|
Image
Afbeelding
Andrea Posthuma
Role
Advisor Media - Creative Europe
Email
a.posthuma [at] creativeeuropedesk.nl

|
Image
Afbeelding
Emma O'hare
Role
Advisor Media - Creative Europe
Email
e.ohare [at] dutchculture.nl

Steun voor Markttoegang

Steun voor Markttoegang

Oproepnummer: 27-2019
Deadline: 6 februari 2020, 17.00 uur

Deze subsidiemaatregel steunt initiatieven die audiovisuele professionals helpen om de zichtbaarheid van hun werken te vergroten door de toegang tot professionele markten en innovatieve online business tools te bevorderen. Daarnaast worden ook initiatieven gesteund die de Europese en mondiale verspreiding van Europese audiovisuele werken bevorderen op alle distributieplatformen en via internationale samenwerkingsprojecten.

Alleen aanvragen die verband houden met één van de onderstaande 2 acties komen in aanmerking:

Actie 1: B2B-markten (fysiek) voor Europese audiovisuele professionals
Actie 2: B2B activiteiten gericht op de promotie van Europese werken
 
Wie komt in aanmerking?

 

Europese bedrijven/organisaties (particuliere bedrijven, NGOs, verenigingen, stichtingen, liefdadigheidsinstellingen, gemeenten/gemeenteraden, etc.) actief in de audiovisuele sector, die gevestigd in één van de deelnemende landen aan het MEDIA subprogramma en rechtstreeks of via een meerderheidsparticipatie, eigendom zijn van onderdanen van die landen. Natuurlijke personen komen niet in aanmerking.

Het programma staat ook open voor samenwerkingen en gemeenschappelijke acties met landen die niet deelnemen aan het MEDIA-programma maar wel actief zijn in de culturele en creatieve sector zoals UNESCO, de Raad van Europa, etc., op basis van een gemeenschappelijke bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen van het programma.

Hoeveel kan ik aanvragen?


Het totale beschikbare budget voor deze oproep bedraagt ongeveer 6,8 miljoen euro. De steun wordt gegeven in de vorm van een subsidie van maximaal 60% van de totale projectkosten voor activiteiten die plaatsvinden binnen de deelnemende MEDIA-landen en tot 80% van de kosten van activiteiten die buiten de deelnemende landen plaatsvinden, mits gerechtvaardigd.

Er worden in totaal circa 55 initiatieven gesteund.

Vereisten


• De aanvrager moet gevestigd zijn en geregistreerd staan in één van de landen die is aangesloten bij het MEDIA programma.

• Alleen aanvragen die inhoudelijk voldoen aan één van de twee acties komen in aanmerking voor financiële steun.

• De actie zelf dient van start te gaan tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2021 en heeft een maximale looptijd van twaalf maanden. Er kan een maximale verlenging van zes maanden worden verleend op voorwaarde dat de verlenging aangevraagd wordt vóór de deadline die in de subsidieovereenkomst staat. De maximale duur van de actie is dus nooit langer dan 18 maanden.

• De aanvrager dient een duidelijk en gedetailleerd plan voor te leggen waarin de impact van de actie op de promotie en circulatie van Europese audiovisuele werken en professionals aantoont, inclusief de geografische spreiding.

Welke projecten komen in aanmerking?


Deze regeling is gericht op B2B initiatieven die de toegang tot professionele beurzen en markten, het gebruik van online business tools, en de Europese en mondiale verspreiding van Europese audiovisuele werken op alle distributieplatforms en via internationale samenwerkingsprojecten in de audiovisuele sector bevorderen.

