Creative Europe (2021-2027) - MEDIA

De toekomst van Creative Europe MEDIA na 2020

Voor de volgende lange termijnbegroting van de EU 2021-2027 stelt de Europese Commissie voor om de financiering voor Creative Europe te verhogen van 1,46 miljard euro (2014-2020) naar 1,85 miljard euro waarvan 1,08 miljard euro voor MEDIA.

In mei 2018 presenteerde de Europese Commissie haar voorstel voor de meerjarenbegroting voor de periode 2021-2027. Dit voorstel is gebaseerd op de politieke prioriteiten die Commissievoorzitter Juncker in zijn State of the Union van 2016 uiteenzette. Het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (MFK) is het akkoord waarin de begroting van de EU voor een periode van zeven jaar op hoofdlijnen wordt vastgesteld. De lidstaten van de EU leggen in deze meerjarenbegroting vast wat de hoogte van het budget van de EU is, waar het geld aan uitgegeven wordt en hoeveel iedere lidstaat moet bijdragen. Verder komt ook de democratisering van de besluitvorming rond het MFK aan de orde.

De Europese Commissie heeft de tussentijdse evaluatie voor Creative Europe als input gebruikt voor het eerste programmavoorstel Creative Europe (2021-2027). Hieruit blijkt dat Creative Europe een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de doelstelling van werkgelegenheid van EU2020 en de prioriteiten van de huidige Commissie. In de periode 2014-2016 heeft Creative Europe 2580 Europese instellingen in de culturele en creatieve sector gefinancierd voor een totaalbedrag van 544 miljoen euro. Dit heeft naar schatting 3000 banen gegenereerd. 

Het Creative Europe programma blijft als ‘merk’ bestaan, waarbij een aantal accenten verschuiven. Zo komt er meer aandacht voor mobiliteit, samenwerking met andere sectoren en de zogenaamde cross-over. Schaalvergroting en wereldwijde concurrentie van de Europese culturele en creatieve sector blijft een belangrijk aandachtspunt. Het programma moet rekening houden met het duale karakter van de culturele en creatieve sector en derhalve oog hebben voor enerzijds de intrinsieke en artistieke waarde van cultuur, en anderzijds de economische waarde. 

Het succes van Creative Europe is grotendeels afhankelijk van de zichtbaarheid van culturele en creatieve projecten. Publieksbereik blijft daarom één van de belangrijkste aandachtspunten. Creative Europe dient maximaal te anticiperen op de digitale revolutie en rekening te houden met nieuwe doelgroepen en consumptiepatronen, ondernemerschap en nieuwe investeringskansen. Tevens is het belangrijk dat Creative Europe zorgt voor aansluiting en complementariteit met fondsen uit de lidstaten, met als doel het internationaal cultuurbeleid en de synergie tussen de verschillende lidstaten te bevorderen. Het programma zal nog meer complementair zijn aan andere Europese fondsen, in het bijzonder Erasmus+, de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) en Horizon. Creative Europe moet een duidelijk juridisch kader bieden om het programma tussentijds aan te kunnen passen aan nieuwe beleidsprioriteiten.

De huidige drie subprogramma’s van het Creative Europe programma blijven voortbestaan: MEDIA, Cultuur en Cross-sectoraal. 

1. MEDIA: de commissie stelt een bedrag voor van 1,08 miljard euro voor de financiering van audiovisuele projecten en stimulering van het concurrentievermogen van de audiovisuele sector in Europa. Voor de periode 2014-2020 was er 756 miljoen euro beschikbaar. Dat betekent een stijging van meer dan 40% voor de volgende periode. Het MEDIA programma blijft, als aanvulling op de richtlijn audiovisuele mediadiensten, de ontwikkeling, distributie en promotie van Europese films, tv-programma's en videogames ondersteunen. De komende jaren zal meer geld worden geïnvesteerd in de internationale promotie en (innovatieve) distributie van Europese producties, waaronder ook innovatieve wijze van storytelling, zoals VR. Creative Europe heeft gendergelijkheid al opgenomen in het huidige programma en is voornemens in het nieuwe programma prioriteit te geven aan dit thema door middel van verschillende initiatieven. Structurele samenwerking en netwerkvorming, tussen bijvoorbeeld de festivals of digitale platforms, zal verder worden gestimuleerd.

2. CULTUUR: 609 miljoen euro van de nieuwe begroting wordt in het nieuwe voorstel toegewezen aan het bevorderen van de culturele en creatieve sector in Europa. In 2014-2020 was dat 430 miljoen euro. Ook hier dus een stijging van meer dan 40%. Samenwerkingsprojecten, netwerken en platforms worden opgezet om getalenteerde kunstenaars uit heel Europa met elkaar in contact te brengen en maken het makkelijker voor makers om over de grenzen heen met elkaar samen te werken. Ook is er budget gereserveerd voor muziekprojecten (zie Music Moves Europe). CULTUUR zal steun blijven verlenen aan grensoverschrijdende partnerschappen, netwerken en platforms en zal sectorspecifieke initiatieven ontwikkelen waarbij publieksbereik centraal staat. Speciale acties zoals de Culturele Hoofdstad van Europa en het Europees erfgoedlabel blijven voortbestaan. 

3. Cross-sectoraal: 160 miljoen euro wordt in het voorstel uitgetrokken voor het financieren van kleine en middelgrote ondernemingen en andere organisaties die actief zijn in de culturele en creatieve sector. Dit ter stimulering van culturele samenwerking in de gehele EU en ter bevordering van een vrij, gevarieerd en pluriform mediaklimaat en ter ondersteuning van kwaliteitsjournalistiek en mediageletterdheid. Cultuur speelt een positieve rol in de vergroting van de veerkracht van de Europese samenleving en economie. Als gevolg van de digitalisering en de mondiale concurrentie is meer steun nodig voor de Europese culturele en creatieve sector. Er kan meer worden gedaan om grensoverschrijdende producties te stimuleren en ervoor te zorgen dat Europese producties op grotere schaal worden verspreid. Ook ligt de nadruk op optimaal gebruik maken van digitale technologie, met behoud van de culturele en taalkundige verscheidenheid van Europa. De Commissie acht vrijheid en pluriformiteit van media cruciaal voor het in standhouden van een open en creatieve samenleving.

De voorbereidende instanties van de Raad hebben de bespreking van het voorstel voortgezet en een herziene tekst ingediend op 14 december 2018. De lidstaten en het Europees Parlement moeten nog akkoord gaan met bovenstaand voorstel. De discussie rond het budget van het nieuwe Creative Europe programma hangt nauw samen met de discussie over de gehele Europese langetermijnbegroting. Hoe sneller er een akkoord is, hoe vlotter de overgang zal gaan tussen het nieuwe en het oude programma.De besprekingen binnen de Raad van Europa en met de Europese lidstaten zijn in volle gang. De Creative Europe Desk zal u in de aanloop naar het nieuwe programma op de hoogte houden van alle voorstellen.

Downloads

Andrea Posthuma
Creative Europe - MEDIA
Emma O'hare
Creative Europe - MEDIA