|
Image
Image
Andrea Posthuma
Role
Advisor MEDIA - Creative Europe
Email
a.posthuma [at] creativeeuropedesk.nl

|
Image
Image
Jordi Wijnalda
Role
Advisor MEDIA - Creative Europe
Email
j.wijnalda [at] creativeeuropedesk.nl

European Co-Development 2023

Image
Image
European Co-Development 2023

European Co-Development 2023

Subsidieregeling voor projecten die de samenwerking tussen Europese producenten bevordert
Date(s)
MEDIA

Deze subsidie biedt steun aan onafhankelijke Europese productiebedrijven die audiovisuele werken (zoals speelfilms, korte films, series, documentaires, verhalende VR) ontwikkelen.

Deze maatregel heeft als doel de samenwerking te ondersteunen tussen Europese productiemaatschappijen die projecten ontwikkelen met een groot internationaal publiekspotentieel.  

Oproepnummer: CREA-MEDIA-2023-CODEV
Totale budget: € 6.500.000
Deadline: 26 april 2023, 17.00 uur (Brusselse tijd)
De volledige Engelstalige subsidieoproep staat op de EU Funding & Tenders Portal.
Bekijk hier het Call Document.

Let op: Deze regeling is vanaf 8 december 2022 open voor aanvragen

INFOSESSIE
Het Uitvoerend Agentschap van Creative Europe in Brussel (EACEA) heeft op 28 februari 2023 een webinar over deze subsidieoproep gehouden. Het is raadzaam de presentatie door te lopen indien je aanvraag wil indienen. Deze kan je hier downloaden. De sessie kan je hier terugkijken.

Wat zijn de verwachte resultaten?


• Meer samenwerking in de ontwikkelingsfase tussen Europese productiebedrijven uit verschillende landen en van verschillende markten, wat een groter aantal coproducties teweegbrengt.
• Betere kwaliteit, haalbaarheid, grensoverschrijdend potentieel en marktwaarde van de geselecteerde projecten.
• Sterkere positie op de Europese en internationale markten voor bedrijven die in het kader van Europese co-ontwikkeling regeling zijn geselecteerd.

Wie kunnen er aanvragen

 

De voorstellen worden ingediend door een consortium van ten minste twee aanvragers), die gezeteld zijn in ten minste twee verschillende landen die zijn aangesloten bij het MEDIA programma.

Projectleider en partner(s):

 • Moeten onafhankelijke Europese audiovisuele productiemaatschappijen zijn
 • Mogen geen gelieerde entiteiten zijn
 • Moeten een gezamenlijke ontwikkelingsovereenkomst hebben ondertekend waarin de taakverdeling en de samenwerking op creatief gebied zijn vastgelegd.  
 • Een van de partners moet de meerderheid van de rechten bezitten - 50/50 verdeling is toegestaan.

De projectleider is een onafhankelijke Europese audiovisuele productiebedrijf die kan aantonen dat:

 • zij recentelijk (sinds 2016) ervaring hebben opgedaan met de productie van 1 internationaal gedistribueerde werk (van minimaal 24 minuten, met uitzondering van VR).
 • OF de projectleider heeft een persoonlijk onscreen producer credit van de Chief Executive of een van de aandeelhouders.
 • Het project daadwerkelijk commercieel is uitgebracht in bioscopen, uitgezonden op televisie of beschikbaar gesteld op digitale platforms in ten minste drie andere landen dan het land van de aanvrager vóór de deadline.
 • In het geval van lineaire uitzending zijn drie verschillende omroeporganisaties vereist.
Aan welke vereisten moet mijn project voldoen?

De maatregel steunt de ontwikkeling van één project voor commerciële exploitatie, bestemd voor een bioscooprelease, televisie-uitzending of commerciële exploitatie op digitale platforms of een multiplatformomgeving in de volgende categorieën: animatie, creatieve documentaire of fictie.  

Alleen de co-development-activiteiten voor de volgende werken komen in aanmerking:  

 • Fictie, animatie en creatieve documentaires met een minimale lengte van 60 minuten, die in de eerste plaats bedoeld zijn voor een bioscooprelease;  
 • Fictieprojecten (serie of one off) met een totale duur van ten minste 90 minuten, animatiefilms (serie of one off) met een totale duur van tenminste 24 minuten en creatieve documentaires (serie of one off) met een totale duur van ten minste 50 minuten, die in de eerste plaats zijn bestemd voor exploitatie op televisie of op een digitaal platform;  
 • Interactieve, niet-lineaire fictie-, animatie- of creatieve documentaireprojecten (bv. verhalende virtuele-realiteitsprojecten) met een willekeurige duur.  

De eerste dag van principal photography wordt ten minste 10 maanden na de dag van de deadline voor indiening gepland. Men mag dus niet eerder dan 10 maanden na de deadline in productie gaan.

De volgende formats en genres komen onder andere niet in aanmerking: live-uitzendingen, muziekvideo’s, non-narratieve artistieke werken (inclusief maar niet beperkt tot kunst- en experimentele video), commerciële werken (inclusief maar niet beperkt tot advertenties'/commercials), reality-series en talkshows.

Projectleider dient over het juiste trackrecord te beschikken.

Wat zijn de toekenningscriteria?


Ingediende projecten worden beoordeeld door externe experts en geselecteerd op basis van de volgende criteria, waarbij in totaal 100 punten kunnen worden toegekend. De kwaliteitsdrempel is 70 van de 100 punten.

1. Relevantie (40 punten)
• Toegevoegde waarde van de gezamenlijke ontwikkelingsbenadering, met name wat betreft de aard van het project en de complementariteit van de achtergrond en ervaring van de partners (10 punten)

• Mate van samenwerking tussen de productiemaatschappijen op het gebied van de gezamenlijke ontwikkeling van creatieve aspecten en story telling (10 punten)  

• Europese dimensie van de samenwerking, met name wat betreft de samenwerking tussen landen met een verschillende marktomvang, en met een partner uit groep A of groep B van de LCC (Low Capacity Countries), alsook de taalkundige en geografische verscheidenheid (10 punten)  

• Geschiktheid van de voorgestelde strategieën om te zorgen voor een duurzamere en milieuvriendelijkere industrie (5 punten)  

• De toereikendheid van de strategieën om te zorgen voor genderevenwicht, inclusie, diversiteit en representativiteit, hetzij in het project, hetzij in de manier waarop de activiteit wordt beheerd (5 punten)

2. Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (20 punten)
• Kwaliteit en creatief potentieel van het werk (10 punten)  
- Kracht en onderscheidend vermogen van idee/onderwerp/projectfocus en dramatisch potentieel  
- Kwaliteit van het schrijven, de narratieve keuzes, de ontwikkeling van de personages en de wereld van het verhaal  
- Creatief potentieel/kwaliteit van de visuele benadering en het kunstwerk

• Potentieel om een publiek op Europees en internationaal niveau te bereiken (10 punten)  
- Transnationale aantrekkingskracht van het concept/onderwerp van het werk
- Potentieel om een groter en meer divers publiek te bereiken, in het bijzonder jongeren en digital natives (kinderen, tieners, jonge volwassenen)  
- Potentieel van het cross-border werken, rekening houdend met het creatieve team, de beoogde cast of de internationale ambitie met betrekking tot de cast en de samenwerkingsstrategie met niet-nationale partners.

3. Verspreiding van de projectresultaten, effect en duurzaamheid (15 punten)
• De marketingstrategie maakt het mogelijk om in een vroeg stadium publiek te bereiken. Dit omvat de definitie van unique selling points, doelgroepen en -markten, innovatieve instrumenten voor marketing en publieksbetrokkenheid, promotieactiviteiten (5 punten)  
• Relevantie van de Europese en internationale distributiestrategie met betrekking tot: (10 punten)  
- de geïdentificeerde doelgroep,  
- voorziene distributiemethoden,
- bestaande of beoogde distributiepartners
- bekendheid van de markten, Europese/internationale visie
- relevantie van de keuze van de geografische gebieden (aangrenzende landen en regio's, Europa, andere continenten).  

4. Kwaliteit van het projectteam (25 punten)
• Verdeling van de rollen en verantwoordelijkheden binnen het project, met inbegrip van de taakverdeling, de verdeling van de begroting, de administratieve samenwerking en het risicobeheer (5 punten)  
• Kwaliteit van de ontwikkelingsstrategie (10 punten)  
Geschiktheid van het ontwikkelingsplan, het tijdschema en de ontwikkelingsbegroting voor de behoeften van de werkzaamheden  
• Kwaliteit van de financieringsstrategie (10 punten)  
- Toereikendheid van de productiekosten ten opzichte van het project en van het ontwikkelingsbudget
- Toereikendheid van de financieringsstrategie ten opzichte van de geraamde productiekosten, in termen van bekendheid met de geschikte potentiële financiële partners, de beoogde gebieden en in termen van diversiteit van de voorziene financieringsbronnen.

Hoeveel geld kan ik aanvragen?


In totaal is er een bedrag van ongeveer 6,5 miljoen euro beschikbaar voor deze oproep. Het maximale cofinancieringspercentage is 70% van de totale subsidiabele kosten, met een op maat gemaakte lump sum van maximaal 60.000 euro per partner. Uitzondering: tv-series met een gepland productiebudget van 20 miljoen euro, die ontvangen een maximale subsidie van 100.000 euro.

Houd er rekening mee dat de gedetailleerde begrotingstabel als basis dient voor het vaststellen van de forfaitaire bedragen voor de subsidiebedragen. De opgevoerde kosten mogen alleen subsidiabele kosten bevatten.

NB: De startdatum en duur van het project worden vastgesteld in de Grant Agreement. Normaal gesproken start een project na het tekenen van het contract. Een retroactieve aanvraag kan gehonoreerd worden in uitzonderlijke situatie, maar nooit eerder dan de datum waarop de aanvraag is ingediend.

Subsidies worden niet met terugwerkende kracht uitgekeerd aan projecten die al zijn afgerond.

 

Wat is de tijdlijn?

 

Deadline voor indiening

 26 april 2023, 17.00 uur (Brusselse tijd)

Evaluatieperiode

 mei - september 2023

Aanvragers geïnformeerd over uitslag

 oktober 2023

Tekenen van contract

 december 2023

Duur van activiteit

30 maanden

Hoe kan ik een aanvraag doen?


Klik hier voor de gehele call voor European Co-Development op de Funding & Tending portal van de Europese Commissie. Klik hier voor algemene informatie over het doen van een aanvraag bij Creative Europe.

Online sessie

Het Uitvoerend Agentschap van Creative Europe in Brussel (EACEA) heeft op 28 februari 2023 een webinar over deze subsidieoproep gehouden. Het is raadzaam de presentatie door te lopen indien je aanvraag wil indienen. Deze kan je hier downloaden. De sessie kan je hier terugkijken.


Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020-61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl