|
Image
Image
Albert Meijer
Role
Advisor Culture - Creative Europe
Email
a.meijer [at] dutchculture.nl

European Cooperation Projects 2023

Image
Image

European Cooperation Projects 2023

Subsidieregeling voor Europese samenwerkingsprojecten
Date(s)
Cultuur

Oproepnummers:
CREA-CULT-2023-COOP-1 (kleinschalig)
CREA-CULT-2023-COOP-2 (middelgroot)
CREA-CULT-2023-COOP-3 (grootschalig)
Totale budget: 60.076.809 euro
Deadline: 23 februari 9 maart 2023, 17.00 uur (CET)

Deze actie ondersteunt projecten waarbij een groep van organisaties uit de culturele en creatieve Sector een samenwerkingsverband aangaat om een breed spectrum aan activiteiten en initiatieven te ontplooien. De actie is onderdeel van het subprogramma Cultuur en onderschrijft daarmee de zogenaamde cross-cutting issues (inclusie, ecologische impact en gendergelijkheid) van het Creative Europe programma. Europese samenwerkingsprojecten zouden ook bij kunnen dragen aan de implementatie van nieuwe EU beleidsinitiatieven zoals het New European Bauhaus en het Europese Jaar van de Jeugd.

Het programma wil daarnaast projectaanvragers stimuleren om rekening te houden met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de Oekraïense bevolking en de lokale culturele en creatieve sector.

Er wordt steun gegeven aan samenwerkingsprojecten met de volgende doelen:

Doel 1 - Transnationale creatie en circulatie: het versterken van de transnationale creatie en circulatie van Europese werken en artiesten.

Doel 2 - Innovatie: het vergroten van de capaciteit van Europese culturele en creatieve sectoren op gebied van talentontwikkeling, innovatie en het genereren van banen en groei.

Aanvragers selecteren (in deel C van het aanmeldingsformulier) één van deze twee doelen die het meest wordt aangesproken in het voorgestelde project. Dit gebeurt ook bij projecten die relevant zouden kunnen zijn voor beide doelen. In hoeverre een project bijdraagt aan het doel wordt geëvalueerd onder het criterium ‘Relevantie’.

Daarnaast zijn de volgende prioriteiten geformuleerd, waarvan aanvragers minstens één (en niet meer dan twee) prioriteiten uitkiezen:

1. Publiek: het vergroten van toegankelijkheid en cultuurparticipatie en het betrekken en ontwikkelen van publiek, zowel fysiek als digitaal;
2. Sociale inclusie: het bevorderen van maatschappelijke weerbaarheid en het vergroten van sociale inclusie in cultuur en door middel van cultuur, in het bijzonder van en voor mensen met een handicap, minderheden en sociaal gemarginaliseerde groepen. Ook de bevordering van een interculturele dialogen valt hieronder;
3. Duurzaamheid: het bijdragen aan de European Green Deal en/of de New European Bauhaus, door het aanmoedigen van Europese culturele en creatieve sectoren om milieuvriendelijke werkwijzen te co-creëren, in gebruik te nemen en verder te verspreiden. Ook het creëren van bewustzijn van duurzame ontwikkelingen door culturele activiteiten;
4. Digitaal: het helpen van de Europese culturele en creatieve sectoren om hun digitale transitie aan te gaan of om deze te versnellen, ook in reactie op de COVID-19 crisis;
5. Internationale dimensie: het opbouwen van capaciteit binnen de Europese culturele en creatieve sectoren, inclusief grass-roots en micro-organisaties, om actief te worden op internationale schaal – in Europa, en daarbuiten;

Voor de sectoren literatuur, muziek, architectuur, cultureel erfgoed, cultureel toerisme en mode & design geldt dat aanvragers uit deze vijf bovenstaande prioriteiten kunnen kiezen, en/of een sector-specifieke prioriteit kiezen (dit geldt niet voor de andere sectoren). 20% van het gehele budget van deze oproep wordt voorzien voor de sectorspecifieke prioriteiten die gelden voor deze zes sectoren.

6. Sector-specifieke prioriteiten: Voor 2023 zijn deze prioriteiten tot stand gekomen in dialoog met politiek en stakeholders. Het gaat hierbij om het ondersteunen van capaciteit-opbouwende activiteiten en trainingen (hierbij behoren ook activiteiten die gaan over mentorschap, peer learning en netwerken). Het doel van deze prioriteit is om talentontwikkeling te ondersteunen, het stimuleren van ondernemerschap en het vergroten van professionele vaardigheden van kunstenaars en cultuurprofessionals. Verder wordt van de culturele en creatieve sectoren verwacht dat zich kunnen aanpassen aan nieuwe creatieve processen, business models en marktontwikkelingen, alsmede de digitale en groene transitie.
De focus van deze sectorspecifieke prioriteiten wordt gelegd op kennisvergaring en capaciteitsopbouw met betrekking tot:

  • ondernemerschap en professionele ontwikkeling (zoals marketing, publieksopbouw, promotie, distributie, monetisation, zelf-ondernemerschap, onderhandelingen in contract en vergoeding etc.)
  • digitalisering ( 3D, big data, AI technologie, blockchain, Metaverse, NFT etc.)
  • de vergroening van de waardeketen en business modellen

Let op: projecten uit creatieve en culturele sectoren die niet op behoren tot de sectoren literatuur, muziek, architectuur, cultureel erfgoed, cultureel toerisme en mode en design, kunnen enkel kiezen uit de eerste vijf genoemde prioriteiten (en hieruit maximaal twee prioriteiten selecteren).

In Deel C van het aanmeldingsformulier identificeren aanvragers de prioriteit(en) en culturele sector(en) waar het project zicht op richt.
In sectie 1.1. van de Technische Beschrijving: Deel B moeten aanvragers omschrijven hoe het project bijdraagt aan de gekozen prioriteit(en). Deze bijdrage wordt beoordeeld onder het criterium Relevantie.

Cross-cutting issues

Aanvragen dienen in het ontwerp en implementatie van het project ook rekening te houden met de cross-cutting issues van de Europese Commissie: inclusie, diversiteit en gendergelijkheid; en milieu en het gevecht tegen klimaatverandering.

Aanvragers worden uitgenodigd om strategieën op te stellen ten behoeve van de implementatie en management van de activiteiten en de artistieke aspecten in relatie tot de cross-cutting issues.
1.   Wat betreft inclusie, diversiteit en gendergelijkheid worden aanvragers aangemoedigd om:
- activiteiten op te nemen in het project die toegang en participatie stimuleren voor mensen met verschillende geografische en sociaaleconomische achtergronden.
- Houd hiernaast rekening met gendergelijkheid, een genderperspectief en het mainstreamen van non-discriminatie in de methodologie van het project.
- Projecten worden ook aangemoedigd om artiesten met beperkingen mee te nemen in zowel het creatieve proces als actieve participatie binnen het project.
2.   Wat betreft de vergroening van Creative Europe ( het milieu en de strijd tegen klimaatverandering) worden aanvragers uitgenodigd om in de projectaanvragen concrete voorstellen te doen van activiteiten met een kleiner impact op het klimaat en het milieu. Voorbeelden hiervan zijn o.a.
- het verminderen van reizen en duurzaam reizen
- verminderd gebruik van energie en gebruik van duurzame energie
- waste management
- het delen en versterken van green skills en duurzame innovatie
- het ontwikkelen van duurzaamheidsstrategieën.

Een strategie voor het adresseren van deze issues in het project moet worden omschreven in het aanmeldingsformulier. In hoeverre deze onderwerpen worden in het project worden meegenomen, staat in de call onder het criterium ‘Relevantie’.

 

Wat zijn de verwachte resultaten?

Van deze actie wordt verwacht dat samenwerking tussen organisaties in het culturele veld versterkt wordt, dat de Europese dimensie van creatie en circulatie van Europese artistieke content vergroot wordt, en dat de ontwikkeling, verspreiding en toepassing van en het experimenteren met nieuwe en innovatieve werkwijzen worden aangemoedigd. De verwachting is dat er rond de 130 projecten worden gesteund binnen deze oproep.  

Aan welke vereisten moet mijn project voldoen?

Aanvragers moeten als rechtspersoon opgericht en officieel geregistreerd zijn in een land dat deelneemt aan het Creative Europe programma. Natuurlijke personen zijn komen niet in aanmerking, met uitzondering van zelfstandigen (bijvoorbeeld eenmanszaken, waarbij het bedrijf geen rechtspersoonlijkheid heeft behalve die van de natuurlijke persoon). De hoofdaanvrager (coördinator) moet ten minste twee jaar wettelijk ingeschreven zijn op de datum van de deadline voor indiening van de aanvraag.

De samenwerkingsprojecten staan open voor alle culturele en creatieve sectoren, maar omdat het een actie binnen het subprogramma Cultuur betreft, zijn projecten waarbij alleen organisaties uit de audiovisuele sector, of projecten met een puur audiovisuele inhoud uitgesloten van deelname.

Aanvragen moeten ingestuurd worden door een consortium dat voldoet aan de volgende voorwaarden:

Categorie 1: kleinschalige samenwerkingsprojecten: minimaal 3 entiteiten uit 3 verschillende deelnemende landen
Categorie 2: middelgrote samenwerkingsprojecten: minimaal 5 entiteiten uit 5 verschillende deelnemende landen
Categorie 3: grootschalige samenwerkingsprojecten: minimaal 10 entiteiten uit 10 verschillende deelnemende landen

Wat zijn de toekenningscriteria?

Relevantie (max. 30 punten)
Kwaliteit van inhoud en activiteiten (max. 30 punten)
Project management (max. 20 punten)
Verspreiding (max. 20 punten)

Om geselecteerd te worden voor financiering, moet een project een totaal van tenminste 70 van de 100 punten krijgen in de beoordeling, en minstens 50% van de maximale score van elk criterium.

Hoeveel geld kan ik aanvragen?

Om in aanmerking te komen voor de maximale EU cofinanciering moet de aanvraag voldoen aan de volgende eisen:

Categorie 1: kleinschalige samenwerkingsprojecten: €200.000, dat overeenkomt met 80% van de totale subsidiabele kosten voor projecten met deelname van minimaal 3 entiteiten uit 3 verschillende deelnemende landen en met een maximale duur van 48 maanden.

Categorie 2: middelgrote samenwerkingsprojecten: €1.000.000, dat overeenkomt met 70% van de totale subsidiabele kosten voor projecten met deelname van minimaal 5 entiteiten uit 5 verschillende deelnemende landen en met een maximale duur van 48 maanden.

Categorie 3: grootschalige samenwerkingsprojecten: €2.000.000, dat overeenkomt met 60% van de totale subsidiabele kosten voor projecten met deelname van minimaal 10 entiteiten uit 10 verschillende deelnemende landen en met een maximale duur van 48 maanden.

Het budget van de oproep – waarbij tenminste 10% geoormerkt is voor projecten die voldoen aan de sectorspecifieke prioriteiten – wordt indicatief verdeeld als volgt:

35% voor categorie 1 – budget EUR 21 026 883
35% voor categorie 2 – budget EUR 21 026 883
30% voor categorie 3 – budget EUR 18 023 043

Wat is de tijdlijn?

 

Publicatie van de oproep: 17 november 2022
Deadline voor indiening: 23 februari 2023 17.00 (CET)
Evaluatieperiode: maart-juli 2023
Bekendmaking uitslag: juli 2023
Ondertekenen grant agreement: augustus-oktober 2023

Hoe kan ik een aanvraag doen?


Ga voor alle documenten van de oproep voor Europese Samenwerkingsprojecten naar de Funding & Tending portal van de Europese Commissie:

Kleinschalige samenwerkingsprojecten
Middelgrote samenwerkingsprojecten
Grootschalige samenwerkingsprojecten


Klik hier voor algemene informatie over het doen van een aanvraag bij Creative Europe.


Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/Cultuur via 020-61 64 225 of via culture@creativeeuropedesk.nl