Voorwaarden Europees Platform

Aan welke voorwaarden moet een aanvraag voor Europese Platforms voldoen?

Wie komt in aanmerking?

  • De leden van het platform zijn ondernemingen, verenigingen of organisaties die tot doel hebben bekendheid te verlenen aan Europese kunstenaars van de niet-audiovisuele culturele en creatieve sectoren en aan hun werk.
  • Zij moeten op de uiterste datum voor de indiening van de aanvragen ten minste 2 jaar rechtspersoonlijkheid bezitten en in staat zijn aan te tonen dat zij een rechtspersoon zijn.
  • Aantal deelnemers:  1 projectleider + minimum 10 organisaties, gevestigd in ten minste 10 verschillende deelnemende landen aan het subprogramma Cultuur. Ten minste 5 van die organisaties moeten wettelijk gevestigd zijn in landen die zijn vermeld in de categorieën 1, 3 of 4 van de in aanmerking komende landen. Het aantal culturele deelnemers kan tijdens de looptijd van de partnerschapskaderovereenkomst nog worden verhoogd.


Welke projecten komen in aanmerking?

  • Een Europees Platform moet een business to consumer oriëntatie hebben. Om de bovengenoemde doelstellingen te verwezenlijken, moeten de platformprojecten gericht zijn op de volgende activiteiten:
  • Het bevorderen van de mobiliteit en de zichtbaarheid van creatieve professionals en kunstenaars, meer bepaald opkomende talenten en degenen die geen internationale bekendheid hebben;
  • Het stimuleren van een echte Europese programmering van culturele en artistieke activiteiten met het oog op het vergemakkelijken van de toegang tot niet-nationale Europese culturele werken via internationale tournees, evenementen, tentoonstellingen en festivals enz.;
  • Het ontwikkelen van een communicatie- en brandingstrategie, met inbegrip van, in voorkomend geval, de ontwikkeling van een Europees kwaliteitslabel (of een gelijkwaardige erkenning)
  • Het bijdragen aan een grotere publieksontwikkeling door een intensief gebruik van informatie- en communicatietechnologieën en innovatieve benaderingen;
  • Het verlenen van zichtbaarheid aan de waarden en diverse culturen van Europa, waardoor de Europese Unie grotere bekendheid krijgt.


Subsidiebedrag
max 500.000 euro per jaar. (= max. 80 % van de jaarlijkse subsidiabele begroting)

Klaartje Bult
Gedetacheerd bij BZ
Maxime Zeef
UK I Creative Europe - Culture