Voorwaarden Europese netwerken

Aan welke voorwaarden moet een netwerk voldoen om voor ondersteuning vanuit Creative Europe/Cultuur in aanmerking te komen?

Wie komt in aanmerking?

 • De leden van het netwerk zijn ondernemingen, verenigingen of organisaties die tot doel hebben bekendheid te verlenen aan Europese kunstenaars van de niet-audiovisuele culturele en creatieve sectoren en aan hun werk.
 • Zij moeten op de uiterste datum voor de indiening van de aanvragen ten minste 2 jaar rechtspersoonlijkheid bezitten en in staat zijn aan te tonen dat zij een rechtspersoon zijn.
 • Aantal deelnemers:  1 projectleider + minimum 10 organisaties, gevestigd in ten minste 10 verschillende deelnemende landen aan het subprogramma Cultuur. Ten minste 5 van die organisaties moeten wettelijk gevestigd zijn in landen die zijn vermeld in de categorieën 1, 3 of 4 van de in aanmerking komende landen. Het aantal culturele deelnemers kan tijdens de looptijd van de partnerschapskaderovereenkomst nog worden verhoogd.


Welke projecten komen in aanmerking?
Een Europees Netwerk moet een business-to-business oriëntatie hebben. Om de bovengenoemde doelstellingen te verwezenlijken, moeten de netwerkprojecten gericht zijn op de volgende activiteiten:

 • Het bevorderen van de mobiliteit en de zichtbaarheid van creatieve professionals en kunstenaars, meer bepaald opkomende talenten en degenen die geen internationale bekendheid hebben;
 • Het stimuleren van een echte Europese programmering van culturele en artistieke activiteiten met het oog op het vergemakkelijken van de toegang tot niet-nationale Europese culturele werken via internationale tournees, evenementen, tentoonstellingen en festivals enz.;
 • Het ontwikkelen van een communicatie- en branding strategie, met inbegrip van, in voorkomend geval, de ontwikkeling van een Europees kwaliteitslabel (of een gelijkwaardige erkenning)
 • Het bijdragen aan een grotere publieksontwikkeling door een intensief gebruik van informatie- en communicatietechnologieën en innovatieve benaderingen;
 • Het verlenen van zichtbaarheid aan de waarden en diverse culturen van Europa, waardoor de Europese Unie grotere bekendheid krijgt.


Prioriteiten
De prioriteiten van Creative Europe voor projecten gelden ook voor de oproep Europese Netwerken. Bij de publicatie van de oproep (verwacht juli/augustus 2016) wordt echter pas duidelijk op welke prioriteit de focus precies ligt. Capaciteitsopbouw is bij deze aanvraag zeer belangrijk. 

De activiteiten of projecten van de netwerken moeten de volgende prioriteiten hebben:

 • Capaciteitsopbouw: het versterken van vaardigheden, competenties en expertise van de culturele en creatieve sectoren, met aandacht voor het gebruik van nieuwe media en digitale technologieën;
 • Het testen van innovatieve benaderingen van publieksontwikkeling;
 • Het testen van nieuwe business en management modellen;
 • Het versterken van internationale netwerken en carrièreontwikkeling binnen de EU en daarbuiten;
 • De toegang faciliteren tot professionele kansen.


Subsidiebedrag

 • max 500.000 euro per jaar  (= maximaal 80 % van de jaarlijkse subsidiabele begroting);
 • Er wordt een kaderovereenkomst gesloten tussen het netwerk en de EU voor 4 jaar.
Klaartje Bult
Gedetacheerd bij BZ
Maxime Zeef
Creative Europe - Culture