|
Image
Afbeelding
Emma O'hare
Role
Advisor MEDIA - Creative Europe
Email
e.ohare [at] dutchculture.nl

Creative Innovation Lab

Image
Afbeelding

Creative Innovation Lab

Subsidieregeling voor innovatieve digitale oplossingen
Date(s)
Cross-sectoraal

Oproepnummer: CREA-CROSS-2022-INNOVLAB
Totale budget: € 13.640.000,-

Het Creative Innovation Lab ondersteunt de ontwikkeling van innovatieve digitale oplossingen (bijv. tools, modellen en methoden) die toegepast kunnen worden in zowel de audiovisuele sector als de creatieve en/of culturele sector.

Het gaat om cross-sectorale initiatieven van een consortium van minimaal drie projectpartners uit deze sectoren, die uit minstens twee verschillende Creative Europe-landen komen. Een belangrijke voorwaarde is dat de oplossingen reproduceerbaar zijn en een potentieel voor marktpenetratie hebben.

Het Creative Innovation Lab heeft tot doel het concurrentievermogen te verbeteren van de Europese audiovisuele, culturele en creatieve sectoren. Een toename van de zichtbaarheid, beschikbaarheid, verspreiding en diversiteit van Europese content en het vergroten van het publieksbereik, zijn tevens belangrijke doelstellingen.

Net als in 2022 staan er twee thema’s centraal: verduurzaming (innovatieve oplossingen gericht op een circulaire economie) en educatie (innovatieve tools die maatschappelijke problemen zoals desinformatie tegengaan).

Wat is er veranderd?

Ten opzichte van de oproep van 2021 zijn er een aantal wijzigingen:
•   Het budget voor de oproep van 2022 is verhoogd van 6 naar meer dan 13 miljoen euro.
•   De focus op verduurzaming en op innovatieve samenwerking is aangescherpt.
•   Het beoordelingscriterium ‘Relevantie’ is qua puntindeling aangepast.

Wat zijn de verwachte resultaten?

•   Groei van het concurrentievermogen van de Europese audiovisuele en culturele en creatieve sectoren door cross-sectorale samenwerking
•   Verduurzaming van de Europese audiovisuele en andere culturele en creatieve sectoren door cross-sectorale samenwerking.
•   Betere kennisoverdracht binnen de verschillende sectoren van de creatieve industrie.
•   Meer zichtbaarheid, beschikbaarheid en diversiteit van Europese digitale content.
•   Een potentieel groter publieksbereik voor Europese digitale content.
•   Beter functionerende bedrijfsmodellen en een betere manier van dataverzameling en -analyse.

Welke activiteiten komen in aanmerking?

Activiteiten die in aanmerking komen voor ondersteuning zijn gericht op:
•   het beheer van rechten en verdienmodellen met inbegrip van transparantie en eerlijke vergoeding
•   dataverzameling en -analyse waarbij voorspellingen gebruikt kunnen worden voor publieksontwikkeling en het creëren van content.
•   vergroening van de waardeketen met inbegrip van activiteiten die een bijdrage leveren aan het Europese Bauhaus-project.
•   de ontwikkeling van innovatieve educatieve instrumenten waarbij gebruik wordt gemaakt van de creatieve sectoren om maatschappelijke problemen zoals nepnieuws aan te pakken.

Aan welke vereisten moet mijn project voldoen?

Het project is gericht op het ontwerpen, ontwikkelen en testen van innovatieve oplossingen (instrumenten, modellen of methodologieën). Deze oplossingen kunnen toegepast kunnen worden in zowel de audiovisuele sector als in de creatieve en/of culturele sector. Een belangrijke voorwaarde is dat de oplossingen gemakkelijk reproduceerbaar zijn en een potentieel voor marktpenetratie hebben.

De oplossingen zijn gericht op:
•   het beheer van rechten en verdienmodellen met inbegrip van transparantie en eerlijke vergoeding
•   gegevensverzameling en -analyse waarbij voorspellingen gebruikt kunnen worden voor publieksontwikkeling en het creëren van content.
•   vergroening van de waardeketen met inbegrip van activiteiten die een bijdrage leveren aan het Europese Bauhaus-project.
•   de ontwikkeling van innovatieve educatieve instrumenten waarbij gebruik wordt gemaakt van de creatieve sectoren om maatschappelijke problemen zoals nepnieuws aan te pakken.

Een aanvraag wordt ingediend door een consortium van minimaal 3 projectpartners (bestaande uit een coördinator en minstens 2 samenwerkingspartners). Het consortium moet aan de volgende vereisten voldoen:
-   de deelnemende organisaties zijn rechtspersonen (privaat- of publiekrechtelijk) zoals culturele, creatieve en audiovisuele organisaties, technologiebedrijven, start-ups, etc.
-   de deelnemende organisaties komen uit tenminste 2 verschillende aan Creative Europe deelnemende landen.
-   de deelnemende organisaties beschikken gezamenlijk over uiteenlopende, elkaar aanvullende expertises uit verschillende sectoren (cultureel, creatief, audiovisueel).
-   de deelnemende organisaties beschikken aantoonbaar over stabiele en voldoende middelen om het project met succes uit te voeren.

Hoe wordt mijn project beoordeeld?

Projecten worden beoordeeld door externe experts op basis van onderstaande criteria. Hierbij kunnen in totaal 100 punten worden toegekend. De kwaliteitsdrempel is 70 van de 100 punten. Dit is het minimum om in aanmerking te komen voor subsidie.

1. Relevantie (40 punten)
•   Relevantie van het project (20 punten)
-   Mate waarin het project inspeelt op nieuwe marktbehoeftes en hiervoor oplossingen vindt die toepasbaar zijn in de Europese audiovisuele en culturele en/of creatieve sectoren.
-   Mate waarin het project bijdraagt aan de versterking van het concurrentievermogen en van de verduurzaming van de Europese audiovisuele en culturele en/of creatieve sectoren.
-   Mate waarin het project bijdraagt aan de verbetering van de circulatie, zichtbaarheid, beschikbaarheid, diversiteit en publieksontwikkeling van Europese content.
-   Mate waarin het project bijdraagt aan transdisciplinaire innovatie voor duurzaamheid, inclusie en welzijn binnen de Europese audiovisuele en culturele en/of creatieve sectoren, inclusief activiteiten die een bijdrage leveren aan het New European Bauhaus.

•   De Europese dimensie van het project (15 punten)
Met betrekking tot:
-   de herkomst van de content
-   de mate van grens- en taaloverstijgende samenwerking
-   het potentieel voor Europese uitbreiding van het project

•   De mate waarin het project strategieën presenteert om diversiteit, inclusie, representatie en genderbalans te waarborgen binnen het projectmanagement of bij de uitvoering van het project zelf (5 punten)

2. Kwaliteit (30 punten)
•   De mate waarin de methodologische en strategische keuzes in lijn zijn met de projectdoelstellingen (15 punten), met betrekking tot:
-   marktanalyses
-   de aard en planning van de uit te voeren activiteiten
-   doelgroepen, doelsegmenten, doelgebieden
-   de samenwerking met de verschillende sectoren
-   uit te voeren strategieën (van het ontwikkelingsproces en marketingstrategie)
-   de gebruikte instrumenten.

•   De samenhang van het bedrijfsmodel o.a. (15 punten)
-   de structuur van de cofinanciering
-   de haalbaarheid van het project
-   en de kostenefficiëntie van het project

3. Projectmanagement (10 punten)
•   De samenhang van het team en de mate waarin de teamleden elkaar aanvullen. Hierbij wordt gekeken naar taakverdeling, besluitvorming en kennisuitwisseling. (5 punten).
•   De toegevoegde waarde van de samenwerking binnen het consortium (5 punten)

4. Reikwijdte (20 punten)
•   De voorgestelde methode voor het verzamelen, analyseren en verspreiden van data om zo de resultaten te kunnen delen, de transparantie van het project te kunnen garanderen en voorstellen te kunnen doen om de kennis te delen. (10 punten)
•   De mate waarin het project innovatieve samenwerking bevordert, het concurrentievermogen en/of het verduurzamingsproces van de Europese audiovisuele en andere culturele/creatieve sectoren verbetert, en de mater waarin het project bijdraagt aan de verspreiding, zichtbaarheid, beschikbaarheid, diversiteit en/of publieksbereik van Europese digitale content (10 punten) 

Hoeveel geld kan ik aanvragen?

In totaal is er een bedrag van € 13.640.000,- beschikbaar. Subsidie wordt toegekend voor de duur van maximaal twee jaar (met mogelijkheid tot verlenging) en wordt berekend met een co-financieringstarief van 60%. Er is geen maximumsubsidie per project.

Welke data moet ik in de gaten houden?
  • 1 april 2022 | Publicatie van de subsidieoproep
  • 21 april 2022 | Online Webinar Creative Innovation Lab
  • 7 september 2022 (17.00 CET) | Deadline voor indiening
  • sept-dec 2022 | Beoordelingsperiode
  • januari 2023 | Bekendmaking uitslag
  • maart 2023 | Ondertekening subsidieovereenkomst
Waar vind ik meer informatie en kan ik terecht met vragen?

De informatie op deze webpagina is een samenvattende vertaling van de Engelstalige subsidieoproep op de EU Funding & Tender portal. In het originele Call Document vind je alle details met betrekking tot doelstellingen, subsidiabele projectactiviteiten, verwachte resultaten, beoordelingscriteria, budget en aanvraagprocedure.

Voor technische vragen met betrekking tot de online aanvraagprocedure, kun je het best de Engelstalige online handleiding (Online Manual) met FAQ's, raadplegen.

Op 21 april 2022 (11:00 uur) organiseert het Uitvoerend Agentschap van Creative Europe in Brussel (EACEA) een Online Webinar Creative Innovation Lab.

Om te weten welke projecten bij eerdere subsidieoproepen subsidie hebben ontvangen, ga je naar de Creative Europe Project Results website. Een overzicht van Nederlandse organisaties die in 2021 subsidie via het Creative Innovation Lab hebben ontvangen, wordt binnenkort op deze website gepubliceerd.

Uiteraard kun je met vragen altijd terecht bij onze adviseurs. Voor deze subsidieoproep kun je contact opnemen met Emma O’Hare.