Steun voor Festivals

Oproepnummer: 32-2018
Deadlines: 20 december 2018 - 12.00 uur (voor festivals die starten tussen 1 mei en 31 oktober 2019) en 7 mei 2019 12.00 uur (voor festivals die starten tussen 1 november 2019 en 30 april 2020).

Het doel van deze subsidie is om publieksbereik van Europese audiovisuele werken te stimuleren en de toegankelijkheid ervan te verbeteren door promotie, events, filmeducatie en festivals. Daarnaast worden filmfestivals gestimuleerd om samenwerking met andere (buitenlandse) festivals op te starten en/of verder uit te werken. Doeltreffend gebruik van middelen wordt aangemoedigd, bijvoorbeeld het delen van ondertitels, dubbing en online kijkplatforms met andere festivals.

Wie komt in aanmerking?


Europese filmfestivals die plaatsvinden in één van de landen die deelnemen aan het Creative Europe MEDIA programma.

Een festival is Europees als de meerderheid van de aandelen in Europese handen is en het bedrijf ook in Europa is gevestigd.

Hoeveel kan ik aanvragen?


Het totale beschikbare budget voor deze oproep bedraagt 3,2 miljoen euro (verdeeld over de twee deadlines). De financiële bijdrage voor de cofinanciering van een festival is een forfaitair bedrag (maximaal 60% van de totale kosten) berekend op basis van het aantal geprogrammeerde Europese films:

• tussen 27.000 euro (minder dan 40 Europese films) en 75.000 euro (meer dan 200 Europese films), waarbij 4 korte films (ieder maximaal 50 min) worden gerekend als één film;

• OF specifiek voor korte filmfestivals -> tussen 19.000 euro (minder dan 150 Europese korte films) en 33.000 euro (meer dan 250 Europese korte films).


De aanvrager dient een voorstel in voor een actie voor een periode van één jaar. De looptijd van de actie mag tot 8 maanden voor de startdatum van de activiteiten (het concrete festival) beginnen en eindigen tot 4 maanden na deze datum.

Wijzigingen ten opzichte van eerdere oproep


De volgende selectiecriteria zijn aangepast:
 

• Voor het criterium 'Kwaliteit van de inhoud en de activiteiten' kunnen 35 punten behaald worden in plaats van 30 punten. Er ligt nog meer nadruk op samenwerking en partnerschappen;

• Binnen het criterium 'Verspreiding van de projectresultaten, impact en duurzaamheid' ligt de nadruk vooral op de grootte van het publiek;

• Voor het criterium 'Organisatie van het team' kunnen 5 punten behaald worden in plaats van 10 punten. 

Vereisten


Het volgende wordt verstaan onder 'filmfestival':

• een audiovisueel festival dat films programmeert (fictie, documentaire of animatie), die vertoond worden aan een breed publiek (inclusief internationale filmprofessionals en pers)

• dat plaats vindt tijdens een specifieke periode, in een vooraf bepaalde stad

• dat een duidelijke regulering- en selectieprocedure heeft.

Niet in aanmerking komen: Thematische festivals zoals culturele events, kunst-, technologie- en wetenschap gerelateerde events, alsmede reclamefestivals, live-broadcast events, TV series, videoclips, videogames, amateurfilm en niet-narratieve artistieke werken en festivals met specifieke thema's zoals ecologie, gastronomie, archeologie, antropologie, wetenschap, milieu, toerisme, sport etc. Natuurlijke personen komen ook niet in aanmerking.

De filmfestivals moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

• ze leggen een duidelijke nadruk op Europese films, en in het bijzonder op films afkomstig uit landen met een lage productiecapaciteit*;

• ze bieden een geografisch diverse en hoofdzakelijk niet-nationale Europese programmering

• er is een duidelijke selectieprocedure voor het filmprogramma;

• ze hebben concrete en haalbare ontwikkelingsstrategieën op het gebied van artistieke visie, organisatie en financiering.

•  minstens 70% van de subsidieerbare programmering OF minstens 100 speelfilms (of 400 korte films)  zijn afkomstig uit de MEDIA-landen. Minstens 50% van deze films zijn niet-nationaal en uit minimaal 15 MEDIA-landen vertegenwoordigd.

• de programmering die in aanmerking komt voor subsidie bestaat uitsluitend uit narratieve audiovisuele korte- en/of lange speelfilms (fictie en non-fictie) die vertoond worden tijdens het festival en opgenomen zijn in de officiële catalogus;

• de start van het festival vindt plaats tussen 1 mei 2018 en 31 oktober 2019 (indienen eerste deadline: 20 december 2018) of tussen 1 november 2019 en 30 april 2020 (indienen tweede deadline: 7 mei 2019).
 

*Landen met een lage productiecapaciteit zijn: Albanië, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Estland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Montenegro, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en FYROM (Macedonië).


De filmfestivals: 

• besteden bijzondere aandacht aan publieksbereik (specifiek voor een jong publiek en ‘nieuw’ publiek) met diverse activiteiten voor, tijdens en na het festival, inclusief activiteiten die het hele jaar door plaatsvinden en/of in andere steden (met kleinere nationale partnerfestivals en/of cross-border); Onder 'nieuw' publiek wordt verstaan: publiek dat niet bij de harde kern van festivalbezoekers hoort;

• leggen een duidelijke  nadruk op innovatieve acties met betrekking tot publieksbereik, door gebruik te maken van de laatste digitale technologieën en online activiteiten om een permanente community op te bouwen. Innovatieve benaderingen die verder gaan dan het vergroten van bereik worden gewaardeerd, bijvoorbeeld cross-platform programma’s;

• organiseren gedurende het hele jaar initiatieven rond filmeducatie in nauwe samenwerking met scholen en andere instellingen;

• werken samen met andere festivals buiten hun eigen land door efficiënt gebruik van middelen. Bijvoorbeeld door het delen van ondertitels, dubbing en online kijkplatforms.

Selectiecriteria

Ingediende projecten worden beoordeeld door externe experts en geselecteerd op basis van de volgende vier criteria. In totaal worden maximaal 100 punten toegekend voor:

Criteria Punten

Relevantie
• Activiteiten gericht op publieksbereik, inclusief online activiteiten, het gebruik van de laatste digitale technologieën en instrumenten zoals sociale media, en filmeducatie activiteiten.

30 

Kwaliteit van de inhoud en activiteiten
• De Europese dimensie, culturele en geografische diversiteit van de programmering én de kwaliteit van de samenwerking met andere Europese filmfestivals.

35

Verspreiding van de projectresultaten, impact en duurzaamheid
 • Grootte van het publiek en film community en de impact op de promotie en circulatie van de Europese audiovisuele werken, inclusief het gebruik van digitale technologieën en mechanismen in functie van commerciële of alternatieve distributie van de werken.
 

30

Organisatie van het team
 • Verdeling van de taken en verantwoordelijkheden van het team t.o.v. de specifieke doelstellingen van het festival, inclusief de expertise van het team.
 

5

Een meer gedetailleerd overzicht per criteria is te vinden in de Officiële Richtlijnen en in de Expert Guide.

Participant Portal


Voor het indienen van een elektronische aanvraag moet men zich eerst registreren via de Participant Portal, u ontvangt dan een Participant Identification Code (PIC). Deze code moet vervolgens worden ingevuld in het aanvraagformulier.

Klik hier voor uitleg bij het aanmaken van een Participant Identification Code.
Of bekijk de instructievideo op YouTube.

Meer informatie en FAQ's


Rapportageformulieren
Beneficiënten van de aanvraag voor Filmfestivals kunnen terecht op de website van het Uitvoerend Agentschap in Brussel voor de rapportageformulieren. Ga hiervoor naar: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/beneficiaries-space_en.

FAQ
Klik hier voor de FAQ.


Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020-61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl 

 

Andrea Posthuma
Creative Europe - MEDIA
Emma O'hare
Creative Europe - MEDIA