Promotie van Europese audiovisuele werken online

Oproepnummer: 30-2018
Deadline: 5 april 2019

Deze actie is gericht op het aanmoedigen van innovatieve strategieën voor de distributie en bevordering van Europese audiovisuele werken. Het doel is nieuwe bedrijfsmodellen of
hulpmiddelen te ontwikkelen om het potentiële publiek voor Europese audiovisuele werken tevergroten via het aanmoedigen en ondersteunen van transnationale marketing, branding en distributie van recente Europese audiovisuele werken via alle andere platformen dan cinema en het stimuleren van nieuwe distributievormen en bijhorende nieuwe businessmodellen. Voorts wordt gestreefd naar ondersteuning van online tools en/of databanken die de betrekkingen tussen de verschillende sectoren van de Europese audiovisuele industrie vergemakkelijken.
Aanvragers die projecten indienen voor verschillende acties moeten voor elke actie afzonderlijke aanvragen indienen.

Deze oproep bestaat uit 3 Actielijnen:

Actie 1*: Digitale promotie, marketing, branding, tagging en ontwikkeling van nieuwe content door bestaande VOD-diensten die grotendeels Europese films aanbieden. Het doel van deze actie is de zichtbaarheid en vindbaarheid van én het publiek voor Europese av werken te vergroten. Grensoverschreidende samenwerking tussen VOD-diensten op het gebied van data- en analyseverzameling, publieksinformatie en marketinginstrumenten wordt aangemoedigd.

Actie 2: De samenstelling en oplevering van digitale catalogi voor online commerciële distributie van Europese av werken op VOD-platforms.

Actie 3: Innovatieve strategieën en businessmodellen voor de distributie en promotie van Europese audiovisuele werken, inclusief initiatieven voor publieksontwikkeling die gericht zijn op innovatieve en participatieve strategieën om breder publiek te bereiken voor Europese films.

 

Wie komt in aanmerking?

Organisaties (particuliere ondernemingen, organisaties zonder winstoogmerk, verenigingen, liefdadigheidsinstellingen, stichtingen, gemeenten/ gemeenteraden enz.) die gevestigd zijn in één van de landen die deelnemen aan het subprogramma Media en die hetzij rechtstreeks, hetzij via een meerderheidsparticipatie burgers zijn van die landen. Natuurlijke personen komen niet in aanmerking.

Mogelijke aanvragers zijn bijvoorbeeld sales agents, distributeurs, VoD-platforms en zelfs producenten.

Hoeveel kan ik aanvragen?

Het totale beschikbare budget voor deze oproep (3 actielijnen tezamen) voor 2019 bedraagt 10,11 miljoen euro:

Actie 1: 4 miljoen euro
Actie 2: 2,06 miljoen euro
Actie 3: 4,05 miljoen euro

De financiële bijdrage wordt berekend op basis van een gedetailleerde begroting. De bijdrage is gelimiteerd tot maximaal 60% cofinanciering van de subsidieerbare kosten.

Vereisten

• Aanvragers die projecten indienen voor de verschillende actielijnen moeten voor elke actie een afzonderlijke aanvraag indienen. 
•  De maximale duur van een actie bedraagt 12 maanden en de actie dient te starten tussen 1 september 2019 en 1 januari 2020.
• In uitzonderlijke gevallen kan een verlenging worden aangevraagd, met een maximum van 6 maanden. 
•  Voor deze oproep voor acties in 2019 wordt er telkens een 1-jarig contract afgesloten.
•  Focus op transparantie: aanvragen bevatten gedetailleerde plannen voor de publicatie van de input en de resultaten van de actie, met specifieke aandacht voor kennisdeling met publieke instellingen, lidstaten en de av-industrie.

