europe
Email
k.bult@creativeeuropedesk.nl

Voorwaarden Samenwerkingsprojecten

Voorwaarden Samenwerkingsprojecten

Aan welke voorwaarden moet een project voldoen om voor ondersteuning vanuit Creative Europe/Cultuur in aanmerking te komen?

Met deze regeling wil de Europese Commissie culturele en creatieve organisaties uit verschillende aan het Creative Europe programma deelnemende landen stimuleren om professioneel en innovatief samen te werken en hun culturele en artistieke bereik over de grenzen uit te breiden.

Prioriteiten Europese samenwerkingsprojecten

 1. Transnationale mobiliteit van de culturele spelers en circulatie van creaties met de bedoeling om culturele- en taalkundige diversiteit te promoten en een brede en duurzame interesse voor de Europese culturele content te bevorderen
 2. Professionele ontwikkeling (capacity building):
  - ontwikkelen van nieuwe businessmodellen
  - ontwikkelen van kennis en vaardigheden om te kunnen participeren in onze snel evoluerende maatschappij gekenmerkt door digitale en technologische vooruitgang
  - ondersteunen van artiesten en culturele actoren om een internationale carrière uit te bouwen
 3. Duurzame publieksontwikkeling (audience development):
  - bedenken van strategische acties voor betere en grotere publieksbetrokkenheid.

 Er zijn twee nieuwe prioriteiten toegevoegd aan het werkprogramma 2019, namelijk: 
      4. Het stimuleren van interculturele dialoog, het promoten van gedeelde Europese waarden, begrip en respect voor andere culturen, met de bedoeling om bij te dragen aan de sociale integratie van migranten en vluchtelingen in Europa;
      5. Het verder bewustmaken van gemeenschappelijke waarden en gedeelde geschiedenis, als ook het aanmoedigen van het saamhorigheidsgevoel, dat tevens het bindende thema was in het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018.

Hiermee kent deze nieuwe oproep vijf prioriteiten. We adviseren om één of twee prioriteiten te kiezen per project. Het is namelijk beter om duidelijk te kiezen voor één hoofdprioriteit met een goede focus, dan vijf prioriteiten vaag aan te halen.
Het stimuleren van interculturele dialoog, het promoten van gedeelde Europese waarden, begrip en respect voor andere culturen met als doel om bij te dragen aan de sociale integratie van migranten en vluchtelingen in Europa;

Wie komt in aanmerking?

 • Organisaties uit de culturele of creatieve sector met een publiek-of privaatrechtelijke rechtsvorm.
 • Overheden, universiteiten en commerciële organisaties met een culturele of creatieve hoofdactiviteit.
 • Alleen de projectleider moet ten minste officieel 2 jaar bestaan op het moment van de aanvraag. De projectpartners mogen minder lang bestaan. 

Kleinschalige samenwerkingsprojecten:

Grootschalige samenwerkingsprojecten:

Belangrijke criteria

 • Het samenwerkingsproject biedt een Europese meerwaarde, zijnde een extra dimensie die enkel op Europees niveau en dankzij de samenwerking kan worden bereikt.
 • Het project bevordert de mobiliteit van kunstenaars, culturele professionals en hun creaties.
 • Het project stimuleert een duurzame relatie met het publiek. Speciale aandacht gaat naar kinderen, jongeren en ondervertegenwoordigde groepen.
 • Het gebruik van digitale technologieën en social media vormen een integraal onderdeel van het project.
 • Het project draagt bij aan innovatie door de ontwikkeling en uitwisseling van nieuwe business modellen voor o.a. financiering, digitalisering, publieksontwikkeling en marktonderzoek.
 • Het project biedt culturele en creatieve professionals de mogelijkheid om duurzame en internationale samenwerkingen aan te gaan, die ook na afloop van het project verder blijven bestaan.
 • Het project mag niet winstgevend noch verlieslatend zijn.
 • Audiovisuele activiteiten zijn toegestaan maar ondergeschikt aan de activiteiten van de niet-audiovisuele culturele en creatieve sectoren.
 • De projectactiviteiten zijn (minstens) verspreid over de landen van de deelnemende organisaties.
 • De maximale projectlooptijd (subsidieerbare periode) van het project is 48 maanden (4 jaar).
 • Het project start tussen 1 september en 15 december in het jaar waarin de subsidie wordt toegekend.

  Subsidiebedrag

Kleinschalige samenwerkingsprojecten:

 • Het betreft een cofinanciering waarbij maximaal 200.000 euro (= max. 60% van de  totale subsidieerbare projectkosten) door Europa wordt betaald.
 • De overige kosten (min. 40%) worden door alle partners samen betaald. Dit kan met eigen middelen, nationale, regionale of lokale subsidies, sponsoring etc.

Grootschalige samenwerkingsprojecten:

Het betreft een cofinanciering waarbij maximaal 2 miljoen euro (= max. 50% van de totale subsidiabele projectkost) door Europa wordt betaald.
De overige kosten (min. 50%) worden door alle partners samen betaald. Dit kan met eigen middelen, nationale, regionale of lokale subsidies, sponsoring etc.

Voor alle documenten met de richtlijnen kunt u terecht op de website van de Europese Commissie.