Alleen aanvragen die verband houden met één van de onderstaande 2 acties komen in aanmerking:
 
Actie 1: Toegang tot fysieke markten voor Europese professionals (B2B):

Activiteiten die erop gericht zijn de toegang van professionals tot professionele audiovisuele markten en beurzen binnen Europa en daarbuiten te vergemakkelijken. Het betreft markten zoals coproductie, financiering, afgeronde werken, etc. Er wordt extra nadruk gelegd op korte film, videogames, tv series en crossmediale werken. Er kan geen financiële steun gevraagd worden om deelnamekosten aan coproductie-, financierings-, buyers markten, etc. te dekken.
 
Actie 2: B2B activiteiten gericht op de promotie van Europese werken:


• De uitvoering van promotionele B2B activiteiten georganiseerd door pan-Europese netwerken of organisaties die ten minste 15 MEDIA-landen vertegenwoordigen, gericht op het vergemakkelijken van de distributie en verspreiding van Europese audiovisuele en / of cinematografische werken* en het netwerken van Europese professionals.

• Het opzetten en lanceren van B2B promotie-initiatieven en platforms, gericht op het creëren van innovatieve manieren en / of het gebruik van nieuwe bedrijfsmodellen, om Europese av-werken te distribueren. De activiteiten moeten het netwerken en de uitwisseling van informatie en best practices tussen professionals stimuleren. Deze activiteiten worden georganiseerd en gecoördineerd door een consortium bestaande uit tenminste 3 entiteiten uit 3 verschillende landen van het MEDIA-subprogramma.
De nadruk ligt hier op nieuwe digitale tools en businessmodellen.


* Definitie Europees audiovisueel werk: een audiovisueel werk afkomstig uit een MEDIA-land (of met meerderheid geproduceerd) zijnde speelfilms, korte films, videogames, tv series en crossmediale werken, incusief VR. Audiovisuele werken zoals live-uitzendingen, reality tv, talkshows, reclame, muziekvideo's, non-narratieve kunstwerken, etc., komen niet in aanmerking.
Awardcriteria

 

Ingediende projecten worden beoordeeld en geselecteerd op basis van de volgende 4 criteria, in totaal worden maximaal 100 punten toegekend:

Actie 1

Relevantie en toegevoegde waarde voor Europa (30 punten)
Relevantie van de inhoud van de actie, inclusief de innovatieve aspecten en de internationale en Europese dimensie, ten aanzien van de doelstellingen en de behoeften van de audiovisuele sector, zoals videogames, televisieseries, crossmedia en korte films.

Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (30 punten)
Geschiktheid van de methodologie voor de doelstellingen, inclusief formaat, doelgroep, selectiemethoden, synergie en samenwerking met andere projecten, de instrumenten, inclusief de toepassing van digitale technologieën die voor nieuwe bedrijfsmodellen van belang zijn, de haalbaarheid en kosteneffectiviteit.

Verspreiding van de projectresultaten, impact en duurzaamheid (30 punten)
Impact op de financiering, internationale verspreiding en het wereldwijde publiek voor de projecten en werken en/of de structurerende effecten op de Europese audiovisuele sector.

Organisatie van het projectteam (10 punten)
Rolverdeling en verantwoordelijkheden van het team ten aanzien van de specifieke doelstellingen van de actie.

 

Actie 2

Relevantie en toegevoegde waarde voor Europa (30 punten)
Relevantie van de promotionele activiteiten tussen bedrijven onderling ten aanzien van de doelstellingen in de oproep, de meerwaarde wat betreft zichtbaarheid en verspreiding van Europese werken op Europese en internationale markten alsmede de innovatie en inzet van digitale technologieën.

Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (30 punten)
Kwaliteit en haalbaarheid, de doeltreffendheid van de strategie ter versterking van de distributie en verspreiding van Europese werken op Europese en internationale markten en de kosteneffectiviteit van de actie.

Verspreiding van de projectresultaten, impact en duurzaamheid (30 punten)
Systemische impact qua toegenomen zichtbaarheid, verspreiding en publieksbereik, de doeltreffendheid qua structurerende effecten op de Europese audiovisuele sector en de meerwaarde wat betreft het benutten van nieuwe marktkansen.

