|
Image
Afbeelding
Andrea Posthuma
Role
Advisor MEDIA - Creative Europe
Email
a.posthuma [at] creativeeuropedesk.nl

Distributie - Selectief

Distributie - Selectief

Call 21-2019
Deadlines: 10 december 2019 - 17.00 uur (voor films met release tussen 1 maart 2020 en 1 september 2021) en 16 juni 2020 - 17.00 uur (voor films met release tussen 1 september 2020 en 1 maart 2022)

Met deze subsidiemaatregel wil Europa de distributie van niet-nationale Europese films steunen via bioscoop en alle andere platforms, en daarbij ook alle internationale sales activiteiten, zoals ondertiteling, dubbing en audio-description van audiovisuele werken. De sales agent is de begunstigde en de distributeurs zijn de derde partij in deze subsidiemaatregel.

De verwachte resultaten zijn:

  • De ontwikkeling van pan-Europese distributiestratiegieën voor niet-nationale Europese films.
  • Grotere investering in promotie en distributie van niet-nationale Europese films.
  • Meer samenwerking tussen de productie- en distributiesector, zodat de competitieve positie van niet-nationale Europese films wordt verbeterd.

Hieronder vindt u een Nederlandse samenvatting. U kunt hier de benodigde documenten voor de aanvraag vinden.

Wie komt in aanmerking?


De subsidie is bedoeld voor Europese sales agents:

• De sales agent treedt op als intermediair voor een producent en is gespecialiseerd in de commerciële exploitatie van een film.
• De sales agent doet de marketing en verleent licenties aan distributeurs of andere kopers in het buitenland.

• Aan het project moeten minimaal zeven verschillende distributeurs deelnemen. Van de zeven distributeurs moeten er ten minste drie afkomstig zijn uit landen met een hoge of medium productiecapaciteit en ten minste twee uit landen met een kleine/zeer kleine productiecapaciteit (voor de definitie hiervan, zie paragraaf 6.2 van de richtlijnen). De distributeurs verplichten zich om de distributie van de film in hun land uit te voeren door middel van een intentieverklaring.

• De sales agent moet tijdens de afgelopen 3 jaar voor minstens 3 films verantwoordelijk zijn geweest voor de bioscooplease in minstens 5 landen.

• De sales agent moet via een internationale salesovereenkomst de rechten hebben gekregen van de filmproducent om de film in minstens 15 deelnemende MEDIA-landen te verkopen.

• De sales agent is de begunstigde en de distributeurs zijn de derde partij in deze subsidiemaatregel. Zij krijgen via de sales agent maximaal 150.000 euro subsidie (afhankelijk van het land) met een maximum van 50% van de totale subsidieerbare P&A kosten.

 

Welke projecten komen in aanmerking?


De subsidie is bedoeld voor de campagne- en distributiekosten van een recente Europese niet-nationale film. De sales agent coördineert de campagne en minimaal 7 verschillende distributeurs moeten betrokken zijn in het project. Van die 7 distributeurs moeten er minstens 3 komen uit de landen met een hoge of medium productiecapaciteit (zijnde: Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, België, Polen en Nederland) en ten minste twee uit landen met een kleine/zeer kleine productiecapaciteit. Voor de definitie hiervan, zie paragraaf 6.2 van de richtlijnen. De distributeurs verplichten zich om de distributie van de film in hun land uit te voeren door middel van een intentieverklaring.

De ingediende film dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

• De film is fictie, animatie of een creatieve documentaire met een minimumlengte van 60 minuten.

Oorspronkelijke auteursrechten (first copyright) mogen niet vóór 2019 zijn verworven.

• Alternatieve content (opera, concerten, voorstellingen, etc.) alsook reclame, pornografisch, racistisch of extreem geweldddadig materiaal komen niet in aanmerking.

• De film moet een standaard identificatienummer hebben, zoals ISAN of EIDR.

• De film wordt uitgebracht tussen 1 maart 2020 en 1 september 2021 (eerste deadline) of tussen 1 september 2020 en 1 maart 2022 (tweede deadline).

• Het productiebudget van de film is maximaal 15 miljoen euro.

De actie bestaat uit:

• de coördinatie van de gevoerde campagne door de sales agent.

• de promotie en release van niet-nationale Europese films door de distributeurs

• de film moet afkomstig zijn uit een ander land dan dat van het distributiegebied. Een film wordt beschouwd als 'nationaal' in het land waarvan het grootste aandeel van inwoners hebben meegewerkt aan het maken van de film op basis van de tabel in de officiële richtlijnen. In het geval dat het aandeel van twee nationaliteiten even groot is, is de nationaliteit van de regisseur beslissend. De film is dan niet-nationaal in alle andere landen;

• De film moet met meerderheidsparticipatie geproduceerd zijn door (een) producent(en) gevestigd in landen die aan het subprogramma MEDIA deelnemen. Bovendien dient een aanzienlijk deel van cast en crew inwoner te zijn van deze landen. 'Aanzienlijk deel' betekent meer dan 50% van de in aanmerking komende punten op basis van de tabel (zie de richtlijnen);

• De begunstigde moet de actie binnen 24 maanden realiseren

Hoeveel kan ik aanvragen?

Het totale beschikbare budget voor deze oproep bedraagt 9,85 miljoen euro.

• Maximaal 25% van het totale budget zal worden toegewezen aan films met een budget dat meer dan 10 miljoen euro bedraagt.

• De steun is maximaal 50% van de totale subsideerbare kosten (coördinatiekosten en promotie- en releasekosten). De investering door derde partijen (distributeurs) moet worden opgevoerd als inkomstenpost van het budget.

• Van de P&A kosten die gemaakt worden door derde partijen (distributeurs), wordt maximaal 50% gesubsidieerd, rekening houdend met de volgende beperkingen:

- Max 150.000 euro voor FR, UK, ES, IT, DE

- Max 60.000 euro voor AT, BE, NL, PL

- Max 30.000 euro voor CZ, DK, FI, EL, HU, NO, PT, SU

- Max 10.000 voor alle andere territoria.

Vereisten

- De maximale steun die aan derde partijen (dat wil zeggen de distributeurs) wordt toegewezen moet worden vermeld in de subsidieovereenkomst.

- De steun aan derde partijen wordt beschouwd als een stimuleringsmaatregel voor distributeurs om de film te promoten en te releasen. De sales agent moet bevestigen dat de steun niet wordt gezien als inkomen voor de film of wordt gebruikt om recupereerbare distributiekosten te verminderen.

- De sales agent moet ervoor zorgen dat de taalversies - die verkregen zijn met MEDIA-steun in het kader van deze oproep - beschikbaar gemaakt worden voor alle mogelijks geïnteresseerde distributieplatformen (bioscoop, VoD, TV etc) en ter beschikking gesteld worden door de distributeurs als dit gevraagd wordt, onafhankelijk van het gebied waar zij hun diensten aanbieden.

- De film dient een ISAN- of EIDR-nummer te hebben, dat moet worden voorzien door de coördinator van de groep.

- Als een film wordt geselecteerd, wordt er gevraagd om bij de online- of bioscoopvertoning ervan de film te voorzien van het logo of de trailer van het MEDIA-programma.

Selectiecriteria

Ingediende en subsidieerbare projecten worden beoordeeld en geselecteerd op basis van de volgende selectiecriteria:

Relevantie en Europese meerwaarde (30 punten): kwaliteit van het partnerschap, promotie en coördinatie van de activiteiten voor pan-Europese release, partnerschappen voor verspreiding buiten de cinema (online platforms, festivals etc), samenwerking met producent.

Kwaliteit van de content en activiteiten (45 punten): potentieel van de film voor Europees publiek, nationale promotiestrategieën, kosteneffectiviteit van het project, gecoördineerde releases.

Verspreiding van de projectresultaten, impact en duurzaamheid (15 punten): plan voor andere markten, Europees of niet-Europees, outreach andere platformen, andere activiteiten die bijkomende inkomsten genereren, verspreiding van de resultaten van het programma

Coördinatie (10 punten): op welke manier verdeelt de sales agent de fondsen aan derde partijen (distributeurs).

 

Wijzigingen t.o.v. eerdere oproep


De hele subsidiemaatregel is bij de vorige oproep in 2018 grondig gewijzigd en vereenvoudigd. In plaats van vele (kleine) subsidies per film gaat de subsidie nu naar de sales agent van de film. Een deel van die subsidie gaat dan via een cascadesysteem naar de distributeurs voor de release in hun territoria.

• De sales agent is de begunstigde van de subsidie en de distributeurs zijn de derde partijen.

• De derde partijen (distributeurs) krijgen via de sales agent een subsidie van maximaal 150.000 euro (afhankelijk van het land) of maximaal 50% van de gemaakte P&A kosten.

• Er zijn twee deadlines: de eerste deadline voor films met een release1 maart 2020 en 1 september 2021 (18 maanden) en een tweede deadline voor films met een release tussen tussen 1 september 2020 en 1 maart 2022 (18 maanden).

De richtlijnen zijn onderverdeeld in:
Deel A 'Algemene informatie' en deel B 'Specifieke informatie'.

Tijdlijn

Deadlines voor indiening:
10 december 2019, 17.00 uur en 16 juni 2020, 17.00 uur

Evaluatieperiode:
december 2019 - april 2020 en juni 2020- oktober 2020

Aanvragers geïnformeerd over de uitslag:
juni 2020 en november 2020

Ondertekenen van de subsidieovereenkomst:
juli - september 2020 en november - december 2020

Startdatum van de actie:
Vanaf het tekenen van de overeenkomst

Duur van de activiteit:
24 maanden vanaf de start van de actie

Voordat u uw aanvraag indient

 

Eerst registreren

Bekijk de video

Om te kunnen deelnemen moeten alle betrokken organisaties zich registeren in de Europese databank. De registratieprocedure verloopt als volgt:

Registreer als natuurlijk persoon in de Europese Commissie Authentication Service (ECAS). Log na registratie in op de Participant Portal van de Europese Commissie met de ECAS-gegevens en registreer uw organisatie via de Unique Registration Facility (URF) voor het verkrijgen van de PI-Code (Persoonlijke Identificatie Code). Dit 9-cijferig referentienummer moet ingevoerd worden wanneer u het elektronische aanvraagformulier (eForm) activeert. Houd er rekening mee dat u het BTW-nummer en KvK-nummer van uw organisatie bij de hand heeft, voordat u met de registratie begint. Raadpleeg de gids van de Europese Commissie voor begeleiding van de registratie op de portal (Beneficiary Register).

Aanvraag indienen
Vervolgens kunt u het officiële elektronische aanvraagformulier (eForm) downloaden en invullen. Lees voor het invullen van het eForm ook de handleiding. Aanvragen kunnen ingediend worden in één van de officiële EU landstalen, met voorkeur in het Engels of Frans. De deadline voor de online aanvraag is om 17.00 uur 's middags. Wacht niet tot het laatste moment, na 17.00 worden geen aanvragen meer in behandeling genomen. Bij technische problemen met het invullen van de eForm kunt u contact opnemen met de helpdesk, via email: eacea-helpdesk@ec.europa.eu of telefonisch: +32 2 299 0705. Circa 16 weken na indiening wordt u door het Agentschap geïnformeerd of uw aanvraag geselecteerd is voor een subsidie.

 

Downloads

 

U kunt de volgende documenten downloaden (ook te vinden op de website van het Agentschap):

Oproep (Call) Officiële Richtlijnen (Guidelines) - Lees dit document goed. Hierin staan alle voorwaarden, criteria en procedures.

Gebruikersgids (eForm User Guide) - Hoe het eForm te downloaden, invullen en indienen.

Aanvraagformulier (eForm) - Na registratie en ontvangst PIC code kunt u deze hier downloaden.

Bijlagen (Annexes) - Declaration of Honour (Cordinator), Declaration of Honour (Distributor) & Financial Capacity Form - Dient u allemaal in te vullen en samen met het eForm in te sturen.

 

Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020-61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl