|
Image
Afbeelding
Emma O'hare
Role
Advisor MEDIA - Creative Europe
Email
e.ohare [at] dutchculture.nl

Nieuws - Verdediging van persvrijheid en pluralisme

Image
Afbeelding

Nieuws - Verdediging van persvrijheid en pluralisme

Subsidieregeling voor pers- en mediaraden in Europa ter versterking van de positie van deze raden
Date(s)
Cross-sectoraal

Oproepnummer: CREA-CROSS-2022-MFP
Totale budget: € 4.100.000
Deadline: 20 september 2022, 17.00 uur (CET)

Deze regeling bestaat uit twee thema’s:
Thema 1: RADEN en NORMEN – Gericht op het versterken en ontwikkelen van pers- en mediaraden en de journalistieke beroepsnormen
•   Onderhoud en ontwikkeling van de databank
•   Uitwisseling van best practices
•   Versterking van de pan-EU-werkgroep
•   Ondersteuning van nieuwe mediaraden
•   Trainingen voor journalisten
•   Samenwerking met regelgevende instanties voor de media
•   Verder onderzoek naar journalistieke normen

Thema 2: Rapid response - Toezicht op schendingen van de pers- en mediavrijheid en verlenen van praktische hulp aan journalisten die worden bedreigd.
•   Opzetten en beheren van een Europees rapid response mechanisme ter ondersteuning van persvrijheid en de veiligheid van journalisten.
•   Juridische en praktische steun verlenen aan journalisten in nood.
•   Organiseren van voorlichtingsmissies naar plaatsen waar journalisten worden bedreigd.
•   Toezicht houden op de toestand van de persvrijheid in de EU lidstaten en de kandidaat lidstaten.
•   Organiseren van bewustwordingscampagnes op het gebied van persvrijheid en veiligheid van journalisten.
•   Zorgen voor communicatie- en voorlichtingsactiviteiten.
Per thema zal 1 project steun ontvangen.
Deze subsidieoproep staat op de EU Funding & Tenders Portal. Bekijk hier het Call Document (Engels).

Wat is het doel van de regeling?

Thema 1: Deze actie beoogt enerzijds de positie van pers- en mediaraden verder te versterken in een samenstelde mediaomgeving en anderzijds om bij te dragen aan de verdere de ontwikkeling van ethische normen. De resultaten bestaan uit de ontwikkeling en onderhoud van een databank over zelfreguleringsinstanties voor de media; uitwisseling van best practices; steun voor nieuwe mediaraden; training voor journalisten; samenwerking met regelgevende instanties voor de media; hulp bij de ontwikkeling van journalistieke normen, onder meer via de pan-EU-werkgroep.

Thema 2: Deze actie zal naar verwachting praktische hulp bieden aan de bescherming van journalisten die worden bedreigd, inclusief concrete instrumenten zoals advies en juridische ondersteuning, alsmede het bieden van onderdak en logistieke bijstand, zodat de beoogde journalisten hun beroepsactiviteiten voort kunnen zetten. Dit kan financiële steun omvatten wanneer nodig. Het project zal ook bezoeken aan getroffen landen organiseren.

Welke activiteiten komen in aanmerking?

Het project moet bestaan uit de volgende activiteiten:
Thema 1 - Pers- en mediaraden en beroepsnormen
•   Verzameling en verwerking van gegevens;
•   activiteiten ter verbetering van netwerken, uitwisseling van best practices;
•   Conferenties, seminars;
•   Trainingen;
•   Activiteiten gericht op bewustwording en voorlichting;
•   studies, analyses en mapping;
•   Financiële steun aan derden*.

Thema 2 - Toezicht op schendingen van de pers- en mediavrijheid en verlening van praktische hulp
•   Samenwerkingsprojecten;
•   Conferenties, seminars;
•   Trainingen;
•   Activiteiten gericht op bewustwording en voorlichting;
•   Oprichten en verbeteren van netwerken, uitwisselingen van best practices;
•   Ontwikkelen en verbeteren van digitale instrumenten;
•   Studies, analyses en mapping;
•   Juridische en praktische ondersteuning van journalisten;
•   Belangenbehartiging;
•   Financiële steun aan derden*.
*Financiële steun aan derden is toegestaan voor subsidies en prijzen onder de volgende
voorwaarden:
•   de aanvraag bevat een volledige lijst van de soorten activiteiten waarvoor een derde partij financiële steun kan ontvangen uit de volgende vaste lijst:
o Rechtstreekse steun aan journalisten die worden bedreigd (beveiliging of juridische
kosten);
o Ad-hocsteun aan ngo's die actief zijn op het gebied van mediavrijheid en veiligheid van de journalistiek.
•   de aanvraag omschrijft de personen of categorieën personen die financiële steun kunnen ontvangen uit de volgende categorieën:
o Journalisten en mediaprofessionals (natuurlijke personen);
o NGO's.
•   de aanvraag bevat de criteria voor het toekennen van financiële steun
•   de aanvraag bevat het maximumbedrag dat aan elke derde partij kan worden toegekend en aan welke criteria deze partij moet voldoen
In uw projectaanvraag moet duidelijk worden aangegeven waarom financiële steun aan derden nodig is, hoe deze zal worden beheerd en een lijst bevatten van de verschillende soorten activiteiten waarvoor een derde partij financiële steun kan ontvangen. Het voorstel moet ook duidelijk de te behalen resultaten beschrijven.

Wat is het doel van de regeling?

Thema 1: Deze actie beoogt enerzijds de positie van pers- en mediaraden verder te versterken in een samenstelde mediaomgeving en anderzijds om bij te dragen aan de verdere de ontwikkeling van ethische normen. De resultaten bestaan uit de ontwikkeling en onderhoud van een databank over zelfreguleringsinstanties voor de media; uitwisseling van best practices; steun voor nieuwe mediaraden; training voor journalisten; samenwerking met regelgevende instanties voor de media; hulp bij de ontwikkeling van journalistieke normen, onder meer via de pan-EU-werkgroep.

Thema 2: Deze actie zal naar verwachting praktische hulp bieden aan de bescherming van journalisten die worden bedreigd, inclusief concrete instrumenten zoals advies en juridische ondersteuning, alsmede het bieden van onderdak en logistieke bijstand, zodat de beoogde journalisten hun beroepsactiviteiten voort kunnen zetten. Dit kan financiële steun omvatten wanneer nodig. Het project zal ook bezoeken aan getroffen landen organiseren.

Aan welke vereisten moet mijn project voldoen?

De voorstellen moeten worden ingediend door een consortium van ten minste twee aanvragers die beide voldoen aan de volgende voorwaarden:
•   minimaal 2 onafhankelijke entiteiten uit 2 verschillende in aanmerking komende landen*
•   De voorstellen kunnen worden ingediend door een van de volgende aanvragers of combinaties van: non-profitorganisaties (particulier of openbaar); internationale organisaties; universiteiten; onderwijsinstellingen; onderzoekscentra.

*Landen die deelnemen aan het Creative Europe programma. Kijk hier voor een volledig overzicht van deelnemende landen.

Looptijd: Projecten mogen normaliter niet langer duren dan 24 maanden (verlengingen zijn mogelijk mits gemotiveerd via een amendement)

Aan welke vereisten moet mijn project voldoen?

Ingediende projecten worden beoordeeld door externe experts en geselecteerd op basis van de volgende criteria, waarbij in totaal 100 punten kunnen worden toegekend. De kwaliteitsdrempel is 70 van de 100 punten.
•   Relevantie (30 punten): De relevantie van het project en de bijdrage van de verwachte resultaten aan de doelstellingen van de oproep, met inbegrip van de geografische dekking (dekking van zoveel mogelijk lidstaten).
•   Kwaliteit van de inhoud en de activiteiten (30 punten): De doeltreffendheid en motivering van de voorgestelde methodologie en organisatie (met inbegrip van het tijdschema en de monitoring).
•   Projectbeheer (20 punten): De kosteneffectiviteit van de voorgestelde actie, met name de relevantie en kwaliteit van de uitvoeringsmiddelen en van de ingezette middelen in verhouding tot de beoogde doelstellingen.
•   Verspreiding (20 punten): Het effect en de verspreiding van de verwachte resultaten.

Hoeveel geld kan ik aanvragen?

Beschikbaar budget: 4.1 miljoen euro waarvan 1 miljoen gereserveerd is voor thema 1 en 3.1 miljoen voor thema 2. Per thema zal steun worden verleend aan 1 project.

 

Wat is de tijdlijn?

Deadline van indiening

 20 september 17:00, Brusselse tijd

Evaluatieperiode

 Oktober – november 2022

Aanvragers geïnformeerd over uitslag

 December 2022

Tekenen van contract

 Februari 2023

Startdatum actie

Na het ondertekenen van het contract

Duur van activiteit

24 maanden

Hoe kan ik een aanvraag doen?

Klik hier voor de gehele call op de Funding & Tending portal van de Europese Commissie. Klik hier voor algemene informatie over het doen van een aanvraag bij Creative Europe
Beschikbaar budget: 4.1 miljoen euro waarvan 1 miljoen gereserveerd is voor thema 1 en 3.1 miljoen voor thema 2. Per thema zal steun worden verleend aan 1 project.