Specifieke voorwaarden voor Actie 1

 

De activiteiten binnen de actie dienen te bestaan uit innovatieve en coherente strategieën om het globale publiek en de waarde van de Europese catalogus te vergroten, met daarbij duidelijke indicatoren, kwantificering en het delen van de resultaten, Samenwerking tussen VOD-diensten op het gebied van data en -analyseverzameling, publieksinformatie en marketinginstrumenten wordt aangemoedigd.

De totale VOD-catalogus dient een "minimale Europese dimensie" te hebben, d.w.z.:

- bestaat uit minimum 500 beschikbare av werken
- minstens 50% is Europese content (zie definitie hieronder)
- bestaat uit av content van minstens 5 landen die aangesloten zijn bij het MEDIA Programma (nader te noemen: MEDIA-landen) die minstens 5 verschillende officiële Europese officiële EU-talen vertegenwoordigen
- maximaal 40% van de content komt uit 1 land

De audiovisuele werken die kunnen worden opgenomen in de catalogus zijn:     
Fictie, animatie of creatieve documentaire, inclusief speelfilms, TV-films of series en korte films;
Europese content, d.w.z. geproduceerd door een producent of producenten gevestigd in de landen die deelnemen aan het MEDIA-subprogramma en geproduceerd met de aanzienlijke deelname van professionals die woonachtig zijn in, of de nationaliteit hebben van landen die deelnemen aan het MEDIA-subprogramma. Aanzienlijke deelname" wordt gedefinieerd als meer dan 50% van de punten op basis van de tabel in de richtlijnen.

Subsidieerbare kosten zijn alle kosten gerelateerd aan de promotie-, branding-, tagging- en marketingcampagnes van content door reeds bestaande VoD-platforms. Enkel personeels- en technologiekosten gerelateerd aan deze campagnes zijn ook subsidiabel.

 

Specifieke voorwaarden voor Actie 2

 

In aanmerking komen activiteiten die bestaan uit het samenstellen en leveren van digitale catalogi voor online commerciële distributie van Europese av werken op VOD-platforms. Het gaat specifiek om onlineversies van Europese audiovisuele projecten in landen waar deze nog niet beschikbaar zijn op VOD-platforms. Het heeft tot doel de beschikbaarheid en zichtbaarheid van VOD-diensten die in Europese en niet-Europese landen worden aangeboden, uit te breiden en te vergroten. De catalogus dient zich toe te spitsen op audiovisuele erfgoed en/of op recentere Europese werken waarvan het commerciële potentieel voor onlinedistributie is aangetoond. De catalogus moet een duidelijke redactionele lijn volgen en vergezeld gaan van een specifieke marketingstrategie.

De voorbereiding van deze digitale catalogi kan betrekking hebben op: de codering, de ondertiteling van de audiovisuele werken, de verstrekking van metagegevens, de ontwikkeling van transversale/multiterritoriale marketingstrategieën en materiaal. Transparantie speelt een sleutelrol in de actie. Daarom moeten de aanvragen gedetailleerde plannen bevatten voor de volledige publicatie van de impact en de resultaten van de actie. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan het doorgeven van deze informatie aan de overheid, de lidstaten en de audiovisuele industrie.

De audiovisuele werken die kunnen worden opgenomen in de catalogus zijn:

  1. Fictie, animatie of creatieve documentaire, inclusief speelfilms, TV-films of series. Minimumlengte is niet gespecificeerd. Korte films komen niet in aanmerking.
  2. Europese content (zie definitie hieronder).

 In aanmerking komende catalogus:

  • Het project moet een catalogus van minimaal 20 Europese audiovisuele werken omvatten. In het geval van catalogi die uitsluitend uit televisieseries (fictie of animatie) bestaan, moet de catalogus in totaal ten minste 20 afleveringen van een of meer series bevatten;
  • De catalogus moet audiovisuele werken bevatten uit ten minste twee aan het MEDIA-subprogramma deelnemende landen die ten minste twee verschillende officiële talen van de Europese Unie vertegenwoordigen. In het geval van catalogi die uitsluitend uit televisieseries bestaan, is dit criterium niet van toepassing;
  • Alle titels in de catalogus moeten beschikbaar gemaakt worden via VoD-diensten in minstens 3 andere MEDIA-landen. Het is daarnaast toegelaten om de de titels ook in niet-Europese landen beschikbaar te maken. De kosten voor deze niet-Europese distributie komen in aanmerking voor subsidie.

De ontwikkeling of oprichting van nieuwe VOD-platforms komt niet in aanmerking voor actie 2.

In aanmerking komende inhoud: Europese audiovisuele werken

Fictie, animatie en creatieve documentaire, met inbegrip van speelfilms (d.w.z. lange speelfilms), tv-films of series. Korte films komen niet in aanmerking.

Het oprichten van nieuwe VoD-platformen komt niet in aanmerking voor deze actie.

Europese content
Europese werken dienen geproduceerd te zijn door een producent of producenten gevestigd in de landen die deelnemen aan het MEDIA-subprogramma en geproduceerd met de aanzienlijke deelname van professionals die woonachtig zijn in of de nationaliteit hebben van landen die deelnemen aan het MEDIA-subprogramma. Aanzienlijke deelname" wordt gedefinieerd als meer dan 50% van de punten op basis van de tabel in de richtlijnen.

Specifieke voorwaarden Actie 3

 

De projecten moeten aandacht hebben voor:

• de combinatie van en complementariteit tussen offline en online distributieplatforms
•  en/of de internationale beschikbaarheid van Europese audiovisuele werken binnen een digitale context
•  en/of nieuwe strategieën rond publieksbereik en ontwikkeling in het digitale tijdperk, naast de traditionele distributiemodellen.

Transparantie zal bij deze actie een sleutelrol spelen. Daarom moeten de aanvragen gedetailleerde plannen bevatten voor de volledige publicatie van de input en de resultaten van de actie. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan het doorgeven van deze informatie aan de overheid, de lidstaten en de audiovisuele industrie.

 

Multiplatform- en day-and-date releases komen nog steeds in aanmerking, maar de Europese Commissie is specifiek op zoek naar nieuwe distributie- en releasemodellen met een focus op innovatie en experiment.

De actie moet focus leggen op de volgende type audiovisuele werken:
• Fictie, animatie of creatieve documentaire,  (incl. speelfilms, TV-films of series en korte films). Minimumlengte is niet gespecificeerd.
• Europese content.

 

 

Awardcriteria

 

Actie 1

Relevantie en de Europese meerwaarde (40 punten)
Op basis van dit criterium wordt de inhoud van de actie, inclusief de Europese dimensie ten aanzien van de gestelde doelen van de oproep , op relevantie getoetst.

Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (40 punten)
Aan de hand van dit criterium worden de geschiktheid van de methodologie voor de doelstellingen, de kwaliteit van de marketingstrategieën, de innovatieve aspecten, de haalbaarheid en de kostenefficiëntie geëvalueerd.

Verspreiding van de projectresultaten, effect en duurzaamheid (15 punten)
Aan de hand van dit criterium vindt een beoordeling plaats op de impact, internationale distributie en het effect van de steun op de zichtbaarheid van ehet publiek voor Europese audiovisuele werken en de strategieën om de actie een duurzaam karakter te geven.

Organisatie van het projectteam (5 punten)
Rol en taakverdeling van het team met betrekking tot de doelstellingen van de actie.

 

Actie 2 + 3

Relevantie en de Europese meerwaarde (30 punten)
Op basis van dit criterium wordt de inhoud van de actie, inclusief de Europese dimensie ten aanzien van de gestelde doelen van de oproep , op relevantie getoetst.

Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (40 punten)
Aan de hand van dit criterium worden de geschiktheid van de methodologie voor de doelstellingen, de kwaliteit van de marketingstrategieën, de innovatieve aspecten, de haalbaarheid en de kostenefficiëntie geëvalueerd.

Verspreiding van de projectresultaten, effect en duurzaamheid (20 punten)
Op basis van dit criterium vindt een beoordeling plaats van het effect van de actie op de beschikbaarheid, de zichtbaarheid en het potentiële publiek voor Europese audiovisuele werken en de strategieën voor het ontwikkelen van de duurzaamheid van de actie.

Organisatie van het projectteam (10 punten)
De omvang van het partnerschap, de uitwisseling van kennis binnen het partnerschap en de rol -en taakverdeling met betrekking tot de doelstellingen van de actie.

Zie voor een uitgebreide omschrijving tabblad awardcriteria van de richtlijnen.

 
Voordat u met uw aanvraag begint

1. Kijk op de website van het Agentschap om te zien of er een openstaande oproep is: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en

2. Lees de richtlijnen en de oproep zorgvuldig door. (zie tabbladen links op de website van het Agentschap)

3. De aanvragers moeten in het bezit zijn van een EULogin (European Commission Authentication Service) account. Als u al een EULogin-account hebt, kunt u deze gebruiken. Zo niet, maak dan een EULogin-account aan. Wanneer u uw EULogin-account hebt aangemaakt, keert u terug naar deze pagina.

4. Lees de Guide for Applicants en de eForm gebruikershandleiding zorgvuldig door.

U bent nu klaar om te starten met de aanvraag:

1. U moet zich registreren in het Participant Portal en een Participant Identification Code (PIC) ontvangen. De PIC is nodig om het aanvraagformulier te genereren. Om toegang te krijgen tot het Participant Portal heeft u uw EULogin (zie hierboven) gebruikersnaam en wachtwoord nodig.
http://ec.europa.eu/education/participants/portal Klik hier voor uitleg bij het aanmaken van een Participant Identification Code.
Of bekijk de instructievideo op YouTube.

2. Maak uw officiële elektronische aanvraagformulier, ook wel het eForm genoemd. Om uw eForm te maken, moet u de volgende stappen zonder onderbreking doorlopen:

a. selecteer de financieringsmogelijkheid

b. selecteer een taaloptie

c. selectie van de organisatie die deelneemt aan de door u voorgestelde activiteit

d. creëer eForm

e. sla het eForm op uw lokale computer of netwerkstation op

f. vul het eForm in en sla regelmatig op.

Voltooiing van uw aanvraag:

1. Vergeet niet ook de verplichte bijlagen (zie tabblad links op de website van het Agentschap) bij het eForm in te vullen. Raadpleeg de Guide for Applicants aangezien er nieuwe instructies zijn met betrekking tot de bijlagen.

2. Zodra u het eForm heeft ingevuld en de bijlagen bijgevoegd, valideert u het eFormulier.  Dit leidt tot een automatische controle die u informeert of uw aanvraag volledig is of niet. Als dat wel het geval is, kunt u het online indienen. Controleer de beveiligingsinstellingen van uw computer. Uw eForm kan gevalideerd zijn, maar is mogelijk niet verzonden als u uw beveiligingsinstellingen niet hebt uitgeschakeld. Lees a.u.b. aandachtig de 'Handleiding voor aanvragers' door.

3. Wanneer u uw eForm online heeft ingediend, dient u een bevestigingsmail en referentienummer te ontvangen. Zo niet, neem dan contact op met de helpdesk: eacea-helpdesk@ec.europa.eu

Downloads & Vragen

U kunt alle formulieren downloaden van de website van het Agentschap. Of zie het blokje RELATED, rechts op deze pagina.

Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020 - 61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl


Voor specifieke vragen, email naar EACEA-MEDIA-ONLINE@ec.europa.eu


Voor technische problemen met u aanvraag, contacteer de helpdesk van EACEA via mail of via telefoon +32 2 299 0705.

 


Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020-61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl

Andrea Posthuma
Creative Europe - MEDIA
Emma O'hare
Creative Europe - MEDIA