|
Image
Afbeelding
Andrea Posthuma
Role
Advisor MEDIA - Creative Europe
Email
a.posthuma [at] creativeeuropedesk.nl

|
Image
Afbeelding
Emma O'hare
Role
Advisor MEDIA - Creative Europe
Email
e.ohare [at] dutchculture.nl

Steun voor Filmfestivals

Steun voor Filmfestivals

Let op: vanwege Corona crisis is de tweede deadline aangepast:

Oproepnummer: 26-2019
Deadlines: 21 november 2019 - 17.00 uur (voor festivals die starten tussen 1 mei en 31 oktober 2020) voor actie 1, 21 mei 2020 17.00 uur voor actie 1(voor festivals die starten tussen 1 november 2020 en 30 april 2021) EN actie 2 (voor netwerken van festivals).

Het doel van deze subsidie is om publieksbereik van Europese audiovisuele werken te stimuleren en de toegankelijkheid ervan te verbeteren door promotie, events, filmeducatie en festivals. Daarnaast worden filmfestivals gestimuleerd om samenwerking met andere (buitenlandse) festivals op te starten en/of verder uit te werken. Doeltreffend gebruik van middelen wordt aangemoedigd, bijvoorbeeld het delen van ondertitels, dubbing en online kijkplatforms met andere festivals.

LET OP - er is een nieuwe actie toegevoegd aan de steun voor festivals:

Actie 1 - Steun voor filmfestivals (deadlines 21 november 2019 en 21 mei 2020)

Actie 2 (NIEUW) - Steun voor Europese netwerken van filmfestivals (deadline 21 mei 2020)

Wie komt in aanmerking?


Europese filmfestivals die plaatsvinden in één van de landen die deelnemen aan het Creative Europe MEDIA programma. Een festival is Europees als de meerderheid van de aandelen in Europese handen is en het bedrijf ook in Europa is gevestigd.

Actie 1 - Steun voor festivals staat open voor één Europese entiteit.

Actie 2 - Steun voor Europese netwerken van festivals staat open voor een Europees netwerk bestaande uit een coördinatie-entiteit EN minimaal 3 lidorganisaties. De coördinatie-entiteit en lidorganisaties moeten wettelijk zijn gevestigd in verschillende deelnemende landen.

Hoeveel kan ik aanvragen?


Het totale beschikbare budget voor deze oproep bedraagt 3,7 miljoen euro.

• Voor Actie 1 Steun voor festivals is een totaalbedrag van 1,6 miljoen euro beschikbaar per deadline. De financiële bijdrage voor de cofinanciering van een festival is een forfaitair bedrag (maximaal 60% van de totale kosten) berekend op basis van het aantal geprogrammeerde Europese films:

--> tussen 27.000 euro (minder dan 40 Europese films) en 75.000 euro (meer dan 200 Europese films), waarbij 4 korte films (ieder maximaal 50 min) worden gerekend als één film;

--> OF specifiek voor korte filmfestivals -> tussen 19.000 euro (minder dan 150 Europese korte films) en 33.000 euro (meer dan 250 Europese korte films).


De aanvrager dient een voorstel in voor een actie voor een periode van één jaar. De looptijd van de actie mag tot 8 maanden voor de startdatum van de activiteiten (het concrete festival) beginnen en eindigen tot 4 maanden na deze datum.

• Voor Actie 2 Steun voor Europese netwerken van festivals is en totaalbedrag van 500.000 euro beschikbaar, maximaal 180.000 euro per geselecteerd netwerk (maximaal 80% van de totale kosten).

Wijzigingen ten opzichte van eerdere oproep


Er is een nieuwe Actie toegevoegd. Naast Actie 1 Steun voor festivals, is het nu ook mogelijk in te dienen onder Actie 2 Steun voor Europese netwerken van festivals.

De nieuwe actie is gericht op het verder ontwikkelen van effectieve grensoverschrijdende samenwerkingen en partnerschappen en het ontwikkelen van strategieën voor gezamenlijke activiteiten om de interesse voor Europese audiovisuele werken te vergroten.

Actie 2 staat open voor een Europees netwerk bestaande uit een coördinatie-entiteit en minimaal 3 aangesloten organisaties die in verschillende deelnemende landen zijn gevestigd.

De in aanmerking komende activiteiten voor het netwerk zijn:

• Coördinatie van de netwerkleden en activiteiten met betrekking tot duurzame gestructureerde ontwikkeling (bijv. gezamenlijke evenementen; delen van kennis en informatie; communicatie tussen leden).

• Verlening van financiële steun aan derden (leden van het netwerk) voor de uitvoering van gezamenlijke activiteiten in overeenstemming met de prioriteiten en doelstellingen van de oproep (het maximale bedrag aan financiering per lid is 30.000 euro).

Vereisten


Vereisten voor Actie 1 en Actie 2

Alleen aanvragen die worden ingediend door entiteiten die audiovisuele festivals (filmfestivals) organiseren in landen die deelnemen aan het MEDIA-subprogramma, komen in aanmerking.

Het volgende wordt verstaan onder 'filmfestival':

• een audiovisueel festival dat films programmeert (fictie, documentaire of animatie), die vertoond worden aan een breed publiek (inclusief internationale filmprofessionals en pers)

• dat plaats vindt tijdens een specifieke periode, in een vooraf bepaalde stad

• dat een duidelijke regulering- en selectieprocedure heeft.

Niet in aanmerking komen: Thematische festivals zoals culturele events, kunst-, technologie- en wetenschap gerelateerde events, alsmede reclamefestivals, live-broadcast events, TV series, videoclips, videogames, amateurfilm en niet-narratieve artistieke werken en festivals met specifieke thema's zoals ecologie, gastronomie, archeologie, antropologie, wetenschap, milieu, toerisme, sport etc. Natuurlijke personen komen ook niet in aanmerking.


De filmfestivals moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

•  minstens 70% van de subsidieerbare programmering OF minstens 100 speelfilms (of 400 korte films) zijn afkomstig uit de MEDIA-landen. Minstens 50% van deze films zijn niet-nationaal en uit minimaal 15 MEDIA-landen vertegenwoordigd.

• ze leggen een duidelijke nadruk op Europese films, en in het bijzonder op films afkomstig uit landen met een lage productiecapaciteit*;

• ze bieden een geografisch diverse en hoofdzakelijk niet-nationale Europese programmering

• er is een duidelijke selectieprocedure voor het filmprogramma;

• ze hebben concrete en haalbare ontwikkelingsstrategieën op het gebied van artistieke visie, organisatie en financiering.

• de programmering die in aanmerking komt voor subsidie bestaat uitsluitend uit narratieve audiovisuele korte- en/of lange speelfilms (fictie en non-fictie) die vertoond worden tijdens het festival en opgenomen zijn in de officiële catalogus;

*Landen met een lage productiecapaciteit zijn alle landen die deelnemen aan het MEDIA programma, behalve Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italie en het Verenigd Koninkrijk.

De filmfestivals:

• besteden bijzondere aandacht aan publieksbereik (specifiek voor een jong publiek en ‘nieuw’ publiek) met diverse activiteiten voor, tijdens en na het festival, inclusief activiteiten die het hele jaar door plaatsvinden en/of in andere steden (met kleinere nationale partnerfestivals en/of cross-border); Onder 'nieuw' publiek wordt verstaan: publiek dat niet bij de harde kern van festivalbezoekers hoort;

• leggen een duidelijke nadruk op innovatieve acties met betrekking tot publieksbereik, door gebruik te maken van de laatste digitale technologieën en online activiteiten om een permanente community op te bouwen. Innovatieve benaderingen die verder gaan dan het vergroten van bereik worden gewaardeerd, bijvoorbeeld cross-platform programma’s;

• organiseren gedurende het hele jaar initiatieven rond filmeducatie in nauwe samenwerking met scholen en andere instellingen;

werken samen met andere festivals buiten hun eigen land door efficiënt gebruik van middelen. Bijvoorbeeld door het delen van ondertitels, dubbing en online kijkplatforms.


Vereisten m.b.t. Actie 1

• de start van het festival vindt plaats tussen 1 mei en 31 oktober 2020 (indienen eerste deadline: 21 november 2019) of tussen 1 november 2020 en 30 april 2021 (indienen tweede deadline: 23 april 2020).


Vereisten m.b.t. Actie 2

• Aanvragen worden ingediend door een Europees netwerk van filmfestivals bestaande uit een coördinatie-entiteit en minimaal 3 aangesloten organisaties die in verschillende deelnemende landen zijn gevestigd.

Activiteiten die in aanmerking komen zijn:

• Coördinatie van de netwerkleden en activiteiten met betrekking tot duurzame gestructureerde ontwikkeling (bijv. gezamenlijke evenementen; delen van kennis en informatie; communicatie tussen leden).

• Verlening van financiële steun aan derden (leden van het netwerk) voor de uitvoering van gezamenlijke activiteiten in overeenstemming met de prioriteiten en doelstellingen van de oproep (het maximale bedrag aan financiering per lid is 30.000 euro).

Selectiecriteria Actie 1


Ingediende projecten worden beoordeeld door externe experts en geselecteerd op basis van de volgende vier criteria. In totaal worden maximaal 100 punten toegekend voor:

Criteria Actie 1 Punten

Relevantie
• Activiteiten gericht op publieksbereik, specifiek communicatieactiviteiten, inclusief online activiteiten, het gebruik van de laatste digitale technologieën en instrumenten zoals sociale media, en filmeducatie activiteiten.

30

Kwaliteit van de inhoud en activiteiten
De Europese dimensie, culturele en geografische diversiteit van de programmering én de kwaliteit van de samenwerking met andere Europese filmfestivals.

35

Verspreiding van de projectresultaten, impact en duurzaamheid
• Grootte van het publiek en film community en de impact op de promotie en circulatie van de Europese audiovisuele werken, inclusief het gebruik van digitale technologieën en mechanismen in functie van commerciële of alternatieve distributie van de werken.

30

Organisatie van het team
• Verdeling van de taken en verantwoordelijkheden van het team t.o.v. de specifieke doelstellingen van het festival, inclusief de expertise van het team.

5

Een meer gedetailleerd overzicht per criteria is te vinden in de Officiële Richtlijnen en in de Expert Guide.

Selectiecriteria Actie 2


Ingediende projecten worden beoordeeld door externe experts en geselecteerd op basis van de volgende vier criteria. In totaal worden maximaal 100 punten toegekend voor:

Criteria Actie 2 Punten

Relevantie
• Relevantie van het netwerk met betrekking tot de doelstellingen van de oproep

30

Kwaliteit van de inhoud en activiteiten
De kwaliteit van de strategieën voor gezamenlijke activiteiten, het potentieel van beoogde resultaten, de kostenefficiëntie van de werkafspraken.

30

Verspreiding van de projectresultaten, impact en duurzaamheid
• De kwaliteit van de aanpak van het netwerk om gezamenlijke activiteiten te bevorderen, te communiceren en te verspreiden en kennisuitwisseling en het delen van beste praktijken te bevorderen.

20

Kwaliteit van het netwerk
• De geografische samenstelling van het netwerk en de verdeling van de rollen en verantwoordelijkheden met betrekking tot de specifieke doelstellingen van de voorgestelde actie.

20

Een meer gedetailleerd overzicht per criteria is te vinden in de Officiële Richtlijnen en in de Expert Guide.

Tijdlijn

 

 

Deadline 1 (actie 1) Deadline 2 actie 1 en deadline actie 2
Deadline indienen 21 november 2019 23 april 2020 21mei 2020
Evaluatieperiode december 2019 - maart 2020 juni - september 2020
Aanvragers geinformeerd over uitslag april 2020 oktober 2020
Tekenen van de subsidieovereenkomst april 2020 november 2020
Start van de actie vanaf tekenen overeenkomst vanaf tekenen overeenkomst
Duur van de actie 12 maanden 12 maanden

 

 

Participant Portal


Voor het indienen van een elektronische aanvraag moet men zich eerst registreren via de Participant Portal, u ontvangt dan een Participant Identification Code (PIC). Deze code moet vervolgens worden ingevuld in het aanvraagformulier.

Klik hier voor uitleg bij het aanmaken van een Participant Identification Code.
Of bekijk de instructievideo op YouTube.

Meer informatie en FAQ's


Op de website van het Uitvoerend Agentschap in Brussel (EACEA) zijn alle formulieren, richtlijnen en FAQ's te vinden.

Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020 - 61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl.

Voor technische problemen met u aanvraag, contacteer de helpdesk van EACEA via mail of via telefoon +32 2 299 0705.

Rapportageformulieren
Beneficiënten van de aanvraag voor Filmfestivals kunnen terecht op de website van het Uitvoerend Agentschap in Brussel voor de rapportageformulieren. Ga hiervoor naar: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/beneficiaries-space_en.


Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020-61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl