Subsidieregeling Literaire Vertalingen

Via Creative Europe ondersteunt de Europese Commissie de vertaling van literaire werken.

De programmalijn Literaire Vertalingen 2019 (EACEA 07-2019, tweejarige projecten) biedt ondersteuning voor uitgevers die vertalingen verzorgen van een pakket van 3 tot 10 fictiewerken, met als brontaal en doeltaal één van officieel erkende talen van de deelnemende landen van het subprogramma Cultuur binnen Creative Europe. Ook vertalingen van het Latijn en het Oudgrieks naar een officieel erkende taal van één van de landen, komen in aanmerking. Non-fictie komt niet in aanmerking binnen deze subsidieregeling.

 De deadline voor indiening is 4 juni 2019 (12.00 uur).

Wie komt in aanmerking?

 

 • Uitgevers of uitgeverijen die gevestigd zijn in een van de deelnemende landen van het subprogramma Cultuur.
 • Op de datum van indiening van de aanvraag moet de uitgever/uitgeverij ten minste twee jaar rechtspersoonlijkheid bezitten.
   
Welke projecten komen in aanmerking?

 

 • vertaalprojecten in een pakket van 3 tot 10 fictiewerken;
 • de brontaal en de doeltaal van de werken moeten ‘officieel erkende talen’ zijn van de landen die deelnemen aan het Creative Europe programma;
 • ook vertalingen uit het Latijn en het Oudgrieks in een officieel erkende taal van één van de landen komen in aanmerking;
 • de doeltaal moet de moedertaal van de vertaler zijn; de vertalingen moeten een grensoverschrijdende dimensie hebben. De vertaling van nationale literatuur uit een officiële taal in een andere officiële taal van hetzelfde land komt daarom niet in aanmerking;
 • de te vertalen werken zijn op papier of digitaal;
 • de te vertalen werken zijn fictiewerken met een hoge literaire waarde;
 • non-fictie komt NIET in aanmerking;
 • de werken moeten al gepubliceerd zijn voordat er een aanvraag gedaan wordt;
 • de werken moeten geschreven zijn door auteurs die afkomstig zijn uit één van de deelnemende landen, met uitzondering van Latijnse en Oudgriekse werken;
 • de werken mogen nog niet eerder in de doeltaal zijn vertaald, tenzij de nieuwe vertaling beantwoordt aan een duidelijke vraag.
   
Selectiecriteria


De aanvragen worden na de administratieve selectie inhoudelijk beoordeeld door twee onafhankelijke experts, op basis van vier selectiecriteria (Award Criteria). Aan de projecten met de hoogste totale scores wordt een subsidie toegekend.

 1. Relevantie tot de doelstellingen van het Creative Europe programma (max. 40 punten): Hoe draagt het project bij aan de professionalisering van de cultuursector? Op welke manier draagt het project bij aan de transnationale verspreiding van culturele en creatieve werken en de internationale mobiliteit van culturele professionals?
 2. Kwaliteit van de activiteiten (max. 25 punten): Hoe worden de activiteiten van het project geïmplementeerd in de praktijk? Hoe concreet zijn deze activiteiten? Welke resultaten worden voorzien? Wat is de ervaring van het projectteam?
 3. Communicatie en verspreiding (max. 20 punten): Hoe realistisch en helder is het communicatieplan? Welke doelgroep wordt bereikt met het project? Hoe wordt bijgedragen aan een publieksontwikkelingsstrategie? Hoe draagt het project bij aan de zichtbaarheid en het imago van de EU? 
 4. Kwaliteit van de samenwerking (max. 15 punten): Zijn alle partners betrokken bij het project? Is er een duidelijke en realistische taakverdeling? Hoe wordt een duurzame samenwerking voorzien, ook na afloop van de projectperiode?
Toekenning


Per project wordt maximaal 100.000 euro of maximaal 50% van de subsidiabele kosten toegekend. In totaal is er 2,5 miljoen euro beschikbaar voor deze oproep.


Ga voor alle documenten en richtlijnen van deze oproep naar de website van het agentschap in Brussel.

Begin op tijd met het voorbereiden van een aanvraag en houd rekening met een lange doorlooptijd van de aanvraag (4 à 5 maanden).

Vragen?
Heeft u vragen over deze regeling of wilt u een advies over uw aanvraag? Neem dan contact op met Maxime Zeef of Frank Kimenai, adviseurs Creative Europe Cultuur. 

Wie specifieke vragen heeft met betrekking tot een project dat al een bijdrage ontvangt uit Creative Europe kan contact opnemen met het Uitvoerend Agentschap voor Cultuur en Onderwijs (EACEA). Wie technische problemen heeft met bijvoorbeeld het aanvraagformulier kan contact opnemen met de EACEA helpdesk.