Organisatie van het projectteam (10 punten)
Rolverdeling en verantwoordelijkheden van het team ten aanzien van de specifieke doelstellingen van de actie.

Zie tabblad awardcriteria van de richtlijnen voor een uitgebreide omschrijving van de criteria.
Tijdlijn

 

Deadline voor indienen 6 februari 2020 – 17:00
Evaluatieperiode februari - mei 2020
Aanvragers geïnformeerd over de uitslag juni 2020
Tekenen van de subsidieovereenkomst juli - september 2020
Startdatum van de actie vanaf het tekenen van de overeenkomst
Duur van de activiteit 12 maanden vanaf de start van de actie

 

Voordat u met uw aanvraag begint

 

1. Kijk op de website van het Agentschap om te zien of er een openstaande oproep is: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en

2. Lees de richtlijnen en de oproep zorgvuldig door. (zie tabbladen links op de website van het Agentschap)

3. De aanvragers moeten in het bezit zijn van een EULogin (European Commission Authentication Service) account. Als u al een EULogin-account hebt, kunt u deze gebruiken. Zo niet, maak dan een EULogin-account aan. Wanneer u uw EULogin-account hebt aangemaakt, keert u terug naar deze pagina.

4. Lees de Guide for Applicants en de eForm gebruikershandleiding zorgvuldig door.

U bent nu klaar om te starten met de aanvraag:

1. U moet zich registreren in het Participant Portal en een Participant Identification Code (PIC) ontvangen. De PIC is nodig om het aanvraagformulier te genereren. Om toegang te krijgen tot het Participant Portal heeft u uw EULogin (zie hierboven) gebruikersnaam en wachtwoord nodig.
http://ec.europa.eu/education/participants/portal Klik hier voor uitleg bij het aanmaken van een Participant Identification Code.
Of bekijk de instructievideo op YouTube.

2. Maak uw officiële elektronische aanvraagformulier, ook wel het eForm genoemd. Om uw eForm te maken, moet u de volgende stappen zonder onderbreking doorlopen:

a. selecteer de financieringsmogelijkheid

b. selecteer een taaloptie

c. selectie van de organisatie die deelneemt aan de door u voorgestelde activiteit

d. creëer eForm

e. sla het eForm op uw lokale computer of netwerkstation op

f. vul het eForm in en sla regelmatig op.

Voltooiing van uw aanvraag:

1. Vergeet niet ook de verplichte bijlagen (zie tabblad links op de website van het Agentschap) bij het eForm in te vullen. Raadpleeg de Guide for Applicants aangezien er nieuwe instructies zijn met betrekking tot de bijlagen.

2. Zodra u het eForm heeft ingevuld en de bijlagen bijgevoegd, valideert u het eFormulier. Dit leidt tot een automatische controle die u informeert of uw aanvraag volledig is of niet. Als dat wel het geval is, kunt u het online indienen. Controleer de beveiligingsinstellingen van uw computer. Uw eForm kan gevalideerd zijn, maar is mogelijk niet verzonden als u uw beveiligingsinstellingen niet hebt uitgeschakeld. Lees a.u.b. aandachtig de 'Handleiding voor aanvragers' door.

3. Wanneer u uw eForm online heeft ingediend, dient u een bevestigingsmail en referentienummer te ontvangen. Zo niet, neem dan contact op met de helpdesk: eacea-helpdesk@ec.europa.eu

 

Downloads & Vragen

 

U kunt alle formulieren downloaden van de website van het Agentschap (EACEA). Of zie het blokje RELATED, rechts op deze pagina.

Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020 - 61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl


Voor specifieke vragen, email naar EACEA-MEDIA-MARKETS@EC.EUROPA.EU


Voor technische problemen met u aanvraag, contacteer de helpdesk van EACEA via mail of via telefoon +32 2 299 0705.

 

 

Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020 - 61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl