|
Image
Image
Albert Meijer
Role
Advisor Culture - Creative Europe
Email
a.meijer [at] dutchculture.nl

Journalism Partnerships

Image
Image

Journalism Partnerships

Subsidieregeling om journalistieke partnerschappen te steunen
Date(s)
Cross-sectoraal

Oproepnummer: CREA-CROSS-2023-JOURPART
Totale budget: € 10.000.000,-
Deadline: 27 april 2023 | 17.00 uur (CET)
Infosessie: 13 januari 2023 | 11:00 - 12:30 uur | naar infosessie

Deze actie ondersteunt professionele nieuwsmedia-organisaties die op zakelijk vlak structurele samenwerkingen aan willen gaan d.m.v. het testen van innovatieve bedrijfsmodellen en het delen van best practices onder vakgenoten, ter bevordering van de levensvatbaarheid, het concurrentievermogen en de kwaliteit van de journalistiek. Steun is er ook voor innovatieve journalistieke samenwerkingsverbanden en het delen van normen en formats.

Deze subsidieregeling is onderdeel van het subprogramma Cross-sectoraal en onderschrijft daarmee de zogenaamde cross-cutting issues (inclusie, ecologische impact en gendergelijkheid) van het Creative Europe programma. De Europese partnerschappen zouden ook bij kunnen dragen aan de implementatie van nieuwe EU beleidsinitiatieven zoals het Europese Jaar van de Jeugd.

Deze subsidieregeling is in twee onderwerpen opgesplitst:

 • Samenwerkingen
  1. Het aanmoedigen van professionele nieuwsmedia-organisaties om op zakelijk vlak structurele samenwerkingen aan te gaan, d.m.v. het testen van innovatieve bedrijfsmodellen en het delen van beste praktijken onder vakgenoten. Dit bevordert de levensvatbaarheid, het concurrentievermogen en de kwaliteit van de journalistiek.
  2. Het aanmoedigen van innovatieve journalistieke samenwerkingsverbanden en tevens van het delen van normen en formats.
 • Pluralisme
  Het bevorderen van een diverse, onafhankelijke en pluralistische mediaomgeving en mediageletterdheid, waarbij de vrijheid van artistieke expressie, de interculturele dialoog en sociale inclusie worden gestimuleerd.

Verder dienen subsidieaanvragen in lijn te zijn met ten minste een van de twee volgende prioriteiten. Let op: in deze call verschillen per onderwerp de bijbehorende prioriteiten.

Geef in de projectaanvraag duidelijk aan tot welke van bovenstaande onderwerpen en prioriteiten de aanvraag zich richt.

Wat zijn de verwachte resultaten?
 • Sector-brede netwerken voor de uitwisseling van best practices tussen nieuwsmedia professionals
 • Kenniscentra voor sub-sectoren rond technische formats (geschreven/online pers, radio/podcasts, TV, enz.) en/of journalistieke genres (lokale/regionale journalistiek, journalistiek in het algemeen belang, datajournalistiek, onderzoeksjournalistiek, enz.)
 • De verwerving/versterking van beroepsvaardigheden bij journalisten en de zakelijke nieuwsmedia professionals
 • Toename in innovatie en creativiteit in de journalistieke productie- en distributieprocessen
 • Verhoging van de efficiëntie en de kwaliteit van de verslaggeving dankzij professionele samenwerking
 • Toename in de belangstelling voor journalistiek, dit onder verschillende sociale, taal- en leeftijdsgroepen
 • Verhoogde levensvatbaarheid van journalistiek geproduceerde inhoud

Welke activiteiten komen in aanmerking?

VEREISTEN AANVRAGERS

Samenwerkingen
De aanvrager is een consortium van 1 projectleider en ten minste 2 partners (die geen gelieerde entiteiten zijn) uit minstens 3 verschillende Creative Europe-landen.

Pluralisme
Hiervoor geldt dat zowel projectaanvragen door individuele aanvragers en een consortium bestaande uit twee aanvragers toegestaan zijn.

Consortia kunnen non-profit, publieke en private mediakanalen (waaronder geschreven/online pers, radio/podcasts, TV, enz.) omvatten, evenals andere organisaties die zich richten op nieuwsmedia (waaronder mediaverenigingen, NGO's, journalistieke fondsen, opleidingsorganisaties gericht op mediaprofessionals)

Om een maximaal positief effect op het pluralisme in de media te bereiken, dienen partnerships aangegaan te worden met organisaties uit landen en regio's met verschillende mediacapaciteiten.

Partner search is mogelijk via de Funding & Tender Portal.

 

VEREISTEN ACTIVITEITEN

Samenwerkingsprojecten in en tussen nieuwsmedia-(sub)sectoren en/of -genres die gericht zijn op: het verbeteren van de samenwerking, het teweegbrengen van systemische verandering in het bredere nieuwsmedia-ecosysteem.

De voorgestelde activiteiten stoelen heel duidelijk op de behoeften van de gekozen (sub)sector(en) en de uitdagingen die er aan gelinkt zijn.
1. Subsidieregeling voor samenwerkingen
Kiezen uit of combineren van 2 acties:
Het bevorderen van bedrijfstransformaties dankzij samenwerking

Wat? De ontwikkeling van betere inkomstenmodellen, beheersmodellen, nieuwe benaderingen van publieksontwikkeling en marketing, de ontwikkeling van gemeenschappelijke professionele/technische normen, nieuwe soorten redactiekamers, syndicatienetwerken of andere modellen om inhoud uit te wisselen tussen nieuwsmedia in de hele EU, het verlenen van bijstand aan kleine organisaties om zich zakelijk voor te bereiden.

Hoe? Evenementen, onlinetrainingen en workshops voor mediaprofessionals, uitwisselingsprogramma's, het in kaart brengen van best practices, de ontwikkeling van technische normen voor de hele sector, de productie van praktische handleidingen, het ontwikkelen en testen van platforms, technische oplossingen om ideeën en best practices uit te wisselen, promotieactiviteiten of andere activiteiten die de levensvatbaarheid van de sector ondersteunen.

Aanvragers moeten activiteiten voorstellen die ook ten goede kunnen komen aan regionale, lokale of community media, die belangrijk zijn voor de democratie maar vaak niet over de middelen beschikken om zich aan te passen aan de digitale omgeving.

2. Het bevorderen van journalistieke samenwerkingsprojecten

Wat? Professionele samenwerking die de efficiëntie en de kwaliteit van de verslaggeving verhoogt en de diversiteit in de journalistiek vrijwaart.
Testen van originele verslaggeving en innovatieve productiemethoden en -formats testen. Uitwisselen van best practices tussen journalisten. Optimaliseren van werkprocessen voor journalistieke genres die meer tijd en middelen vereisen.

Hoe? Evenementen, onlinetrainingen en workshops voor journalisten, gezamenlijke ontwikkeling van richtlijnen en redactionele normen, uitwisselingsprogramma's, mentorprogramma's, financiële steun voor journalistieke samenwerkingsprojecten, promotieactiviteiten etc.

2. Subsidieregeling voor pluralisme

Wat? Vanwege nieuwe ontwikkelingen die de weerbaarheid van een pluralistische mediasector beïnvloeden, nodigt deze oproep organisaties uit om mee te werken aan ondersteunende activiteiten voor journalistieke organisaties, de onafhankelijke journalistiek en aan andere vormen van capaciteitsopbouw. Deze activiteiten moeten door het maatschappelijk middenveld georganiseerd worden en zich richten op o.a.: de lokale media, onafhankelijke of onderzoeksjournalistiek en media organisaties die zich bezig houden met het publieke belang.

Hoe? Presenteren, ontwikkelen en implementeren van inkomstenmodellen met focus op onafhankelijke mediaorganisaties die zich hiermee bezighouden. De activiteiten dienen gericht te worden op de rol van media in het verbeteren van het democratische gehalte, het initiëren van maatschappelijk debat en waarde toevoegen voor het publiek en gemeenschappen. Deze inkomstmodellen moeten opgesteld worden als financiële ondersteuning aan derde partijen en dienen zich zo volledig mogelijk te richten op alle media organisaties. Activiteiten kunnen bestaan uit redactionele productie en innovatie, de ontwikkeling van standaarden en redactionele overzichten, de nieuwsdistributie verbeteren, het aantrekken van publiek, de ontwikkeling van technische tools of het organiseren van trainingen.

Aan welke vereisten moet mijn project voldoen?

VEREISTEN AANVRAGER & PROJECTPARTNERS
Publiek of privaatrechtelijke organisaties die wettelijk gevestigd zijn in een van de landen die aangesloten is bij het Creative Europe-programma (EU lidstaten, EFTA – en andere landen die aangesloten zijn bij Creative Europe) Natuurlijk personen komen niet in aanmerking, eenpersoonszaken echter wel. De aanvrager is een consortium van 1 projectleider en ten minste 2 partners (die geen gelieerde entiteiten zijn) uit minstens 3 verschillende Creative Europe-landen.

 • Consortia kunnen bestaan uit non-profit, publieke en private mediakanalen (waaronder geschreven/online pers, radio/podcasts, TV, enz.), evenals andere organisaties die zich richten op nieuwsmedia (waaronder mediaverenigingen, NGO's, journalistieke fondsen, opleidingsorganisaties gericht op mediaprofessionals)
De aanvragers hebben de knowhow, kwalificaties en middelen om het project succesvol uit te voeren en mandaat van alle partners om hen als projectleider te vertegenwoordigen.

 

VEREISTEN VAN DE PROJECTEN
Alle ondernomen acties respecteren de redactionele onafhankelijkheid van de media, benadrukken het belang van goede redactionele regelingen en laten het consortium toe om zelf redactionele ingrepen te maken. Het project stemt overeen met de belangen en prioriteiten van het EU-beleid. Het project hanteert de hoogste ethische standaarden en voldoet aan de Europese, internationale en nationale wetgeving.

Voor aanvragen gericht op het deelprogramma ‘pluralisme’ wordt verwacht dat de projectactiviteiten in tenminste 4 EU-landen plaats zullen vinden.

VEREISTEN BIJ DERDE PARTIJEN (indien van toepassing)
Derde partijen kunnen via het project financiële steun vinden onder de volgende strenge voorwaarden:

 • de oproepen moeten een duidelijke Europese dimensie hebben;
 • de oproepen naar derde partijen zijn open; ze zijn op ruime schaal aangekondigd en gepubliceerd; en voldoen aan de EU-normen inzake transparantie, gelijke behandeling, belangenconflicten en vertrouwelijkheid;
 • de oproepen zijn minstens 2 maanden opengesteld;
 • de 3 de partijen-aanvragen zijn door een gevarieerde en onafhankelijke jury beoordeeld;
 • De oproepresultaten worden op alle websites van de deelnemers gepubliceerd, inclusief een beschrijving van de geselecteerde projecten, de toekenningsdata, de duur van de projecten en de wettelijke namen en landen van de uiteindelijke begunstigden.
In de projectaanvraag is duidelijk aangegeven waarom financiële steun aan derden nodig is, hoe deze zal worden beheerd (inclusief subsidiabiliteits- en toekenningscriteria, indicatieve bedragen, betalingsregelingen en rapportage-eisen) en een lijst van de verschillende soorten activiteiten waarvoor een derde partij financiële steun kan ontvangen. Het voorstel bevat tevens een duidelijke beschrijving van de te bereiken resultaten.

 

FINANCIËLE VEREISTEN
Financiële capaciteit van de aanvrager/projectleider en alle partners en eventueel voor geaffilieerde entiteiten (niet derde partijen)
De aanvrager dient een stabiele financiële basis en voldoende middelen te hebben.

De aanvrager verschaft voor het laatste jaar de balans-boekhouding, het businessplan, een auditrapport door een geaccrediteerde externe auditeur.

Deze regel geldt niet voor:

 • Publieke/overheidsorganisaties;
 • Entiteiten die meer dan 50% jaarlijks overheidssteun ontvangen gedurende de laatste 2 jaar;
 • Een aangevraagde subsidiebedrag dat minder is dan 60.000 euro.
Er mag met het project geen winst gemaakt. Indien toch, wordt dit afgetrokken van de subsidie.
VEREISTEN AANVRAAGDOSSIERS
Een gedetailleerde budgetbegroting is niet vereist in het dossier. De projectactiviteiten moeten worden georganiseerd in de volgende werkpakketten:
1. WP 1 - Projectmanagement (verplicht)
2. WP 2 - Activiteit 1 (verplicht)
3. WP 3 - Activiteit 2 (indien van toepassing)
4. WP 4 - Follow-up en verspreiding (verplicht)
In annex:
 • Verklaring over normen en onafhankelijkheid;
 • Mandaat van alle partners om hen als projectleider te vertegenwoordigen.
Wat zijn de toekenningscriteria?

Om de eerste selectie door een onafhankelijke jury te doorstaan, moet een project een totaal van tenminste 70 op 100 punten in de beoordeling halen. Er is geen drempel ingesteld voor elk van de volgende toekenningscriterium:

Relevantie (30 punten)

 • De relevantie van het project m.b.t.de doelstellingen van de oproep, inclusief de Europese dimensie, het aantal bestreken landen en talen, en de diversiteit van de betrokken landen/regio's. Hierbij wordt rekening gehouden met hun mediacapaciteiten en de voordelen dat het project realiseert voor regionale, lokale of gemeenschapsmedia.
 • De relevantie en innovatie van de voorgestelde activiteiten m.b.t. de noden en behoeften van de gekozen (sub)sector en doellanden/regio's. Dit is gestaafd door een behoeftenanalyse en een analyse van al bestaande initiatieven.
 • De geschikte strategieën voor genderevenwicht, integratie, diversiteit en representativiteit, hetzij in het project, hetzij in de manier waarop de activiteit wordt beheerd.

Kwaliteit van de inhoud en de activiteiten (30 punten)

 • De geschikte methodologieën m.b.t. de doelstellingen van de oproep, inclusief de methoden voor de uitvoering van het voorstel.
 • Mechanismen ter waarborging van samenwerking, diversiteit, onpartijdigheid en redactionele onafhankelijkheid.

Disseminatie/Verspreiding (20 punten)

 • Kwaliteit van de strategieën om kennis uit te wisselen, te zorgen voor de overdraagbaarheid van beste praktijken onder een zo groot mogelijk aantal mediaprofessionals en de voortgang op dit gebied te monitoren. 10 punten. Het potentiële effect op lokaal, regionaal, nationaal en/of Europees niveau, buiten de rechtstreeks bij het project betrokken partijen en na afloop van het project, met inbegrip van methoden om een dergelijk effect te waarborgen.

Projectmanagement (20 punten)

 • De ervaring van het voorgestelde projectteam. Efficiëntie van de teamsamenstelling om de doelstellingen van deze oproep te bereiken, de duidelijkheid van de werkpakketten, verantwoordelijkheden en bijbehorende budgetten onder de partners, de kwaliteit van de voorgestelde coördinatiemechanismen, kwaliteitscontrolesystemen en risicobeheer binnen het project..
 • Kostenefficiëntie van de voorgestelde activiteiten op het gekozen gebied.

Afhankelijk van de rangschikking van het project en het beschikbare budget wordt het project aangeduid om Europese financiële steun te ontvangen. Bij een ex aequo, krijgt het project met hoogste score op Relevantie voorrang. Indien opnieuw ex aequo, krijgt het project met de hoogste score op Disseminatie/Verspreiding voorrang. Indien opnieuw ex aequo, krijgt het project met de hoogste score op Kwaliteit van de inhoud en activiteiten voorrang.

Hoeveel geld kan ik aanvragen?

Het totale budget voor deze oproep in 2021 is 10 miljoen - voor elk onderwerp is er 5 miljoen beschikbaar. Financiering van derde partijen is mogelijk onder voorwaarden (zie vereisten): max. 60 000 euro per derde partij. Europese co-steun is 80 % van het aanvaarde begrotingsvoorstel. De pre-fianciering is 70 %, die men ca. 30 dagen na start van het project ontvangt. Indien de aanvrager beoordeeld wordt als minder financieel stabiel, kan de pre-financiering lager zijn of helemaal niet plaatsvinden.
Per project is er geen minimum of maximum aan te vragen budget vastgesteld.

Wat is de tijdlijn?

Deadline voor indiening

27 april 2023 – 17:00 (CET)

Evaluatieperiode

mei- juni 2023

Bekendmaking uitslag

juli 2023

Ondertekening overeenkomst

september 2023

Hoe kan ik een aanvraag doen?

Bekijk hier de subsidieregeling voor het onderwerp Samenwerkingen op de portal van de Europese Commissie.

Bekijk hier de subsidieregeling voor het onderwerp Pluralisme op de portal van de Europese Commissie.

Klik hier voor algemene informatie over het doen van een aanvraag bij Creative Europe.

Wilt u meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/Cultuur via 020-61 64 225 of via culture@creativeeuropedesk.nl