Distributie - Selectief

De film 'Girl' van Lukas Dhont ontving in 2018 MEDIA Distributiesteun

Oproepnummer 28-2018
Deadlines: 8 januari 2019 - 12.00 uur (voor films met release tussen 1 april 2019 en 1 oktober 2020) en 4 juni 2019 - 12.00 uur (voor films met release tussen 1 oktober 2020 en 1 april 2021)

Met deze subsidiemaatregel wil Europa de distributie van niet-nationale Europese films steunen via bioscoop en alle andere platforms, en daarbij ook alle internationale sales activiteiten, zoals ondertiteling, dubbing en audio-description van audiovisuele werken. De sales agent is de begunstigde en de distributeurs zijn de derde partij in deze subsidiemaatregel.

De verwachte resultaten zijn:

  • De ontwikkeling van pan-Europese distributiestratiegieën voor niet-nationale Europese films.
  • Grotere investering in promotie en distributie van niet-nationale Europese films.
  • Meer samenwerking tussen de productie- en distributiesector, zodat de competitieve positie van niet-nationale Europese films wordt verbeterd.

 

Wie komt in aanmerking?


De subsidie is bedoeld voor Europese sales agents:

• De sales agent treedt op als intermediair voor een producent en is gespecialiseerd in de commerciële exploitatie van een film. 

• Hij doet de marketing en verleent licenties aan distributeurs of andere kopers in het buitenland.

• De sales agent moet tijdens de afgelopen 3 jaar voor minstens 3 films verantwoordelijk zijn geweest voor de cinemarelease in minstens 5 landen.

• De sales agent moet via een internationale sales overeenkomst de rechten hebben kregen van de filmproducent om de film in minstens 15 deelnemende MEDIA-landen te verkopen.

• De sales agent is de begunstigde en de distributeurs zijn de derde partij in deze subsidiemaatregel. Zij krijgen via de sales agent maximaal 150.000 euro subsidie (afhankelijk van het land) met een maximum van 50% van de totale subsidieerbare P&A kosten.

 

Welke Projecten komen in aanmerking?


De subsidie dient voor de campagne- en distributiekosten van een recente Europese niet-nationale film. De sales agent coördineert de campagne en minimaal 7 verschillende distributeurs moeten betrokken zijn in het project. Van die 7 distributeurs moeten er minstens 3 komen uit de landen met een hoge of medium productiecapaciteit, zijnde: Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, België, Polen en Nederland.

De ingediende film dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

• De film is fictie, animatie of een creatieve documentaire met een minimumlengte van 60 minuten.

• Oorspronkelijke auteursrechten (first copyright) dienen op zijn vroegst in 2018 te zijn verworven.

• Alternatieve content (opera, concerten, voorstellingen, etc.) alsook reclame, pornografisch, racistisch of extreem geweldddadig materiaal komen niet in aanmerking.

• De film wordt uitgebracht tussen 1 april 2019 en 1 oktober 2020 (eerste deadline) of tussen 1 oktober 2020 en 1 april 2021 (tweede deadline).

• Het productiebudget van de film is maximaal 15 miljoen euro.


De actie bestaat uit:

• de coördinatie van de gevoerde campagne door de sales agent;

• de promotie en release van niet-nationale Europese films door de distributeurs;

• de film moet afkomstig zijn uit een ander land dan dat van het distributiegebied. Een film wordt beschouwd als 'nationaal' in het land waarvan het grootste aandeel van inwoners hebben meegewerkt aan het maken van de film op basis van de tabel in de officiële Richtlijnen. In het geval dat het aandeel van twee nationaliteiten even groot is, is de nationaliteit van de regisseur beslissend. De film is dan niet-nationaal in alle andere landen;

• De film moet met meerderheidsparticipatie geproduceerd zijn door (een) producent(en) gevestigd in landen die aan het subprogramma MEDIA deelnemen. Bovendien dient een aanzienlijk deel van cast en crew inwoner te zijn van deze landen. 'Aanzienlijk deel' betekent meer dan 50% van de in aanmerking komende punten op basis van de tabel (zie de officiële Richtlijnen);

• De duur van de actie bedraagt 18 maanden.

 

Hoeveel kan ik aanvragen?

Het totale beschikbare budget voor deze oproep voor 2019 bedraagt 9,85 miljoen euro. Maximaal 40% van dit totale budget zal worden toegewezen onder de eerste deadline.

• Maximaal 25% van het totale budget zal worden toegewezen aan films met een budget dat meer dan 10 miljoen euro bedraagt

• De steun is maximaal 50% van de totale subsideerbare kosten (coördinatiekosten en promotie- en releasekosten). De investering door derde partijen (distributeurs) moet worden ingegeven als inkomstenpost van het budget.

• Van de P&A kosten die gemaakt worden door derde partijen (distributeurs), wordt maximaal 50% gesubsidieerd, rekening houdend met de volgende beperkingen:

- Max 150.000 euro voor FR, UK, ES, IT, DE 

- Max 60.000 euro voor AT, BE, NL, PL

- Max 30.000 euro voor CZ, DK, FI, EL, HU, NO, PT, SU

- Max 10.000 voor alle andere territoria.

Vereisten

- De maximale steun die aan derde partijen d.w.z. de distributeurs) wordt toegewezen moet worden vermeld in de subsidieovereenkomst.

- De steun aan derde partijen wordt beschouwd als een stimuleringsmaatregel voor distributeurs om de film te promoten en te releasen. De sales agent moet bevestigen dat de steun niet wordt gezien als inkomen voor de film of wordt gebruikt om recupereerbare distributiekosten te verminderen.

- De sales agent moet ervoor zorgen dat de taalversies - die verkregen zijn met MEDIA steun in het kader van deze oproep - beschikbaar gemaakt worden voor alle mogelijks geïnteresseerde distributieplatformen (cinema, VOD, TV etc) en ter beschikking gesteld worden door de distributeurs als dit gevraagd wordt, onafhankelijk van het gebied waar zij hun diensten aanbieden.

- De film dient een ISAN- of EIDR-nummer te hebben, dat moet worden voorzien door de coördinator van de groep.

- Als een film wordt geselecteerd, wordt er gevraagd om bij de online- of bioscoopvertoning ervan de film te voorzien van het het logo of de trailer van het MEDIA-programma, voorzien door het Agentschap.

Selectiecriteria

Ingediende en subsidieerbare projecten worden beoordeeld en geselecteerd op basis van de volgende selectiecriteria:

• Relevantie en Europese meerwaarde (30 punten): kwaliteit van het partnerschap, promotie en coördinatie van de activiteiten voor pan-Europese release, partnerschappn voor verspreiding buiten de cinema (online platformen, festivals etc), samenwerking met productiemaatschappij.

• Kwaliteit van de content en activiteiten (45 punten): potentieel van de film voor Europees publiek , nationale promotiestrategieën, kosteneffectiviteit van het project, gecoördineerde releases

• Verspreiding van de projectresultaten, impact en duurzaamheid (15 punten): plan voor andere markten, Europees of niet-Europees, outreach andere platformen, andere activiteiten die bijkomende inkomsten genereren, verspreiding van de resultaten van het programma Coördinatie (10 punten): op welke manier verdeelt de sales agent de fondsen aan derde partijen.

 

Wijzigingen t.o.v. eerdere oproep


De hele subsidiemaatregel is grondig gewijzigd en vereenvoudigd. In plaats van vele (kleine) subsidies per film gaat de subsidie nu naar de sales agent van de film. Een deel van die subsidie gaat dan via een cascadesysteem naar de distributeurs voor de release in hun territoria.

• De sales agent is de begunstigde van de subsidie en de distributeurs zijn de derde partijen.

• De derde partijen (distributeurs) krijgen via de sales agent een subsidie van maximaal 150.000 euro (afhankelijk van het land) of maximum 50% van de gemaakte P&A kosten.

• Er zijn twee deadlines: de eerste deadline voor films met een release tussen 1 april 2019 tot 1 oktober 2020 (18 maanden) en een tweede deadline voor films met een release tussen 1 otkober 2020 en 1 april 2021 (18 maanden).

• De richtlijnen zijn onderverdeeld in:
Deel A 'Algemene informatie' en deel B 'Specifieke informatie'.

Voordat u uw aanvraag indient

 

Eerst registreren

Bekijk de video

Om te kunnen deelnemen moeten alle betrokken organisaties zich registeren in de Europese databank. De registratieprocedure verloopt als volgt:

Registreer jezelf als natuurlijk persoon in de Europese Commissie Authentication Service (ECAS). Na registratie kun je inloggen op de Participant Portal van de Europese Commissie met jouw ECAS-gegevens en kun je jouw organisatie registreren via de Unique Registration Facility (URF) voor het verkrijgen van de PI-Code (Persoonlijke Identificatie Code). Dit 9-cijferig referentienummer moet je invoeren wanneer je het elektronische aanvraagformulier (eForm) activeert. Houd er rekening mee dat je het BTW-nummer en ondernemingsnummer van je organisatie bij de hand hebt, voordat je met de registratie begint. Raadpleeg de gids van de Europese Commissie voor begeleiding van de registratie op de portal (Beneficiary Register).

 

Aanvraag indienen

Vervolgens kun je het officiële elektronische aanvraagformulier (eForm) downloaden en invullen. Lees voor het invullen van het eForm ook de handleiding. Aanvragen kunnen ingediend worden in een van de EU officiële landstalen, met voorkeur in het Engels of Frans. De deadline voor de online aanvraag is om 12u00 's middags. Wacht niet tot het laatste moment, na 12u00 worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen. Bij technische problemen met het invullen van de eForm, neem je best contact op met de helpdesk, via mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu of per telefoon +32 2 299 0705. Circa 16 weken na indiening wordt u door het Agentschap geïnformeerd of uw aanvraag geselecteerd is voor een subsidie.

 

Downloads

 

U kunt de volgende documenten downloaden zodra de oproep wordt gepubliceerd:

Oproep (Call) Officiële Richtlijnen (Guidelines) - Lees dit document goed. Hierin staan alle voorwaarden, criteria en procedures.

Gebruikersgids (eForm User Guide) - Hoe het eForm te downloaden, invullen en indienen.

Aanvraagformulier (eForm) - Na registratie en ontvangst PIC code kunt u deze hier downloaden.

Bijlagen (Annexes) - Declaration of Honour (Cordinator), Declaration of Honour (Distributor) & Financial Capacity Form - Dient u allemaal in te vullen en samen met het eForm in te sturen.

 

Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020-61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl

Andrea Posthuma
Creative Europe - MEDIA