Europese festivals

Europese festivals

Subsidieregeling Creative Europe MEDIA voor de steun van Europese festivals
Date(s)
dinsdag 24 augustus 2021 17:00
MEDIA

Het doel van deze subsidie is om publieksbereik van Europese audiovisuele werken te stimuleren en de toegankelijkheid ervan te verbeteren. De steun is gericht op individuele festivals met een uniek profiel, die een aanzienlijk deel niet-nationale Europese films vertonen. Daarnaast steunt de regeling het herstel van festivals die in het bijzonder zijn getroffen door de coronacrisis.  

NB: De oproep voor festivalnetwerken (in het voorgaande subsidieprogramma aangeduid als Actie 2 - Steun voor Europese netwerken van festivals) keert in 2022 terug.  

Oproepnummer: CREA-MEDIA-2021-FEST
Totale budget: € 9.000.000
Deadline: dinsdag 24 augustus 2021, 17.00 uur, Brusselse tijd

 

Wat zijn de verwachte resultaten?

 

Er wordt uitgekeken naar de volgende resultaten:

 • Stimuleren van kennisuitwisselingen en best practices ter bevordering van de samenwerking tussen festivals door gezamenlijk gecoördineerde activiteiten te organiseren die gericht zijn op de uitbreiding en vernieuwing van hun publiek. Hierbij wordt verwacht dat de digitale transitie wordt benut.
 • Het herstel van festivals die een aanzienlijk deel van niet-nationale Europese films en audiovisuele werken vertonen en die in het bijzonder zijn getroffen door de pandemiecrisis.  
 • De impact vergroten van Europese audiovisuele festivals die zich via promotie, distributie en circulatie richten op de versterking van niet-nationale Europese films en audiovisuele werken onder een groeiend publiek in heel Europa.  

 

Welke activiteiten komen in aanmerking?

Europese festivals die een aanzienlijk deel niet-nationale Europese films en audiovisuele werken vertonen, gericht op activiteiten die doelbewust nieuwe publieksgroepen aanboren.

Speciale aandacht is er voor aanvragen die geschikte strategieën presenteren die zorgen voor een duurzamere en milieuvriendelijke industrie en die gendergelijkheid, inclusiviteit en diversiteit waarborgen.

Aan welke vereisten moet mijn project voldoen?

Alleen aanvragen die worden ingediend door entiteiten die audiovisuele festivals (filmfestivals) organiseren in landen die deelnemen aan het MEDIA-subprogramma, komen in aanmerking. Onder een filmfestival wordt verstaan:

 • een audiovisueel festival dat films en audiovisuele werken programmeert, die vertoond worden aan een breed publiek (inclusief internationale filmprofessionals en pers);
 • dat plaats vindt tijdens een specifieke periode, in een vooraf bepaalde stad;
 • dat een duidelijke regulering- en selectieprocedure heeft;
 • 50% van de programmering is gewijd aan niet-nationale Europese films en audiovisuele werken afkomstig uit landen die deelnemen aan het MEDIA subprogramma. De programmering toont een diverse geografische spreiding waarvan tenminste 15 landen onder lage productielanden vallen;
 • het festival heeft ten minste drie eerdere edities gehad voor eind december 2020.  

Deze filmfestivals:  

 • besteden bijzondere aandacht aan publieksbereik (specifiek jong en ‘nieuw’ publiek) met diverse activiteiten voor, tijdens en na het festival, inclusief activiteiten die het hele jaar door plaatsvinden en/of in andere steden (met kleinere nationale partnerfestivals en/of cross-border); Onder 'nieuw' publiek wordt verstaan: publiek dat niet bij de harde kern van festivalbezoekers hoort;
 • leggen een duidelijke nadruk op innovatieve acties met betrekking tot publieksbereik, door gebruik te maken van de laatste digitale technologieën en online activiteiten (zoals sociale media en online activiteiten) om een permanente community op te bouwen. Innovatieve benaderingen die verder gaan dan het vergroten van bereik worden gewaardeerd, bijvoorbeeld cross-platform programma’s; 
 • organiseren gedurende het hele jaar initiatieven rond filmeducatie in nauwe samenwerking met scholen en andere instellingen;
 • focussen op Europese films in het algemeen en specifiek op films uit lage productielanden;  
 • werken samen met andere festivals buiten hun eigen land door efficiënt gebruik van middelen. Bijvoorbeeld door het delen van ondertitels, dubbing en online kijkplatforms.
Wat zijn de toekenningscriteria?

Ingediende projecten worden beoordeeld door externe experts en geselecteerd op basis van de volgende criteria, waarbij in totaal 100 punten kunnen worden toegekend. De kwaliteitsdrempel is 70 van de 100 punten.

1. Relevantie (40 punten)

 • Activiteiten gericht op publieksbereik (10 punten).  
 • De efficiëntie van specifieke communicatieactiviteiten, inclusief onlineactiviteiten, het gebruik van de laatste digitale technologieën en instrumenten zoals sociale media (10 punten).  
 • Doeltreffendheid van de initiatieven voor filmeducatie, inclusief specifieke acties voor een jong publiek (10 punten).
 • Geschiktheid van de gepresenteerde strategieën om te zorgen voor een duurzamere en milieuvriendelijkere sector (5 punten).
 • Geschiktheid van de gepresenteerde strategieën om te zorgen voor gendergelijkheid, inclusiviteit, diversiteit en representatie, ofwel in het project ofwel in de organisatie van de activiteit (5 punten).

2. Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (35 punten)

 • De kwaliteit en impact van de samenwerkingen met andere Europese filmfestivals (20 points).
 • De Europese dimensie en de strategie van het festival om de programmering voor Europese niet-nationale films en de programmering die afkomstig is uit lage productielanden over het voetlicht te brengen (10 punten).  
 • De geografische diversiteit en de strategie van het festival om het aantal in aanmerking komende landen te vergroten (5 punten).  

3. Verspreiding van de projectresultaten, effect en duurzaamheid (20 punten)

 • Grootte van het publiek, rekening houdend met de grootte van het festival en de potentiële nieuwe publieksgroepen (10 punten).  
 • De mate van deelname van de professionele community, partnerships met andere festivals en de impact op de promotie en circulatie van de Europese audiovisuele werken, inclusief het gebruik van digitale technologieën en mechanismen (5 punten).
 • De efficiëntie en kwaliteit van de acties die worden georganiseerd om het programma en de Europese talenten tijdens en na het evenement te promoten (5 punten).

4. Kwaliteit van het projectteam (5 punten)
De verdeling van de taken en verantwoordelijkheden van het team t.o.v. de specifieke doelstellingen van het festival, inclusief de expertise van het team (5 punten).

Hoeveel geld kan ik aanvragen?

In totaal is er een budget beschikbaar van 9 miljoen euro. De financiële bijdrage voor de cofinanciering van een festival (over 2 jaar) is een lump sum bedrag (maximaal 60% van de totale kosten) berekend op basis van het aantal geprogrammeerde Europese films:

Aantal Europese films in het programma

Lump sum bedrag in euro per jaar  

< 40 Europese films

27.000

40 – 60 Europese films

35.000

61 – 80 Europese films

41.000

81 – 100 Europese films  

46.000

101 – 120 Europese films

55.000

121 – 200 Europese films

63.000

> 200 Europese films

75.000

 

Aantal Europese korte films in het programma

Lump sum bedrag in euro per jaar  

< 150 Europese shorts

19.000

150 – 250 Europese shorts

25.000

> 250 Europese shorts

33.000

 
NB: In lijn met Artikel 16 (3) van het reglement van Creative Europe 2021-2027, komen projectkosten die gemaakt zijn sinds 1 januari 2021 in aanmerking, zelfs als die zijn geïmplementeerd vòòr de indiendatum van de aanvraag (inclusief het activiteitenplan en de beoogde begroting). Subsidies worden niet met terugwerkende kracht uitgekeerd aan projecten die al zijn afgerond. Projecten die in aanmerking komen zijn jaarlijks terugkerende activiteiten die plaatsvinden op specifieke data.

Wat is de tijdlijn?

Deadline voor indiening

 dinsdag 24 augustus 2021, 17.00 uur, Brusselse tijd

Evaluatieperiode

 september – november 2021

Aanvragers geïnformeerd over uitslag

 december 2021

Tekenen van contract

 januari/februari 2022

Startdatum actie  

 na ondertekening contract

Duur van activiteit

 24 maanden

Hoe kan ik een aanvraag doen?


Klik hier voor de gehele call van Europese festivals op de Funding & Tending portal van de Europese Commissie. Klik hier voor algemene informatie over het doen van een aanvraag bij Creative Europe.


Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020-61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl