|
Image
Afbeelding
Andrea Posthuma
Role
Advisor Media - Creative Europe
Email
a.posthuma@creativeeuropedesk.nl

|
Image
Afbeelding
Emma O'hare
Role
Advisor Media - Creative Europe
Email
e.ohare@dutchculture.nl

Trainingsinitiatieven

Trainingsinitiatieven

EACEA/09/2018, deadline 26 april 2018 (12:00 uur)

Steun voor Trainingsinitiatieven

Met Steun voor Trainingsinitiatieven ondersteunt de Europese Commissie initiatieven gericht op het versterken van vaardigheden en netwerkcapaciteiten van audiovisuele professionals. Deze initiatieven kunnen workshops en/of online coachingsessies zijn. De focus ligt op het opbouwen van nieuwe capaciteit en expertise, uitwisselen van kennis, verspreiden van best practices, vergemakkelijken van toegang tot internationale markten, ontwikkelen van nieuwe businessmodellen en het versterken van internationale samenwerking tussen professionals. Opleidingsactiviteiten ter bevordering van multidisciplinaire samenwerking binnen de audiovisuele sector worden aangemoedigd.

NIEUW VOOR DEZE OPROEP!

1. De doelstellingen van de geselecteerde trainingen moeten -  in lijn met de beleidsprioriteiten van de Commissie - meer nadruk leggen op:

 • Innovatie op het gebied van contentontwikkeling en storytelling (nieuwe formattypes, voor alle platforms, nieuwe manieren van schrijven);
 • Gebuik van digitale en nieuwe technologieën, en zeker van digitale promotiemiddelen;
 • Animatie (binnen de context van het Animation Action Plan);
 • Mentoring, talentontwikkeling en jonge makers;
 • Digitale distributie en publieksbereik (vooral gericht op jong publiek);
 • Link met financiële instrumenten en het bevorderen van financieringstoegang;
 • Marketing, promotie en publieksbereik.

2. De participatie van landen met een lage productiecapaciteit wordt op verschillende manieren gestimuleerd:

 • Naast Europese en internationale acties, zijn er ook regionale acties. Deze acties richten zich specifiek op het trainen van professionals uit landen met een lage productiecapaciteit*. De subsidie voor deze trainingen bedraagt maximaal 80% van de subsidiabele kosten. Ongeveer 10% van het totale beschikbare budget wordt gereserveerd voor deze regionale acties;
 • Grensoverschrijdende samenwerkingen worden aangemoedigd (consortia/partnerships);
 • Positieve discriminatie door studiebeurzen aan te bieden aan inwoners uit landen met een lage productiecapaciteit.

Aanvragers kunnen een aanvraag indienen voor één van de drie volgende acties, afhankelijk van de omvang, behoeften, doelstellingen en internationale/Europese dimensie:

 1. Europese acties: acties die gericht zijn op het verwerven en verbeteren van vaardigheden en competenties van professionals die hoofdzakelijk in Europa actief zijn. Ook professionals uit niet-deelnemende landen van het MEDIA-subprogramma kunnen deelnemen aan deze acties, mits een vertegenwoordiging van maximum 20% van het totale aantal deelnemers.
 2. Internationale acties: acties die gericht zijn op het opbouwen van de expertise, kennis en capaciteiten van Europese professionals in functie van netwerking en samenwerking met niet-Europese collega's. Ook hier kunnen professionals van niet-deelnemende landen van het Media-subprogramma participeren in deze acties, mits een vertegenwoordiging vanaf 35% tot maximaal 50% van het totale aantal deelnemers.
 3. NIEUW: regionale acties: deze acties richten zich op professionals uit landen met een lage productiecapaciteit* (subsidie bedraagt maximaal 80% van de subsidiabele kosten). Circa 10% van het totale beschikbare budget wordt gereserveerd voor deze regionale acties. 

Alle benodigde documenten met richtlijnen en bijlagen zijn te vinden op de website van het Uitvoerend Agentschap in Brussel (EACEA).
Klik hier voor de How to Apply?

 


Wie komt in aanmerking?

 

De regeling staat open voor Europese entiteiten die gevestigd zijn in één van de landen die deelnemen aan het Creative Europe MEDIA programma. Het gaat hier bijvoorbeeld om particuliere bedrijven, organisaties zonder winstoogmerk, verenigingen, stichtingen, liefdadigheidsinstellingen en gemeenten.

Hoeveel kan ik aanvragen?


Het totale budget van deze oproep is 7,5 miljoen euro. Dit is de laatste oproep binnen dit programma, de geselecteerde organisaties zullen een meerjarenovereenkomst (FPA) van 3 jaar krijgen.
De financiële bijdrage van de Europese Unie mag niet meer bedragen dan:

60% van de totale subsidiabele kosten van de actie (voor Europese acties); 80% van de totale subsidiabele kosten van de actie (voor regionale /internationale acties).

 

Maximaal 20% van het totale budget wordt gealloceerd voor 'internationale acties'.
Ongeveer 10% van het totale beschikbare budget wordt gereserveerd voor opleidingsinitiatieven die de capaciteit van professionals uit landen met een lage productiecapaciteit versterken.
Het Agentschap verwacht 55 voorstellen te subsidiëren.

 

Start van de actie

 

De actie moet starten na ondertekening van de Grant Agreement en - in ieder geval  - vóór 31 augustus 2019. Onder bepaalde voorwaarden kan de actie eerder starten (maar op z'n vroegst op de indieningsdatum). 

Vereisten

 

Beoogde deelnemers voor deze initiatieven zijn audiovisuele professionals: producenten, regisseurs, scenaristen, script editors, commissioning editors, distributeurs, vertoners, sales agents, new media content providers, animatie professionals, postproductie professionals, professionals uit de juridische of financiële sector werkzaam in de audiovisuele sector. De meerderheid van de deelnemers dient afkomstig van een ander land als dat van de aanvrager.

Voor Europese / internationale acties moeten beurzen ten minste 15% van het totaal aantal deelnemers vertegenwoordigen (uit landen met een lage productiecapaciteit).

Regionale acties zijn enkel toegankelijk voor deelnemers uit landen met een lage productiecapaciteit. Beurzen voor deze deelnemers moeten ten minste 30% van het totaal aantal deelnemers vertegenwoordigen.

De aanvraag moet betrekking hebben op acties die gericht zijn op kennisontwikkeling op de volgende gebieden:

•           publieksbereik, marketing, nieuwe methoden van distributie en vertoning, gebruikmakend van de laatste digitale technologieën;

•           financieel en commercieel management, ter bevordering van de toegang tot financiering en nieuwe business modellen;

•           ontwikkeling en productie van werken, inclusief kennisdeling en netwerkmogelijkheden;

•           kansen en uitdagingen van de digitale shift om zich aan te passen aan de marktontwikkelingen.

De actie mag maximaal twaalf maanden duren. Een verlenging van maximaal zes maanden wordt verleend als deze wordt aangevraagd vóór de uiterste datum die in de subsidieovereenkomst is opgenomen. De maximale duur bedraagt in geen geval meer dan achttien maanden.

Selectiecriteria

 

Op basis van de volgende criteria worden in totaal 100 punten toegekend:

Criteria Punten

Relevantie en Europese meerwaarde
• Relevantie van de inhoud van de activiteit met inbegrip van haar internationale/Europese dimensie ten opzichte van de doelstellingen van de oproep tot het indienen van voorstellen, de behoeften van en de ontwikkelingen in de sector, de mate van innovatie van het project in relatie tot het bestaande Europese opleidingsaanbod en de partnerschappen met de audiovisuele sector.

30 

Kwaliteit van de inhoud en activiteiten
 • Geschiktheid van de methodologie om de doelstellingen te bereiken (formaat inclusief innovatieve aspecten door gebruik van de laatste digitale technologieën, doelgroep; deskundigheid, kostenefficiëntie van de activiteit).
 

40

Verspreiding van de projectresultaten, effect en duurzaamheid
 • Mechanismen voor het delen van goede praktijken en resultaten tussen de deelnemers, het effect op de deelnemende beroepsbeoefenaars, geselecteerde projecten, afzonderlijke bedrijven en de audiovisuele sector, alsmede het effect op de toegang tot internationale netwerken en markten van personen en bedrijven.
 

20 

Kwaliteit van het projectteam
 • Relevantie van de internationale technische en pedagogische deskundigheid van de docenten, deskundigen en coaches ten opzichte van de doelstellingen van de actie.
 

10
Participant Portal 

 

Voor het indienen van een elektronische aanvraag moet men zich eerst registreren via de Participant Portal, u ontvangt dan een Participant Identification Code (PIC). Deze code moet vervolgens worden ingevuld in het aanvraagformulier.
http://ec.europa.eu/education/participants/portal

Klik hier voor uitleg bij het aanmaken van een Participant Identification Code.
Of bekijk de instructievideo op YouTube.

* Lage-productiecapaciteitslanden zijn: Abanië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Estland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Montenegro, Portugal, Roemenië, Slowakije en Slovenië.


Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020-61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl