|
Image
Image
Emma O'hare
Role
Advisor MEDIA - Creative Europe
Email
e.ohare [at] dutchculture.nl

Nieuws | Journalistieke samenwerkingsprojecten

Nieuws | Journalistieke samenwerkingsprojecten

Subsidieregeling voor journalistieke projecten die de samenwerking tussen mediaorganisaties bevorderen
Date(s)
Thursday 22 September 2022 17:00
Cross-sectoraal

Deze subsidieregeling biedt steun aan nieuwsmediaorganisaties die langdurige samenwerkingen aan willen gaan. Een voorbeeld van een samenwerkingsproject is het gezamenlijk ontwikkelen en testen van vernieuwende bedrijfsmodellen of journalistieke samenwerkingsverbanden. Ook kan een project gericht zijn op het delen van ‘best practices’ met vakgenoten, waarmee de kwaliteit en het concurrentievermogen van de journalistiek wordt versterkt.

De originele subsidieoproep NEWS-Journalism partnerships (CREA-CROSS-2022-JOURPART) staat op de EU Funding & Tenders Portal. Bekijk hier het Call Document (Engels).

Wat is er veranderd?
 • Er zijn richtlijnen voor minimale en maximale subsidie opgenomen.
 • Een algemene budgetverlaging van 100.000 euro.
Wat zijn de verwachte resultaten?
 • Er zijn sectorbrede netwerken ontstaan waarin professionals 'best practices' kunnen uitwisselen.
 • Er zijn kenniscentra opgericht voor specifieke (sub)sectoren zoals TV, radio en/podcasts of voor specifieke journalistieke genres, zoals onderzoeks- of datajournalistiek of voor het algemene belang van de journalistiek.
 • De beroepsvaardigheden van journalisten en nieuwsmedia professionals zijn versterkt.
 • Journalistieke productie- en distributieprocessen zijn creatiever en innovatiever geworden.
 • De verslaggeving is efficiënter en kwalitatief sterker geworden.
 • Er is meer belangstelling voor journalistiek onder verschillende sociale, taal- en leeftijdsgroepen
 • Verhoogde levensvatbaarheid van journalistiek geproduceerde inhoud.
Welke activiteiten komen in aanmerking?

Samenwerkingsprojecten van nieuwsmediaorganisaties die gericht zijn op:

 • het verbeteren van de kwaliteit van de verslaggeving (d.m.v. bijv. trainingen voor journalisten, gezamenlijke ontwikkeling van journalistieke richtlijnen en redactionele normen, uitwisselen van 'best practices' of het testen van innovatieve productiemethoden en -formats )
 • het bevorderen van bedrijfstransformaties zoals een verbetering van inkomsten-, beheers- en marketingmodellen (d.m.v. bijv. trainingen, uitwisselingsprogramma's, de productie van praktische handleidingen, het ontwikkelen en testen van platforms, etc.)
 • het betrekken van landen en regio’s met verschillende mediacapaciteiten (d.m.v. bijv. uitwisselingsprogramma's voor journalisten en andere mediaprofessionals, trainingen, collaboratieve journalistieke producties en apparatuur die hiervoor nodig is,  juridisch advies, prijzen voor samenwerking of innovatie)
Aan welke vereisten moet mijn project voldoen?

Vereisten aanvragers
• Publiek- of privaatrechtelijke organisaties die wettelijk gevestigd zijn in één van de landen die aangesloten zijn bij het Creative Europe-programma.
•   Natuurlijk personen komen niet in aanmerking, éénmanszaken wel.
•   Een aanvrager is een consortium van 1 projectleider en ten minste 2 partners uit tenminste 3 verschillende Creative Europe-landen.
• Een consortium kan bestaan uit een groep non-profit, publieke en private mediakanalen (waaronder geschreven/online pers, radio/podcasts, TV, enz.), evenals andere organisaties die zich richten op nieuwsmedia (waaronder mediaverenigingen, NGO's, journalistieke fondsen, opleidingsorganisaties gericht op mediaprofessionals)
•   De aanvragers hebben de kwalificaties, knowhow en middelen om het project succesvol uit te voeren.
•   Alle partnerschappen zijn redactioneel onafhankelijk en respecteren alle professionele standaarden.

Vereisten project
•   Alle projectactiviteiten respecteren de redactionele onafhankelijkheid van de media, benadrukken het belang van goede redactionele regelingen en staan toe dat er redactioneel ingegrepen wordt.
•   Het project is in lijn met de belangen en prioriteiten van het EU-beleid.
•   Het project hanteert de hoogste ethische standaarden en volgt de Europese, internationale en nationale wetgeving.
•   Het project hecht waarde een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk.

Vereisten bij een project voor derde partijen
•   Derde partijen kunnen via het project financiële steun krijgen onder de volgende strenge voorwaarden:

 1. de oproepen naar derde partijen moeten een duidelijke Europese dimensie hebben.
 2. de oproepen zijn open, worden gecommuniceerd naar een grote en brede doelgroep en voldoen aan de EU-normen inzake transparantie, gelijke behandeling, belangenconflicten en vertrouwelijkheid
 3. de oproepen worden minstens 2 maanden opengesteld
 4. de aanvragen van derde partijen worden door een onafhankelijke jury beoordeeld.
 5. de oproepresultaten worden op alle websites van de deelnemers gepubliceerd, met inbegrip van een beschrijving van de geselecteerde projecten, de toekenningsdata, de duur van de projecten en de wettelijke namen en landen van de uiteindelijke begunstigden.

•   In de projectaanvraag is duidelijk aangegeven waarom financiële steun aan derden nodig is, hoe deze zal worden beheerd (met o.a. toekenningscriteria, indicatieve bedragen, betalingsregelingen en rapportage-eisen) en een lijst van de verschillende soorten activiteiten waarvoor een derde partij financiële steun kan ontvangen. Het voorstel bevat tevens een duidelijke beschrijving van de te bereiken resultaten.

Hoe wordt een aanvraag beoordeeld?

Ingediende projecten worden beoordeeld door externe experts en geselecteerd op basis van onderstaande criteria. Hierbij kunnen in totaal 100 punten kunnen worden toegekend. De kwaliteitsdrempel is 70 van de 100 punten.

Relevantie (30 punten)
•   De relevantie van het project m.b.t. de doelstellingen van de oproep, inclusief de Europese dimensie, het aantal betrokken landen en talen, en de diversiteit van het totaal aan betrokken landen (15 punten).
•   De relevantie en mate van innovatie van de voorgestelde activiteiten m.b.t. de behoeften van de gekozen (sub)sector en landen/regio's. Dit is aangetoond door een behoeftenonderzoek en een analyse van al bestaande initiatieven (10 punten).
•   De mate waarin de omschreven strategieën geschikt zijn om in te zetten voor het bevorderen van diversiteit en inclusie (5 punten).

Kwaliteit (30 punten)
•   De mate waarin de omschreven methoden voldoen aan de doelstellingen van de subsidieregeling (10 punten).
• De mate waarin samenwerking, diversiteit, onpartijdigheid en redactionele onafhankelijkheid gewaarborgd wordt (10 punten).
• De mate van kostenefficiëntie van de voorgestelde activiteiten (10 punten).

Projectmanagement (20 punten)
•   De mate van werkervaring van het voorgestelde projectteam (5 punten).
• De mate waarin het team efficiënt is samengesteld, af te lezen uit onder meer een duidelijke verdeling en omschrijving van de taakpakketten, verantwoordelijkheden en budgetten (15 punten).

Rijkweidte (20 punten)
• De mate waarin de beschreven strategieën gericht zijn op kennisuitwisseling (bijv best practices) bij een zo groot mogelijke doelgroep. Hierbij is het van belang dat de aanvrager kan aantonen hoe dit wordt gemeten en aangestuurd (10 punten).
• De mate waarin het project een positief effect heeft op lokaal, regionaal, nationaal en/of Europees niveau buiten de rechtstreeks bij het project betrokken partijen (10 punten).

Hoeveel geld kan ik aanvragen?

In totaal is er voor deze subsidieoproep 7,5 miljoen euro beschikbaar. Projecten worden tot maximaal 80% van de totale subsidiabele kosten gecofinancierd. De toegekende subsidie is gebaseerd op het totaalbudget van het project (tussen 300.000 en 2.500.000 euro).

Wat is de tijdlijn?
 • Deadline voor indiening: 22 september 2022 (17u00)
 • Evaluatieperiode: september – november 2022
 • Aanvragers worden geïnformeerd over uitslag: december 2022
 • GAP: Grant Agreement Preparation: december-februari 2023
 • Tekenen van de subsidieovereenkomst: februari 2023
 • Startdatum project: na contractondertekening
 • Duur van het project: 24 maanden
 • Voorziene volgende oproep: 2023
Hoe kan ik een aanvraag indienen ?


In 2 stappen:

1. Het aanmaken van EU-Login-gebruikersaccounts voor zowel projectleider als deelnemende projectpartners
Met dit gebruikersaccount kun je je aanvraag schrijven, redigeren en uiteindelijk indienen. Met het account registreer je jouw organisatie in het Deelnemersregister (Participant Register, de online databank van de Europese Commissie). Als de de registratie is voltooid, ontvang je voor je organisatie een 9-cijferige deelnemersidentificatiecode (PIC).

2. Het indienen van de aanvraag
Ga naar het Electronic Submission System via de themapagina SEARCH FUNDING & TENDERS.

Dien je aanvraag in 4 delen in:
1.   Deel A betreft de administratieve informatie over de aanvragende organisaties (projectleider , begunstigden, partners) en de samengevatte begroting. Vul dit deel direct online in.
2.   Deel B betreft de toelichting over het projectvoorstel. Download het verplichte Word-sjabloon van het indieningssysteem, vul het in en upload het als een PDF-bestand.
3.   Deel C bevat aanvullende projectgegevens, die ook direct online worden ingevuld.
4.   Bijlagen. Upload alle gevraagde bijlagen (Annexen) als PDF-bestand.

Let verder op:

 • het maximale aantal pagina's (bijv. PART B = max 70 pagina's; pagina’s die het maximum overschrijden worden niet gelezen)
 • de categorie waarin de documenten moeten worden geüpload. Als je dat niet goed doet, kan de aanvraag als onvolledig en bijgevolg onontvankelijk worden beschouwd.
 • de deadline van 7 september 2022 (17:00)
 • de automatische bevestiging na het indienen van de aanvraag. Als je deze niet hebt ontvangen betekent dit dat je aanvraag niet is toegekomen. Dien meteen een klacht in via het contactformulier van de IT Helpdesk, als je denkt dat dit door een technische fout komt (maar check vooral eerst je ongewenste mailbox).
Waar kan ik terecht met vragen?

Voor technische vragen, kun je het beste eerst de Online Handleiding met FAQ's, raadplegen.

Uiteraard kun je altijd terecht bij onze adviseurs.

Verder organiseert het Uitvoerend Agentschap van Creative Europe in Brussel (EACEA) op woensdag 6 april een internationale webinar voor deze subsidieoproep.