Creative Europe pleit in 2023 voor een groenere en een meer inclusieve culturele en creatieve sector

Creative Europe pleit in 2023 voor een groenere en een meer inclusieve culturele en creatieve sector

Discipline
Architectuur
Audiovisuele media
Performing Arts
In het werkprogramma 2023 van Creative Europe aandacht voor inclusie, diversiteit en duurzaamheid.
Andrea Posthuma

Het Creative Europe Programma zal ook in 2023 de sector overschrijdende thema's inclusie en diversiteit en dan met name gendergelijkheid, en de verduurzaming en vergroening van Creative Europe blijven integreren en ondersteunen. Hiermee wil het programma bijdragen aan de algemene doelstelling dat 30% van het EU budget ten goede komt aan de klimaatdoelstellingen.

In het kader van verduurzaming voert de Commissie een studie uit ter ondersteuning van de invoering van klimaatmaatregelen in het Creative Europe Programma, bijvoorbeeld door:

  • Het uitstippelen van een sectorspecifieke vergroeningsstrategie;
  • Het ontwikkelen van aanbevelingen voor de evaluatie van groene aspecten van projectvoorstellen;
  • Her aanmoedigen van Europese burgers om duurzaam te handelen en initiatieven te stimuleren die het milieu ten goede komen.

De resultaten van de studie zullen de drijvende kracht zijn achter de acties van de Commissie in 2023, met name met betrekking tot de richtlijnen van de Creative Europe-oproepen.

Een gestructureerde dialoog die de Commissie met belanghebbenden over vergroening heeft belegd, heeft tot dusver goede vooruitgang geboekt. Er bestaat consensus over de doelstelling om de koolstofemissies terug te dringen en over de noodzaak om de inspanningen op Europees niveau te coördineren om de samenhang, de consistentie en het effect te vergroten.

Er is overeengekomen om een pan-Europese methodologie voor het meten van emissies te ontwikkelen, gefinancierd door Creative Europa MEDIA.

De open coördinatiemethode (OCM)-groep zal naar verwachting drie verslagen uitbrengen: twee vóór de zomer (klimaatverandering en de culturele dimensie van duurzame ontwikkeling), en één begin 2023 (over de arbeidsomstandigheden van kunstenaars).

Did you find this information useful?