Steun voor filmeducatie

Cinemini van Stichting Film Instituut Nederland ontving in 2018 MEDIA-steun voor FIlmeducatie.

Oproepnummer: call 33-2018
Deadline: 7 maart 2019

Deze subsidiemaatregel ondersteunt initiatieven die de interesse in en kennis van Europese audiovisuele werken (inclusief audiovisueel erfgoed) bevorderen. Daarnaast richt deze maatregel zich op de bijdrage van Europese audiovisuele werken aan educatie. De focus ligt op filmeducatie-initiatieven voor jongeren tussen 11 en 18 jaar.

Wie komt in aanmerking?


Europese organisaties die zijn gevestigd in een van de landen die deelnemen aan het subprogramma MEDIA. Een bedrijf is Europees als de meerderheid van de aandelen in Europese handen is en het bedrijf ook in Europa is gevestigd.

De subsidie is bedoeld voor initiatieven met betrekking tot filmeducatie en voor intermediairs zoals filminstituten, filmarchieven, festivals, filmclubs en andere organisaties die actief zijn op het gebied van film- en mediawijsheid. De doelgroep van deze initiatieven: jongeren tussen 11 en 18 jaar.

Hoeveel kan ik aanvragen?


• Het totale begrote budget voor deze oproep voor 2019 bedraagt 1 miljoen euro.

•  De subsidie bedraagt maximaal 80% van de totale subsidiabele kosten.

• Geselecteerde projecten in 2018 ontvingen subsidies voor een periode van 2 jaar, dus tot eind 2020. De oproep van 2019 is daarom bedoeld voor één specifiek project, namelijk het opstellen van een catalogus van minimaal 7 bekende en belangrijke Europese films (inclusief gerelateerd pedagogisch materiaal), ten behoeve van basisscholen en voortgezet onderwijs in de MEDIA-landen

Vereisten


De subsidie richt zich op een betere samenwerking tussen filmeducatie-initiatieven in Europa, met als doel de efficiëntie en de Europese dimensie van dergelijke initiatieven te versterken en nieuwe innovatieve projecten te ontwikkelen die gebruik maken van digitale tools. De doelgroep van deze initiatieven: jongeren tussen 11 en 18 jaar.

Voor deze subsidiemaatregel zijn tenminste 3 partners vereist (1 projectleider en minstens 2 partners), waarvan minstens twee partners actief zijn op het gebied van filmeducatie. De partners moeten afkomstig zijn uit ten minste drie deelnemende landen van het subprogramma MEDIA en uit tenminste drie verschillende taalgebieden.

De volgende projecten komen in aanmerking:

• Projecten die de onderlinge samenwerking van initiatieven met betrekking tot filmeducatie in Europa bevorderen, met als doel de efficiëntie en Europese dimensie van deze initiatieven te versterken en innovatieve projecten te ontwikkelen die gebruik maken van digitale middelen.

• Projecten die de bijdrage aan educatie van bestaande Europese films en audiovisuele werken vergroten, inclusief gecureerde catalogi van films.

• De filmcatalogus moet minimaal 7 Europese speelfilms bevatten voor leerlingen van basisscholen en voortgezet onderwijs in de MEDIA-landen. De rechten van de films moeten minimaal voor 3 jaar zijn en geldig in alle MEDIA-landen.

• De projecten moeten grotendeels gebaseerd zijn op Europese films. Aanvragen moeten een beschrijving bevatten van het project en een plan om resultaten te verzamelen, te analyseren en te verspreiden.

• Filmwijsheid of filmeducatie kan gedefinieerd worden als: 'de competentie om kritisch naar een film te kijken en de inhoud, cinematografie en technische aspecten ervan te analyseren'.

• De actie moet van start gaan op 1 juni 2019. De looptijd is 19 maanden. In de aanvraag moet een duidelijke en gemotiveerde uitleg gegeven worden over hoe de activiteiten tijdens de toekenningsperiode zullen worden verspreid.

Niet in aanmerking komen:

• Activiteiten gericht op het produceren van films

• Activiteiten gericht op opleidingen voor filmstudenten en hun academische instellingen

• Opleidingsactiviteiten voor filmprofessionals die niets te maken hebben met filmeducatie

Selectiecriteria
Op basis van de volgende criteria worden in totaal 100 punten toegekend:
Criteria Punten

Relevantie en Europese meerwaarde

•Relevantie van de inhoud en de Europese meerwaarde van de actie met betrekking tot de doelstellingen van deze oproep. In het bijzonder: de Europese dimensie van het project en het vermogen van het project om de doelgroep te bereiken.

30

Kwaliteit van de inhoud en activiteiten

 • Geschiktheid van de methode om de doelen te bereiken. Meegewogen worden onder andere:
de doelgroep, de selectiemethoden, de didactische methode, de haalbaarheid, de kosteneffectiviteit en innovatieve aspecten van het project (waaronder de strategische inzet van digitale technologieën en verschillende distributieplatforms).

30

Verspreiding van de projectresultaten, effect en duurzaamheid
 • De inschatting van de impact van het project. Beoordeeld worden de promotie en de verspreiding en de interesse voor Europese audiovisuele werken.

20 

Kwaliteit van het projectteam en de groep
 • De omvang van het partnerschap en de uitwisseling van kennis binnen het partnerschap, rekening houdend met de doelstellingen van de actie.

20

 

 
Meer informatie


Richtlijnen

De richtlijnen en andere documenten voor deze oproep kunt u vinden op de website van de het agentschap in Brussel.

 

Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020 - 61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl

Andrea Posthuma
Creative Europe - MEDIA
Emma O'hare
Creative Europe - MEDIA